(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem odpoledním jednání.

Nyní je na řadě projednávání bodu

 

51.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších
na vydání zákona, kterým s mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 850/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 850/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám za navrhovatele představila tisk 850. Je to změna zákona o zaměstnanosti.

Od 1. října nabyl účinnosti nový zákon o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sb., který nahrazuje dosavadní právní úpravu v této oblasti. Jeho cílem je mimo jiné přispět ke snižování stávající nezaměstnanosti, k potlačování nelegální práce i k dalšímu rozvoji malého a středního podnikání. Tento zákon přináší změny pro půl milionu lidí bez práce a novelizuje dalších 54 zákonů.

Přestože vláda ve svém stanovisku uvádí, že zatím není při uplatňování tohoto zákona dostatek poznatků, které by odůvodňovaly jeho novelizaci, vláda sama na této schůzi Poslanecké sněmovny zákon o zaměstnanosti chtěla novelizovat, a to dokonce ve zrychleném řízení.

Ve stanovisku vlády je také, že jedním z obecných cílů zákona o zaměstnanosti by mělo být zvýšení vlastní iniciativy lidí při hledání zaměstnání. K tomu ovšem potřebují motivaci. Zákon o zaměstnanosti však neřeší problém čerstvých absolventů škol bez praxe. Skupina čerstvých absolventů podle našeho mínění zachytává časový úsek, který je neintenzivněji spojován s nevýhodami postavení mladých lidí. V průběhu dvou let po ukončení přípravy na budoucí povolání je vysoce pravděpodobné, že nevýhody spočívající v absenci pracovních návyků a předchozích praktických zkušeností budou přetrvávat. Naopak po delším časovém úseku je objektivně vyšší možnost, že jednotlivec již nějaké zkušenosti nabyl a návyky si osvojil, a tím je i přirozeně zvýšená motivace zaměstnavatele přijmout jej do pracovního poměru. Zákonem přitom není stanovena podmínka, kterou by poskytování zvýšené péče bylo závislé na absenci praxe určitého trvání, resp. že by dosažená praxe zmiňovaný přístup zakazovala.

Domníváme se, tedy, že alespoň na základě rozumného předpokladu by mohl být činěn rozdíl v přístupu k osobám, které s vysokou pravděpodobností vlastním přičiněním ještě nemohly odstranit popisované nevýhody, a k osobám, které již měly objektivně větší možnost se o takové odstranění či alespoň částečné omezení přičinit. Proto se nelze ztotožnit s tím, jak řekl pan Kalousek v televizi, že návrh zákona je nesystémový a nezaměstnanost musíme řešit systémově. Ano, novela zákona se týká jen dvou z celkem osmi skupin uchazečů o zaměstnání. Také proto, že se jedná o výrazný počet absolventů středních a vysokých škol, do kterých byly společností investovány významné veřejné prostředky a kteří každoročně vstupují na trh práce. Opakuji slovo každoročně, protože to je u této skupiny velmi podstatné. Každoročně nám na trh práce přibývá několik desítek tisíc mladých lidí, se kterými tato společnost prostě musí počítat.

Dovolím si také výrazně nesouhlasit se stanoviskem pana místopředsedy Jahna, že na tento příspěvek vláda nemá peníze. Jestliže vláda nemá na to, aby investovala do trhu práce a podpory občanů, kteří vystudovali proto, aby se v této společnosti lépe uplatnili, proto, že jí mohou mnoho vrátit, ptám se, jak dlouho bude trvat, než si situace vyžádá takové opatření, že těmto mladým lidem nebudeme moci zaplatit ani vzdělání.

Dále mi dovolte upozornit na některé souvislosti návrhu tohoto zákona ve vztahu k Evropské unii. Právo Evropské unie sice věcně neupravuje tuto problematiku, ale snaží se podporovat projekty spojené právě se zaměstnáváním mladých lidí. Jedním z těchto dokumentů je také nařízení Evropského parlamentu -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste rozpustili své hloučky a umožnili paní poslankyni pronést odůvodnění jejího návrhu. Prosím vás o klid.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Mě velmi mrzí, že vláda, která k tomuto návrhu zaujala tak striktní stanovisko, není schopna být na projednávání tohoto návrhu, abychom si některé postoje mohli vysvětlit, popř. upřesnit, pevně věřím, že propustit do druhého čtení tento návrh zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pokud paní poslankyně, trváte na tom, že budete pokračovat, až se dostaví některý z místopředsedů vlády, vyhlásím krátkou přestávku. Bude zde za malý okamžik. Takže pět minut.

 

(Jednání přerušeno v 16.21 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP