Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)
(pokračuje Talíř)

Protože jsem byl v Poslanecké sněmovně už v minulém volebním období a zúčastnil jsem se práce na zákonu 3/2002, vím, jaké diskuse ho provázely, a vím, že už tehdy jsme odmítli a nebylo zařazeno do základního dokumentu, který musí předložit každá církev, chce-li být registrována v České republice, nebylo akceptováno, že ta církev musí mít na území republiky jakýsi statutární orgán, který by byl nadřízeným orgánem všem organizačním složkám církve na území České republiky. Nyní se nám to tam znovu vrací, a dokonce tento statutární orgán je jediným orgánem, který smí podávat návrhy na evidenci na Ministerstvo kultury. To znamená, že si nemůže například nějaká diecéze navrhnout zřízení charity, toto smí udělat pouze ten statutární orgán, který bude uveden v základním dokumentu církve.

Protože ten základní dokument je v zákoně 3/2002 podrobně upraven a v tomto zákonu se říká, co všechno v tom základním dokumentu musí církev splnit a uvést, aby mohla být registrována v České republice, a je tam třeba požadavek, aby byly uvedeny základní články víry, a vím, že se argumentovalo při definici tohoto základního dokumentu, pan ministr se také ve své úvodní řeči zmínil, že je třeba se bránit tomu, aby byly v České republice registrovány pod hlavičkami církve různé sekty, tak jsem se domníval, že všechna tato ustanovení jsou namířena právě proti tomu, aby takovéto instituce nebyly registrovány jako církve, a tam že je namířena veškerá síla tohoto ustanovení. Nicméně podle mých informací vím, že zatím jedinou církví, která nemá tento základní dokument zaregistrován, je katolická církev, protože její dokument je vracen neustále z Ministerstva kultury zpět k přepracování, doplnění nebo k nějakým úpravám, a do dneška není tento dokument zaregistrován.

Zapomněl jsem říci, že katolická církev jako součást tohoto základního dokumentu - neboť se po ní požaduje, aby uvedla základní články víry - také uvedla, že součástí tohoto základního dokumentu je bible.

Nyní se tady navrhuje, aby se znovu zákonem uložilo, že se musí v tomto základním dokumentu označit způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve, náboženské společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu nebo z nichž jsou uváděny údaje o základním dokumentu. Podle mého výkladu to znamená, že církev musí uvést v novém základním dokumentu způsob, jakým se schvaluje bible, a nesplní-li to, tak v přechodných ustanoveních se dává pravomoc Ministerstvu kultury - budu citovat - že orgán registrované církve je povinen doplnit ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny údaje podle... atd. Tato lhůta může být na základě písemné žádosti prodloužena, ale důležité je to, že nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost tyto údaje ani ve lhůtě ministerstvem stanovené, může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení registrace této církve.

Já jsem uváděl možná podrobně a nezáživně některé pasáže, které jsou obsaženy v návrhu této novely, a musím konstatovat, že se mi zdá, že tato novela je za prvé nadbytečná, za druhé administrativně obrovsky složitá a nepřehledná.

Ústava naší republiky v článku 1 říká, že jsme jednotným a demokratickým právním státem založeným na úctě k právu a svobodě člověka a občana. Tato právní kvalifikace upřednostňuje jedince před státem. Státu přísluší pouze ochrana základních lidských práv a svobod, rozšiřování prostoru svobody pro řádný rozvoj lidské osobnosti a zajišťování důstojného lidského života. K rozvoji lidské osobnosti náleží i víra a náboženství, a je to tak uvedeno i v článku 16 Listiny základních práv a svobod. Předložený návrh novely církevního zákona je opakem tohoto postulátu. Zvětšuje ingerenci státu do života církví a církevních společností a podle mého názoru se pokouší obejít nález Ústavního soudu.

Z tohoto důvodu navrhuji zamítnout tuto novelu v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. Nyní uděluji slovo druhému a zatím poslednímu přihlášenému do rozpravy, a to panu poslanci Petru Bratskému.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dobrý den. Pan předřečník již velice obsáhle hovořil na toto téma, já mám příspěvek už kratší, nicméně jsem chtěl na několika aspektech ukázat vady a chyby, které se objevily v předloženém materiálu. Myslím si, že pokud budu chtít potom navrhnout vrácení této novely k dopracování, bude to odůvodněno spíše tím, že se domnívám, že je mnohem snazší, když právníci na ministerstvech s právníky organizací, kterých se novela zákona týká, odstraní legislativní vady, než abychom je odstraňovali my ve druhém čtení a ve výborech. Proto zmíním několik aspektů a na závěr přednesu svůj návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP