Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat za projednání návrhu zákona, tak jak k němu došlo na půdě rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Je to norma, která technicky souvisí s předcházejícím sněmovním tiskem, a i zde bych chtěl požádat o to, aby se pokud možno nestala nosičem pro jiné změny než ty, které souvisí s ukončením činnosti Fondu národního majetku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 884/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na usnesení, který přijal rozpočtový výbor dne 9. března k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku Česky republiky.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku Česky republiky, tisk 884, vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se do obecné rozpravy někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám přihlášeného pana poslance Pavla Suchánka. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podal pozměňovací návrh k tisku 884, a to změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 256/2004 Sb. Můj pozměňovací návrh jste obdrželi do lavic, takže jej nebudu číst.

Dále v části 28, což je účinnost tohoto zákona, se doplní na konci slova "s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Vrbík a pan poslanec Michalík. Nejdříve tedy pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Děkuji. Na úvod bych se chtěl také omluvit panu ministrovi, že do zákona vkládám něco, co nemá přímou souvislost, nicméně bych tím chtěl vyřešit situaci, ke které došlo při projednávání návrhu zákona o konkursu a vyrovnání, kdy Poslanecká sněmovna poměrně drtivou většinou schválila tu část novely zákona, která se týkala řešení problematiky bytových družstev v souvislosti s převody bytů do osobního vlastnictví. Protože pak bohužel nedošlo ke schválení zákona jako celku, chtěl bych využít této příležitosti a navrhnout tentýž text, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v minulém projednávání novely tohoto zákona.

Chtěl bych se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 884, který je podepsán mým jménem a jménem kolegy Beneše, který vám byl rozdán do lavic, a chtěl bych v něm provést jenom dvě drobné úpravy, a to tak, že celý návrh by měl nadpis "Nová část 27" a na konci by se za bodem 3 přidal ještě bod 4, který by zněl: V dosavadní části 28 Účinnost se doplňují na konci slova "s výjimkou části 27, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Alfréd Michalík. Do podrobné rozpravy se přihlásil také zpravodaj, který má právo vystoupit přednostně, ale nyní máte slovo vy, pane poslanče. (Zpravodaj na přednostním vystoupení netrvá.)

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k projednávanému návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku, sněmovní tisk 884.

Článek 28 zní takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006 s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Krátké odůvodnění. Podle současného znění § 66 odst. 8 obchodního zákoníku platí, že pokud jsou orgánem nebo členy orgánu právnických osob mimo jiné členové prezidia, dozorčí rady nebo zaměstnanci Fondu národního majetku, kteří takto působí se souhlasem či na návrh Fondu národního majetku, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, Fond národního majetku České republiky. Podle odstavce 9 téhož zákonného ustanovení platí, že Fond národního majetku může vůči členům prezidia, dozorčí rady a svým zaměstnancům požadovat, aby škodu, kterou za ně uhradil, fondu refundovali v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností.

Jsem přesvědčen, že tato úprava překračuje původní úmysl zákonodárce, který chtěl chránit proti vzniku případných škod stát a státní instituce. Fond národního majetku není státní institucí, nýbrž má povahu právnické osoby sui generis, která byla založena na základě zákona č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. V souvislosti s projednáváním návrhu zákona se naskýtá příležitost toto legislativní nedopatření odstranit, což lze legislativně technicky provést tak, že článek 4 tohoto návrhu zákona, který i tak členy prezidia, dozorčí rady a zaměstnance Fondu národního majetku ze znění § 66 odst. 8 a obchodního zákoníku vypouští, nabude účinnosti co možná nejrychleji, tedy dnem vyhlášení tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dále mám do podrobné rozpravy přihlášeného pana poslance Doležala a pana poslance Koudelku. Kromě jiného se ale také přihlásil pan zpravodaj, který má přednostní právo vystoupení. Ptám se, zda toho chce využít. Není tomu tak. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl jeden pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 884. Jedná se o změnu zákona o konkursu a vyrovnání. Vedou mě k tomu ty důvody, že tento pozměňovací návrh týkající se § 8 odst. 3 byl již přednesen v neblaze proslulém zákoně o konkursu a vyrovnání, který jsme zde projednávali, ale nakonec nebyl schválen, přestože tento pozměňovací návrh schválen byl a též se nachází v pozměňovacích návrzích k předchozímu zákonu, který jsme vrátili zpět do rozpočtového výboru. Jednalo se o finanční konglomeráty. Jelikož se domnívám, že se jednalo o úpravu, která není konfliktní, naopak rozhodující v ní je čas, tak si dovolím jej přečíst i k tomuto sněmovnímu tisku, s tím, že u ostatních poté bude stažen.

Jelikož se jedná o jednoduchou věc, přestože v písemné podobě dlouhou, tak v současné chvíli by tento pozměňovací návrh měl být rozdáván ve Sněmovně, takže já se pokusím seznámit vás jen s odůvodněním.

Tato novela promítá do stávající zákonné úpravy ústavní princip rovnosti účastníků a subjektů ve srovnatelném právním postavení. Ten princip obsažený mimo jiné i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách je jedním z nejdůležitějších pilířů právního a demokratického státu. Stávající právní úprava nedostatečně důsledně upravila postavení správců konkursních podstat jakožto osob neosvobozených od daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, na straně jedné, a správců konkursních podstat jakožto osob osvobozených od této daně. Navržená novela ustanovení § 8 odst. 3 zákona tedy odstraňuje současné nerovné postavení správců ve shora uvedeném smyslu. Cílem této úpravy je kromě narovnání postavení osob ve stejném postavení i snaha o zamezení a další prohlubování újmy, která vzniká na straně správců osob osvobozených od daně. Ti jsou v důsledku současné právní úpravy nuceni hradit daň ze svých výlučných prostředků, to je ze svého soukromého majetku. Z toho důvodu vzniká jejich majetkové sféře újma, kterou nejsou povinni snášet.

Proto přichází tato úprava, která je plně slučitelná s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s právem Evropské unie, a dokonce navrhovaná právní úprava povede k mírnému zvýšení příjmů státního rozpčotu, jelikož daň z přidané hodnoty z odměny správců bude o 19 % vyšší, protože odměna správce, který není osvobozen od daně v úrovni odměny včetně DPH, ze které se DPH odvádí, bude o tuto částku vyšší než v současnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Koudelka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP