Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)
(pokračuje Dostál)

Také bych chtěl jen připomenout, že spor, který byl o evidenci charit a diakonií, probíhal již tehdy, když pan nynější poslanec Talíř byl ministrem kultury a charity a diakonie tehdy evidovány nebyly. Tím nechci říci, že nechceme je evidovat. Ano.

Poslední poznámka k vystoupení pana poslance Talíře je velice důležitá, neboť on argumentoval Ekumenickou radou církví a církvemi nekatolickými, které jsou v této radě sdruženy. Chtěl bych zdůraznit, že na Ministerstvu kultury je evidováno 26 církví. Pokud se týká Ekumenické rady, ta neeviduje, ale spolupracuje s jedenácti církvemi. Katolická církev není tam evidována, ale Ekumenická rada úzce spolupracuje s Českou biskupskou konferencí. Chci ale říci, že oněch 15 církví, které nejsou sdruženy v žádné podobné organizaci a jsou evidovány na Ministerstvu kultury, má nepochybně stejná práva a stejné povinnosti jako ony větší církve, které jsou buď organizovány v Ekumenické radě církví, anebo jako katolická církev, která je samostatným právním subjektem. Myslím si tedy, že Ministerstvo kultury tuto konfesní neutralitu velice podtrhuje ve své práci, a možná i to je někdy příčinou toho, že jeho práce je posuzována ze strany některých církví nebo některými církvemi negativně.

K panu poslanci Bratskému bych měl jen krátké dvě poznámky.

Za prvé - udivuje mě skutečnost, že poslanec zákonodárného sboru má svůj vlastní právní názor na to, kterak vzniká právnická osoba v České republice. Já jsem ve své argumentaci zde zcela jasně argumentoval obchodním zákoníkem a citací příslušného paragrafu. Domnívám se, že by poslanec zákonodárného sboru měl mít jasno, že právnická osoba, kterou církev zřizuje v rámci své působnosti a která působí uvnitř té církve, není právnickou osobou podle právního řádu České republiky. Není, nemůže být a nebude.

Pokud se týká jeho další připomínky, tj. srovnávání s obecně prospěšnými společnostmi, tak bych chtěl říci, že ta výhoda, proč některé církevní subjekty podnikatelského charakteru chtějí být za každou cenu evidovány na Ministerstvu kultury, ta výhoda spočívá v tom, že samozřejmě IČO, které získají evidencí na Ministerstvu kultury, má samozřejmě větší hodnotu než IČO získané evidencí na jiném ministerstvu, a to z toho prostého důvodu, že tyto neziskové a charitativní organizace v daňovém systému, jak jistě víte, mají své výhody, které získají pouze registrací u nás. Proto mnohdy podnikatelské subjekty zřizované církvemi chtějí být evidovány u nás, a nikoli tak, jak by mohly být jako jiné světské - promiňte, říkám světské, ale myslím civilní - subjekty stejného charakteru.

To je vše, co jsem chtěl říci k připomínkám. Děkuji ještě jednou všem, kteří vystoupili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za vaše závěrečné slovo. Stejnou možnost nyní dávám paní zpravodajce Čurdové. Prosím.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, pane předsedající. Já splním svoji zpravodajskou povinnost tím, že konstatuji, že v diskusi k návrhu zákona vystoupili čtyři diskutující, padly dva návrhy na zamítnutí a jeden návrh na vrácení k dopracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Přikročíme tedy k hlasování. Nejprve rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Předpokládám, že všichni, co se chtějí zúčastnit hlasování, jsou v jednacím sále.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 38 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 177 poslanců pro návrh hlasovalo 58, proti 93, návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 178 poslanců pro návrh bylo 56, proti 90. Konstatuji tedy, že ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 40. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že ze 179 poslanců pro návrh hlasovalo 154, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh tedy byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tím končím jeho první čtení. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

2.
Vládní návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami,
spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz,
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech
a o změně souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
/sněmovní tisk 835/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Vážená paní místopředsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, tento návrh je harmonizačním návrhem. Já jsme k němu poměrně obsáhle vystoupil v rámci projednávání v prvním čtení. Chtěl bych pouze říci, že v rámci projednávání v rozpočtovém výboru byla přijata celá řada návrhů, mohu vám říci, že většinu z nich pokládám za kvalitní a zlepšující tuto předlohu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení rozpočtového výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 835/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k tomuto vládnímu návrhu zákona vás seznámil s projednáváním tohoto vládního návrhu zákona v rozpočtovém výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP