(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Sděluji, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach má náhradní kartu číslo 4.

Do rozpravy se hlásí paní navrhovatelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní kolegyně, velmi vám děkuji za váš názor, ale nemůžeme si plést slovíčko musí a může, protože v zákoně je, že může. Pevně věřím, že nedovolíte, abychom si toto nemohly vysvětlit ve výboru, a že podpoříte tento návrh v tom, aby prošel do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Václava Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kteří jste přítomni, dámy a pánové, rád bych reagoval na některé argumenty z vystoupení paní poslankyně Páralové. Velice jednoznačně se tentokrát shodla s vládou, že vzhledem k tomu, že postiženy jsou i další skupiny nezaměstnaných nebo potenciálně nezaměstnaných, nemá se pomoci ani jedné z nich. Je to argumentace, která snad nevyžaduje komentáře. Například velká část humanity je zaměřena na to, že se pomůže aspoň těm, kterým ten či onen pomoci může. Tady je návrh, jak pomoci jedné skupině, a pokud vláda nebo paní Páralová to pociťují jako nedostatek, uvítal bych, kdyby navrhly formy, jakými pomoci ostatním skupinám.

Musím také na základě rozhovorů s celou řadou absolventů ujistit paní poslankyni Páralovou, že by mnozí z nich byli velmi rádi, kdyby dostali v současné době umístěnky jako dříve, přičemž tyto umístěnky musely splňovat tu náležitost, že odpovídaly dosaženému vzdělání příslušného absolventa, což bohužel ani u těch, kteří dnes, jak bylo řečeno, si sami nebo s pomocí rodiny zaměstnání seženou, není ve velké části případů splněno.

Jestliže paní poslankyně Páralová žádá, aby absolvent měl prostor pro poznání trhu práce, pak je to často špatná zkušenost, která se s ním nese celý další život nebo aspoň jeho podstatnou část.

V návrhu, který je předkládán, nejde o povinnou praxi jako ve Francii. Jak právě už reagovala paní poslankyně Konečná, není v návrhu zákona, že úřad práce něco musí, ale naopak se mu navrhuje cesta, kterou dělat může v případech, kdy to shledá oprávněným jak ze strany absolventa, tak ze strany případného zaměstnavatele. Nezaměstnanost není cesta, jak nechat absolventovi prostor - jak se ukazuje v současné době, některým velmi dlouhodobě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, zda paní navrhovatelka či pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

V rozpravě padl návrh na zamítnutí. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Já se předtím pokusím zavolat všechny, kteří o tomto návrhu chtějí hlasovat. Všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 560 z přítomných 94 pro návrh hlasovalo 29, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 561 z přítomných 98 pro návrh hlasovalo 85, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 885/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr informatiky pan Vladimír Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se zdržím úvodního slova a odkážu na páteční debatu o digitalizaci, kdy jsem zde přislíbil, že znovu otevřeme mediální zákon, abychom splatili dluh, který máme v tuto chvíli vůči komerčním televizím v oblasti digitalizace. Předložená novela zákona 231 je tím, jak se zde říká, nosičem, na kterém bychom se měli pokusit o politickou shodu, a prosím vás, abyste ji propustili do druhého čtení, kde budeme společně napříč politickým spektrem hledat politickou shodu na textaci, která umožní garanci pro komerční televize v oblasti digitalizace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen potvrdit dohodu, která byla učiněna s panem ministrem Mlynářem, a taktéž vás prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Zbyňka Novotného, kterému tímto udílím slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, ale stahuji svoji přihlášku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pokud se někdo další do rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že ani pan navrhovatel, ani pan zpravodaj nebudou chtít vystoupit se svými závěrečnými slovy. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 562 z přítomných 101 poslanců pro návrh hlasovalo 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Končím projednávání bodu 52.

 

A nyní se, kolegyně a kolegové, budeme zabývat bodem 59, kterým je vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, sněmovní tisk 880, prvé čtení. Kolegyně a kolegové, pokud nebudete mít velké námitky, v 17.15 hodin uplyne lhůta, kdy máme zahájit projednávání třetího čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435 z roku 2004 Sb., o zaměstnanosti, který jsme pevně zařadili, a protože u tohoto návrhu zákona se předpokládá delší projednávání, domnívám se, že by nebylo vhodné zahajovat předtím bod 59.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP