(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání a já předávám slovo paní poslankyni Kateřině Konečné, která uvede za navrhovatele předložený návrh zákona, který projednáváme, tisk 850. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se ještě jednou obrátila k předloženému tisku 850. Jenom snad musím vyslovit velmi vážnou kritiku, že mě velmi mrzí, že si ministři vyřizují nebo komentují návrhy zákonů přes média a nemají tolik úcty k Poslanecké sněmovně, aby přišli do Poslanecké sněmovny a mohli jsme se tady o daném zákonu pobavit, protože jak pan místopředseda vlády Němec, tak pan místopředseda vlády Jahn velmi ostře kritizovali v médiích tento návrh zákona a evidentně o něj neměli už takový zájem mimo televizní kamery.

Budu pokračovat v předložené zprávě. Chtěla jsem upozornit na souvislosti návrhu tohoto zákona ve vztahu k Evropské unii. Právo Evropské unie sice věcně neupravuje tuto problematiku, ale myslím, že je třeba upozornit na některé dokumenty, které se minimálně snaží podporovat projekty spojené právě se zaměstnáváním mladých lidí. Jedním z těchto dokumentů je také nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu, kde se v článku 3 uvádí, že prioritou Evropského sociálního fondu by měla být prevence nezaměstnanosti a zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče o práci a nečinné osoby. Dále je v tomto dokumentu kladen velký důraz na začleňování znevýhodněných osob a v neposlední řadě se jedná také o rozšiřování a zlepšování investic do lidského kapitálu. Upozorňuji, že tento dokument pro nás bude závazný.

Otázka, jak chce vláda tyto priority naplňovat, není na pořadu dne, ale že jim bude muset čelit v nejbližším období, je více než zřejmé. V návaznosti s tímto dokumentem totiž Lucembursko jako předsedající stát připravuje v tomto pololetí mezinárodní konferenci na téma ochrany mladých lidí a na této konferenci bezpochyby bude muset každý z členských států uvést nejen své priority v této oblasti, ale také dosažené výsledky při ochraně, a obávám se, že se Česká republika nebude mít čím chlubit.

Navíc bych ráda znala názor členů vlády, kteří tento návrh kritizují, jak je možné, že náš vlastní komisař, který má na starosti sociální problematiku, má v jednom z bodů svých strategických záměrů na dalších pět let právě iniciativu "Evropská mládež" se zaměřením na umístění více lidí na lepší pracovní místa. Opakuji - mladých lidí. Je to náš komisař, který s tímto návrhem přišel, a já si myslím, že by Česká republika mu měla dát najevo, že tyto věci bere vážně.

Upozorním ještě na jeden problém, kterého se tento návrh zákona týká a pokouší se ho řešit, a to problém opět zařadit dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, která byla novým zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyloučena. I když, jak se tvrdí v důvodové zprávě k zákonu, jímž k vyloučení došlo, zkušenosti z praxe ukázaly, že řada mladých lidí splní obecnou podmínku doby zaměstnání, také jinak 12 měsíců v předchozích třech letech během studia, a nárok na podporu v nezaměstnanosti jim vznikne z tohoto titulu, pořád existuje řada mladých lidí, kteří během studia danou podmínku nesplní. Ne všechny systémy studia jsou totiž nastaveny tak, aby stejným způsobem umožňovaly jednotlivcům stát se stranou pracovněprávního poměru. Navíc opatření tím, že je někteří z adresátů nevyužijí, neztrácejí svůj účel. Nevýhody, které jím mají být vyrovnávány, nemohou být přehlédnuty z důvodu tvrzeného omezení svého výskytu. V tomto případě je na místě také otázka - má mladý člověk studovat, nebo pracovat? V případě středoškolského vzdělání a doby tří dvouměsíčních prázdnin v posledních třech letech před ukončením vzdělání totiž není středoškolák schopen vůbec podmínku nasčítaného jednoho roku pracovního poměru, tak jak je to uplatněno nyní podle stávajícího zákona, splnit bez toho, aby tímto pracovním poměrem neutrpělo právě jeho vzdělávání.

Na závěr si proto dovolím na vás apelovat, kolegyně a kolegové, abyste tento návrh zákona propustili do druhého čtení, ve kterém se nebráním věcné diskusi o našem společném návrhu, ale pevně věřím, že pochopíte důležitost a také to, že 50 tisíc mladých lidí bez práce nemůže zůstat bez naší ochrany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, zdůvodňování tohoto návrhu myslím, že nemusím provádět, protože předkladatelé detailně zdůvodnili svoji iniciativu a cíle této předlohy. Já bych jenom zmínil, že stanovisko vlády k tomuto návrhu je nesouhlasné. Důvody jsou asi tři. Jednak to, že je to novela zákona, který je teprve čtyři měsíce starý, že nese s sebou určité finanční náklady a že je to návrh nesystémový, neboť se snaží řešit pouze dvě skupiny z osmi vybraných skupin nezaměstnaných, kteří jsou hodni většího zřetele.

Já si myslím, že nezaměstnanost je tak závažný problém, že i přes toto nesouhlasné stanovisko bychom tento návrh měli projednat, protože nezaměstnanost studentů, kteří skončí střední nebo vysokou školu a nejsou zapojeni do pracovního procesu z důvodu, že nemají praxi, utíkají z pracovních návyků a zvyklostí, které vytvářejí základní předpoklady k jejich další činnosti. Myslím si, že tento začarovaný kruh, kdy se ze školy přímo stává student nezaměstnaným, odvyká pracovním návykům a vlastně tím vytváříme generaci lidí, kteří nikdy nezkusí pracovní proces.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP