Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)
(pokračuje Koudelka)

Tato skutečnost vedla k tomu, že naše správní soudnictví je zahlceno azylovými věcmi a především Nejvyšší správní soud je ochromen. V okamžiku, kdy u Nejvyššího správního soudu 60 % celého nápadu tvoří azylové věci, které ze zákona mají být projednávány přednostně, tak to znamená, že všechny ostatní věci leží u tohoto soudu léta a prakticky by se nikdy neměly dostat na pořad jednání, protože vždy přijdou nové azylové věci, kterých je 60 % a které mají být přednostně projednány. A co tedy lidé, kteří si stěžují například ve věcech důchodového zabezpečení, ve věci vyvlastnění a ve věcech dalších, o kterých rozhodují správní orgány, co ti lidé? Ti mají neustále čekat, když víme, že 95 % nebo 96 % azylových rozhodnutí u Nejvyššího správního soudu je nakonec potvrzeno ve prospěch státu a jenom 4 % jsou potvrzena ve prospěch stěžovatelů, nikoliv ovšem skutkově, ale pouze z toho důvodu, že krajský soud pochybil procesně, vrátí se to ke krajskému soudu, ten procesní chybu napraví a skutkově rozhodne stejně?

Můj názor na tuto novelu je zcela kladný. Ještě bych chtěl říci, že tato novela leží v Parlamentě již delší čas, měla být projednávána v prvním čtení již na minulé schůzi, předpokládá se tam brzká účinnost, která je již nereálná.

Domnívám se, že je správné, abychom se přece jen pokusili vrátit projednávání této novely do původně plánovaných časových předpokladů, a proto navrhuji takový postup, aby druhé čtení této novely se mohlo uskutečnit na příští schůzi Poslanecké sněmovny, a navrhuji zkrácení projednávání ve výborech o 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Nikdo se už do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Závěrečné slovo přednese pan ministr František Bublan. Já začínám gongovat, protože tady byly vzneseny dva protichůdné návrhy, jeden na prodloužení a druhý na zkrácení, takže bude třeba, aby všichni, kteří o tom chtějí spolurozhodnout, přišli do sálu.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen několik málo slov. Musím říci, že s mnohými názory, které jsem tu slyšel, souhlasím. Nejsou to názory nové, které bych slyšel poprvé. Slyším je samozřejmě u nás, v naší republice, ale slýchávám je také na zasedání Rady ministrů pro justici a vnitro, kde je 25 ministrů vnitra, a mají podobné problémy a mají podobné názory. Mohu vás ubezpečit, že Evropská unie se na každém zasedání Rady těchto ministrů zabývá azylovou a migrační politikou. Je to skutečně věc, která je citlivá pro všechny země, a všechny země se k tomu snaží přistupovat nějakým novým způsobem.

Zaznělo tady myslím od paní poslankyně Fischerové, že trošku jako ztotožnila azylanty s těmi cizinci, kteří u nás chtějí nějakým způsobem žít, pracovat nebo zde nějakým způsobem působit. V tom je velký rozdíl. My musíme rozlišit ty, kteří skutečně azyl potřebují a s ním potřebují ostatní výhody, a ty, kteří se v naší zemi chtějí usadit nebo si tady chtějí zlepšit svoji životní situaci. My se snažíme najít způsob, jak umožnit těmto cizincům - jsou to na prvním místě lidé z Ukrajiny, z Moldávie a podobných zemí - to, aby zde dokázali žít, jaké podmínky jim stanovit, aniž by přitom zneužívali celou azylovou proceduru.

Ještě k tomu, co bylo řečeno, že u nás malé procento lidí azyl dostane. Bohužel je to tak, že necelých 50 % lidí, kteří požádají o azyl, vydrží až do konce azylového řízení. Většinou se to děje takovým způsobem, že o azyl se požádá, azylant pobude v azylovém středisku několik týdnů, až se trošku jakoby zotaví po dlouhé cestě, a pak pokračuje dále do Rakouska, tam zase požádá o azyl, zase se ztratí, a potom třeba pokračuje do Itálie nebo do Spolkové republiky Německo apod. Je to azylová turistika, všechny země o tom vědí a snažíme se hledat cestu, jak tomu zamezit.

Mnohé z nápadů, které zazněly, i stanoviska ke kasační stížnosti, stanoviska k tomu, jestli by se tím měl zabývat Nejvyšší správní soud, nebo neměl, určitě budou předmětem jednání na příslušných výborech. Podporuji, aby tato záležitost byla projednána i v ústavněprávním výboru a ve výboru pro obranu a bezpečnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Pan zpravodaj Kladívko mi pomůže se shrnutím návrhů, které zazněly. Připomenu, že organizační výbor navrhuje, aby předložený návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost, a ptám se, zdali zazněl nějaký jiný návrh.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, pane místopředsedo, zazněl návrh, aby tisk 882 projednal rovněž ústavněprávní výbor. Dále zazněl od kolegyně Fischerové návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dní, na druhé straně od kolegy Koudelky zazněl návrh na zkrácení doby projednávání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hlásí se paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Já bych chtěla doporučit, aby daný tisk byl přikázán i výboru petičnímu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Ještě nějaký návrh, o kterém by bylo možno v závěru prvního čtení hlasovat? Ne-li, tak se budeme zabývat nejprve návrhem na přikázání.

 

Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování, které má pořadové číslo 31. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 115 poslanců, pro 105, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 32. Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 115 poslanců, 88 pro, 4 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 33. Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání i výboru petičnímu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 118 poslanců, pro 63, proti 24. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení o 20 dní, tak jak to navrhla paní poslankyně Táňa Fischerová. Stanovisko pana ministra nás určitě bude zajímat. - Ne.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 34. Kdo souhlasí s prodloužením o 20 dní, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 120 poslanců, pro 38, proti 50. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Koudelka navrhl zkrácení o 30 dní. Názor pana ministra? - Ne.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 35. Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 120 poslanců, pro 47, proti 46. Ani tento návrh nebyl přijat, takže se budeme věnovat tomuto zákonu ve standardní délce.

 

Děkuji panu ministru Bublanovi i panu zpravodaji Kladívkovi.

Končím první čtení projednávání tohoto návrhu a končím také první půlden naší schůze. Sejdeme se zítra v 9 hodin a budeme projednávat zákon o kinematografii. Dobrou noc.

 

(Jednání skončilo v 18.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP