Neautorizováno !


 

(9.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji proto hlasování s pořadovým číslem 36. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 se z přítomných 163 poslanců pro vyslovilo 136 poslanců, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi.

 

Věnujeme se dále projednáváním dalšího bodu, což je bod

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb.,
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 855/ - prvé čtení

 

I tento návrh odůvodní ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Děkuji vám, pane místopředsedo, za udělení slova. Moje úvodní slovo k tomuto bodu bude velmi stručné, protože se nejedná o žádnou převratnou novelizaci zákona.

Vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění, jak říkal pan předsedající, zákon č. 273/1993 Sb. Vláda předkládá návrh, který nově vymezuje pojmy, které jsou v dosavadní právní úpravě buď definovány nedostatečně, nebo nejsou definovány vůbec. Především byla upravena definice výrobce audiovizuálního díla a definice českého audiovizuálního díla, která byla doplněna o minimální podíl účasti českého výrobce na výrobě audiovizuálního díla v případě tzv. koprodukce. - Tady si dovolím malou odbočku, protože zde dochází k tomu opět asi bodu sváru mezi návrhem, mezi textem zákona, a názorem pana místopředsedy, a zřejmě se znovu v diskusi utkáme.

Návrh upravuje evidenci podnikatelů v oblasti audiovize, kterou bude nadále vést Ministerstvo kultury na základě údajů zasílaných mu živnostenskými úřady. Nově se zavádí evidence českých audiovizuálních děl a evidence jiných než českých audiovizuálních děl, kterou bude vést Ministerstvo kultury na základě evidenčních listů, které budou zasílány výrobci a distributory. Tím budou odstraněny překážky, které zatím České republice brání řádně plnit požadavky evropských organizací v oblasti sběru statistických dat. Také se upřesňují zákonné povinnosti výrobců a distributorů při označování audiovizuálních děl a při stanovování věkové hranice jejich přístupnosti.

Na základě připomínkového řízení, konkrétně připomínek Národního filmového archivu, i požadavků některých profesních organizací byla nově upravena práva a povinnosti Národního filmového archivu. Jedná se - a to je důležité pro poslance, aby mohli informovat ve svých obvodech ty organizace, které se zajímají o šíření kinematografických děl - o povinnosti poskytovat audiovizuální díla občanským sdružením, jejichž hlavním posláním je zpřístupňování audiovizuálních děl širší veřejnosti, a dále institucím, které se věnují vzdělání v oblasti audiovize. Zcela se tedy odstraňuje rozpor, který existoval dříve, že v podstatě tato díla nemohly tyto organizace získat.

Rovněž se zpřesňuje předmět nabídkové povinnosti výrobců českých audiovizuálních děl.

To je vše úvodem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za uvedení tohoto návrhu zákona. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, ve své zpravodajské zprávě k tomuto tisku budu poměrně stručný, protože si myslím, že pan ministr řekl, čeho se týká příslušná novela.

Já k tomu připojím jenom snad to, že jsem dostal, a možná vy také, stanoviska některých institucí k tomuto zákonu, které mají určité výhrady a připomínky k tomu, zda požadavky, které tento zákon bude stanovovat na distributory, jsou opravdu v tom rozsahu, jak je jich třeba.

Mám pocit, že to jsou věci, které velmi snadno můžeme debatovat a případně trochu upravit v rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona, že nejsou charakteru, pro který bychom neměli tuto novelu zákona propustit do dalšího čtení. Připojuji se tedy se svou žádostí k tomu, abychom propustili tento tisk do druhého čtení a přikázali ho příslušnému výboru, který se mu bude odborně věnovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. I v tomto případě organizační výbor navrhl přikázat tento návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nepředpokládám, že by někdo měl jiný návrh, proto budeme rozhodovat pouze o tomto.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 166 poslanců bylo 114 pro, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím tedy první čtení tohoto návrhu.

 

Do třetice požádám pana minstra Dostála, aby nás uvedl do dalšího bodu našeho jednání, kterým je

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech),
ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb.
/sněmovní tisk 863/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o církvích a náboženských společnostech, dále budu říkat jenom "zákon o církvích", který - to si prosím všimněte - dorazil do Parlamentu po dlouhé době od jeho předložení vládě. Předložen do vlády byl 5. 2. 2003, na schůzi vlády 25. 2. 2004 byl stažen znovu do koaličních jednání, a vládou projednán a schválen byl až 15. prosince 2004.

Já se v této souvislosti omlouvám, že mé úvodní slovo bude tentokrát poněkud delší. Jedná se ale o předlohu, která si žádá dosti podrobné vysvětlení. Na druhé straně pak to je předloha, která samozřejmě není bezkonfliktní, a za třetí ve své podstatě tato předloha vznikla na základě rozhodnutí Ústavního soudu.

Ústavní soud rozhodl tak, že nevyhověl návrhu na zrušení tohoto celého zákona, ale zrušil jen necelá jeho čtyři ustanovení, což samozřejmě považuji - a to bezpochyby i vy, kteří se díváte na záležitost nestranně - za úspěch.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP