Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Rozpočtový výbor se zabýval tímto vládním návrhem zákona, zkráceně o finančních konglomerátech, na své 41. schůzi dne 9. března 2005. Přijal usnesení číslo 520, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto vládním návrhem zákona, který máme v tisku 835, vyslovila souhlas s připomínkami, které máme uvedeny v tisku 835/2. Tolik k samotnému usnesení výboru.

Co se týká projednávání v rozpočtovém výboru, zde bych chtěl Sněmovnu seznámit s tím, že samotný vládní návrh, který obsahuje vládní návrh zákona o finančních konglomerátech a změny dalších pěti zákonů, které se ho přímo týkají, při dalším projednávání v rozpočtovém výboru zaznělo dalších 39 pozměňovacích návrhů, které jednak rozšiřují materii o dalších 16 novel zákonů, to znamená, že celkem je již 21 novel zákonů, zároveň se týkají nových okruhů problémů, jako je změna rozpočtových pravidel republiky či systémová úprava u spořitelních a úvěrních družstev a některé další dílčí návrhy, které se týkají současné finanční legislativy v České republice.

Jinými slovy bych chtěl říci, že tento návrh díky těmto pozměňovacím návrhům, díky novým okruhům otázek, které rozpočtový výbor otevřel, a díky také určitému časovému presu podle mého názoru nebyly zcela jednoznačně zodpovězeny a doprojednány. Zároveň mám avízo, že k tomuto vládnímu návrhu zákona by mělo padnout opět několik dalších desítek pozměňovacích návrhů, které opět by zkomplikovaly samotné pojetí tohoto návrhu zákona. Tak si dovolím jako zpravodaj Sněmovnu upozornit, že v rámci obecné rozpravy navrhnu, aby tento vládní návrh zákona byl po obecné rozpravě vrácen rozpočtovému výboru zpět k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale přihlásil se pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Hned naváži na svoji zpravodajskou zprávu. Jak jsem avizoval, dávám tímto návrh, aby po obecné rozpravě Sněmovna hlasovala o mém návrhu na vrácení tisku 835 výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje. Pokusím se přivolat všechny, kteří budou chtít hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, kterým rozhodneme o tom, zda se návrh vrací výboru k novému projednání. Ještě chvilku počkám, zda se budou tohoto hlasování chtít účastnit i naši kolegové, kteří nyní nejsou přítomni v jednacím sále.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení výboru k novému projednání. Domnívám se, že mohu zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 141, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Návrh zákona jsme vrátili výboru k novému projednání.

 

Končím projednávání bodu číslo 2.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

3.
Vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku)
/sněmovní tisk 883/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru za způsob, jakým projednal předložený návrh zákona i následující, který s ním přímo souvisí.

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen žádný pozměňující návrh, který by byl na rozpočtovém výboru schválen v rámci jeho usnesení, chtěl bych požádat vážené poslankyně a vážené poslance, zda by k tomuto návrhu vznášeli jen takové návrhy, které se týkají tohoto zákona, popř. zákonů, které jsou touto předlohou otevřeny v souvislosti se zrušením Fondu národního majetku. Jedná se o zrušení transformační instituce. Myslím si, že by nebylo dobré, aby tento zákon se stal nosičem pro otvírání nějakých jiných problémů, které by mohly být daleko kontroverznější, než je návrh či záměrné zrušení Fondu národního majetku jako takového. Čili jenom má prosba, která se týká rozpravy ve druhém čtení, která nás bude čekat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 883/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru k zákonu, který je pod sněmovním tiskem 883. Je to tedy vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, zákon o zrušení Fondu národního majetku.

Rozpočtový výbor tento zákon projednal na své schůzi 9. března a přijal následující usnesení. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, zákona o zrušení Fondu národního majetku, tisk 883, vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Rovněž nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh k tisku 883. Navrhuji rozšířit znění § 5 odstavec 3 o další účel, na který lze výnos z privatizace použít, a to konkrétně o bod 13 k převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s., od společnosti ČEZ, a. s., do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo, končím i podrobnou rozpravu.

Než ukončím projednávání tohoto bodu, musím se zeptat pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda chtějí uplatnit své právo závěrečného slova. Není tomu tak. Oběma tedy děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
/sněmovní tisk 884/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády i tento návrh zákona uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP