(17.40 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Do rozpravy se hlásí pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové dovolte mi, abych vás požádal o podporu návrhu legislativně technické úpravy, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 877/2 pod bodem B návrhu na zrušení § 13 zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že v případě zrušení tohoto ustanovení je třeba zrušit také ty části zákona o zaměstnanosti, které na § 13 odkazují nebo s ním bezprostředně souvisejí, doplňuji svůj návrh o legislativně technickou úpravu tak, aby se případně přijatý návrh na zrušení § 13 promítl do příslušných ustanovení zákona. Upozorňuji, že se jedná pouze o úpravu legislativně technickou, která nemá jiný věcný dopad než v souvislosti se zrušením uvedeného ustanovení a je zcela totožná s návrhem Senátu na zrušení § 13, tak jak byl uveden v jeho pozměňujících návrzích k zákonu o státní sociální podpoře.

Pro přehlednost uvádím celé navrhované znění článku 1 včetně již předneseného vypuštění § 13. Článek 1 návrhu zákona zní:

Článek 1 - Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se mění takto:

1. V § 5 písm. e) v bodu 1 a 2 se slova "nejde-li o osobu uvedenou v § 13 odst. 3 písm. a)" zrušují.

2. § 13 se zrušuje.

3. V § 89 se za slovy "České republiky" středník nahrazuje tečkou a část věty za středníkem se zrušuje.

4. V § 132 odst. 1 se slova "nejde-li o osoby uvedené v § 13 odst. 3 písm. a) i" zrušují.

5. V § 140 odst. 1 se písmeno b) zrušuje, dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

6. V § 140 odst. 3 písm. b) se slova "písmeno b), c), d) a e)" nahrazují slovy "písmeny b), c) a d)".

Takto by byl článek 1 zapracován do vládního návrhu s tím, že návrh zákona a článek 2 Účinnost by zůstal stejný, tak jak je v tomto návrhu uvedeno. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že ta zvyklost, která se v poslední době znovu objevuje, ve třetím čtení vést poměrně širokou diskusi k věcem, které se opakují v prvním i druhém čtení, nemá skutečně smysl, opakovat neustále dokola tytéž věci. Možná by stačilo, kdyby pan poslanec řekl, že v podstatě ODS má ve svém programu vypuštění zákazu zaměstnávání na živnostenský list, a bylo to jasné.

V této chvíli je potřeba jenom zdůraznit to, že tak je doformulován návrh v rámci výboru, je dohodnut jak se zástupci zaměstnavatelů, Hospodářské komory, tak odborů, a myslím si, že i naprostá většina poslanců považuje toto znění za přijatelné a vyvážené.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečná slova pronášena nebudou a my přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl postup a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pálí mě sice jazyk, ale už vás nechci zdržovat, vážené kolegyně a kolegové, tak nebudu reagovat na vystoupení pana ministra.

Dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování o tomto návrhu zákona. Jako první hlasování navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Tluchoře, který je uveden v tisku 877/2 pod písmenem B. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, jsou pozměňovací návrhy pod písmeny A a C nehlasovatelné a museli bychom hlasovat následně o legislativně technických úpravách, které byly předneseny v obecné rozpravě, a poté bychom hlasovali o zákonu jako celku. Pokud nebude pozměňovací návrh pod písmenem B přijat, budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví uvedeném pod písmenem A. Pokud tento návrh bude přijat, budeme hlasovat o mém pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C, který byl přednesen jako podmiňovací pozměňovací návrh k návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a posledním hlasováním by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda má někdo připomínku k navržené proceduře. Je tomu tak. Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych doporučil, abychom v proceduře - nemám nic proti té skladbě - nejdříve hlasovali o legislativně technické změně, jak byla přednesena v podrobné rozpravě, protože jinak ten pozměňovací návrh pod písmenem B nemá smysl. To znamená nejdřív o legislativně technické změně, potom o B a pak dál, tak jak říkal pan zpravodaj. (Projevy nesouhlasu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já se domnívám, že nemáte pravdu, pane poslanče. Dávám slovo panu zpravodaji. (Domluva u předsednického stolu mimo mikrofon.) Pan zpravodaj navrhl proceduru, já o ní nechám hlasovat a myslím, že se nebudeme muset dohadovat.

 

Nechávám hlasovat o návrhu postupu, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 568 z přítomných 116 pro návrh bylo 109, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Prosím, paní místopředsedkyně, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Tluchoře.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska prosím. (Poslanec Krajíček - pozitivní. Ministr Škromach - nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 569 z přítomných 116 pro bylo 27, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Čili není třeba hlasovat o legislativně technických změnách a přistoupíme k hlasování o návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví uvedeném pod písmenem A.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska prosím. (Poslanec Krajíček - negativní. Ministr Škromach - výrazně pozitivní.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 570 z přítomných 116 pro hlasovalo 88, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Poslanec Krajíček - pozitivní. Ministr Škromach - spíše ne.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 571 z přítomných 116 pro bylo 30, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle sněmovního tisku 877, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 572 z přítomných 116 pro návrh hlasovalo 88, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Kolegyně a kolegové, nyní se dostáváme k našemu poslednímu bodu. Je jím

 

50.
Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 849/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP