(10.40 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní přistoupíme k hlasování o prodloužení lhůty k projednávání ve výboru o 60 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 556 ze 148 přítomných pro hlasovalo 107, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta k jeho projednávání byla prodloužena o 60 dní. Končím projednávání bodu 53.

 

Dalším bodem je

 

49.
Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho
a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 846/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 846/1. Prosím, aby pan poslanec Zgarba uvedl návrh za navrhovatele.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona o zemědělství. Nebudu opakovat celý název.

Předkladatelé novelizace zákona jsou motivováni praktickými zkušenostmi, a to z řad zemědělských podnikatelů, kteří podávali žádosti o podpory, a taktéž administrátory předkládaných žádostí organizacemi Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu jakožto pracoviště, které musí přebírat žádosti, řešit spory žadatelů, kontrolovat a vyplácet prostředky z národních i evropských zdrojů.

Hlavními důvody předložené navrhované právní úpravy jsou: 1. zpřesnění ustanovení týkajících se podnikání v zemědělství, evidence zemědělského podnikatele, vyplývající z aplikační praxe zákona o zemědělství; 2. zpřesnění ustanovení týkajících se evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů a podnikání v zemědělství vyplývající z aplikační praxe zákona o zemědělství; 3. zpřesnění působnosti Státního zemědělského intervenčního fondu jako jediné platební agentury resortu Ministerstva zemědělství k zajištění administrace společné zemědělské politiky Evropské unie vyplývající z příslušných předpisů Evropských společenství; 4. doplnění sankčních a kontrolních ustanovení v zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu ve vazbě na bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství, k zajištění dodržování povinností a požadavků stanovených právními předpisy Evropských společenství; 5. odstranění duplicit národní právní úpravy v zákoně o ZIF s komunitární právní úpravou a také zrušení zákonných ustanovení kolidujících s komunitární právní úpravou a s ohledem na to, že oblast společných organizací trhu a strukturálních opatření je v Evropské unii upravena bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství.

S ohledem na výše uvedené jsou předpokládané změny obou zákonů změnami spíše zpřesňujícího a technického charakteru, bez zásadního věcného dopadu na dosavadní předmět právní úpravy obou předmětných zákonů. Návrhem zákona se zpřesňují podmínky, jejichž úprava je nezbytná pro provádění společné zemědělské politiky Evropské unie, společné organizace trhu a strukturálních opatření. V oblasti společné zemědělské politiky Evropské unie se jedná řádově o několik tisíc nařízení Evropských společenství, jejichž administrace musí být prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu zajišťována.

Návrh zákona nepředpokládá hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, žádné dopady na hospodářské subjekty, zejména na malé a střední podnikatele, ani na veřejné rozpočty. Zároveň návrh zákona nepředpokládá dopady do sociální oblasti ani na životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, vážení dva páni ministři, kolegyně a kolegové, zástupce skupiny navrhovatelů poměrně velmi podrobně a plasticky popsal, co a proč v zákoně o zemědělství je třeba změnit. Jsem přesvědčen, že pokud má kterákoliv právní norma plnit to, co je jí určeno směrem do společnosti, do ovlivňování procesů a jevů, musí vždy reagovat na tu danou skutečnost, která v tom okamžiku je v České republice, v resortu, v prostředí, ve kterém tu úlohu má plnit. Je nezbytně nutné, abychom rozlišili při předkládání novel zákonů situaci, kdy si společenská realita vyžaduje aktualizaci, a to je právě tento případ, od případů, kdy aktuálnost zrovna není.

Jestliže novelizujeme zákon o zemědělství, činíme tak především proto, abychom dokázali vzít v úvahu všechny změněné podmínky, které nastaly po vstupu České republiky do Evropské unie. Návrh zákona vedle toho, že aspiruje věcně, obsahově a odborně reflektovat tyto změněné podmínky, je i po formální stránce naprosto v pořádku, a jako zpravodaj proto doporučuji, aby byl i v dalších čteních v této Poslanecké sněmovně projednán a přijat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, nyní otevírám rozpravu. Vidím, že se hlásí pan poslanec Miloslav Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi pečlivě jsem poslouchal předkladatele. Sami jste si všimli, že svoji důvodovou zprávu měl problémy i přečíst. Bojím se, že to bylo právě proto, že mu ji někdo úplně jiný napsal a že do poslední chvíle vůbec nevěděl, co v ní je, používal v ní slova, která normálně neumí ani vyslovit. Opravdu upřímně si myslím, že vůbec neví, o čem předložený zákon je.

Je pravda, že je to velmi rozsáhlá novela stěžejních zákonů pro zemědělství, která řeší jak poskytování zemědělských dotací, tak především povolování a rušení oprávnění k podnikání v zemědělství, dále řeší státní dozor nad ochranou spotřebitele i životního prostředí a realizaci společné zemědělské politiky Evropské unie. To je sice pravda, tento zákon ale je předkládán jako poslanecká novela, a protože je to novela velice rozsáhlá, velice technicistní, dovolím si tvrdit, že je to podvod na Poslaneckou sněmovnu, protože to nemohli zmínění autoři napsat, nemohli se k těmto informacím vůbec dostat a je to pravděpodobně - a na tom si budu stát - novela od Ministerstva zemědělství, která se cíleně vyhýbá připomínkovému řízení, aby nedošlo k odhalení těch hrozných věcí, které novela samotná obsahuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP