(17.30 hodin)
(pokračuje Maršíček)

Další skutečností je i to, že na úrovni okres není partner ve Službě cizinecké a pohraniční policie, aby tato, například jak je tomu v okrese Chomutov, měla třeba dva policisty, kteří jsou vybaveni kriminalistickým vzděláním a úzce spolupracují se Službou kriminální policie a vyšetřování právě v oblasti trestné činnosti na státní hranici a poblíže ní. Domnívám se, že je nutno přitlačit na Policejní prezidium. Jde totiž o rozpracování praktického výkonu služby, stanovení jasné odpovědnosti úseku středního stupně řízení v jeho odpovědnosti.

K části "Nelegální migrace". Tento úsek je zpracován z hlediska statistiky velmi dobře, hezky se materiál čte, neboť občan získává pocit, že je vše zmapováno a o všem se ví. Já se však ptám, kde je analýza důvodů nelegální migrace. Analýza by v sobě měla zahrnovat nejen policejní spolupráci, ale též spolupráci s Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Vojenským obranným zpravodajstvím. Toto však nefunguje. Proto jde jen o balík statistických čísel.

A konečně k části pod názvem "Trestně stíhaní cizinci na území České republiky". K tomuto úseku lze pouze konstatovat, že jde o statistická čísla, která by podle mého názoru zasloužila další členění, a to až na úsek okres. Pak by byl ucelen obraz, jaký druh trestné činnosti je páchán, hlavně na kterém teritoriu, tudíž opětovně pomůcka, kde a jaká opatření přijímat i z hlediska prevence jako takové, přičemž tato prevence by podle mého názoru mohla být vhodně využitelná i pro činnost našich zastupitelských úřadů.

Na základě výše uvedených skutečností jsem i já proti vzetí zprávy na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Maršíček byl posledním přihlášeným do rozpravy. Ptám se, zda se hlásí někdo další. Jestliže ne, všeobecnou rozpravu končím.

Ptám se, zda případně pan ministr či pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Pan ministr ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Děkuji, paní předsedající. Krátce bych v závěrečném slově reagoval na některá sdělení, která zde padla. Slyšeli jsme určitou výtku vůči pracovním skupinám, do kterých dojíždějí pracovníci Ministerstva vnitra v Bruselu či Evropské unii. Chtěl bych říci jednu věc. Rada ministrů pro justici a vnitro, která zasedá každý měsíc v Evropské unii, má na každém jednání bod, který se týká azylové a migrační politiky. Není to téma jenom pro Českou republiku, je to téma pro celou Evropskou unii. V tomto kontextu také jsou přijímána různá rozhodnutí. V tomto kontextu také jsou přenášena na činnost našich bezpečnostních složek.

Azylová politika bude téma na několik dalších let. Jen vám řeknu - některé z vás to bude možná zajímat - některé zajímavé zkušenosti. Třeba ve Španělsku bylo za poslední rok z nelegálních migrantů vlastně přes den uděláno 120 tisíc cizinců, kteří mají legální pobyt na území Španělska. Je to problematika, která je tak složitá, že těžko se hledá nějaké dobré řešení. Španělsko řešilo velký počet nelegálních migrantů způsobem, že jim dali legální trvalý pobyt na území Španělska. Těch 120 tisíc lidí, kteří žili v nějakém vzduchoprázdnu, někde na okraji, někteří vykonávali otrockou práci, někteří se samozřejmě podíleli na různé kriminalitě, žili v bídě atd., se přes den stalo téměř občany Španělska. Říkám téměř, je to pouze trvalý pobyt. Mají legální práci, platí si různá pojištění, odvádějí daně, mají legální bydlení atd. Toto je jeden z příkladů, jak třeba některé země Evropské unie řeší tuto problematiku.

Dokonce dochází k tomu, že bude asi vytvořena nějaká společná azylová a migrační agentura pro celou Evropskou unii. Všechny tyto problémy budou řešeny z jednoho místa. Bude docházet k tomu, aby spravedlivě byl rozložen podíl na řešení této problematiky.

Nebudeme si zastírat, že my jsme byli dlouhou dobu tranzitní zemí, dnes jsme už zemí i cílovou, ale přece jen dopad na naši republiku není tak silný jako v jiných zemích. Nebudeme mít ani vnější schengenské hranice, takže tyto problémy nebudeme mít takto silné.

Byla zde i zmínka o tom, že v této zprávě není nic o organizovaném zločinu, o převaděčství, o hrozbách terorismu apod. Chci připomenout, že možná za pár minut budu přednášet druhou zprávu o bezpečnosti. V této zprávě je to obsaženo.

Co se týče spolupráce policie se zpravodajskými službami v oblasti nelegální migrace, převaděčství, spolupráce existuje. Funguje celkem dobře, všechny složky se na tom podílejí, pouze není třeba, aby v této zprávě, která je veřejná, bylo o tom pojednáváno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan zpravodaj.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní místopředsedkyně. V podrobné rozpravě bych zopakoval návrh usnesení, který doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vzala zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003 na vědomí.

Jedna reakce na kolegu Franka. Musím se zastat pana ministra, protože my jsme projednávali tento velký materiál na jednání výboru pro obranu a bezpečnost již 20. října 2004. Díky nám všem, co jsme zde, se tento materiál dostává na projednání až dnes 10. února 2005, protože jsme ho neustále z časového nedostatku odsouvali. Myslím, že tady hledejme chybu trochu u sebe.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Uzavírám podrobnou rozpravu, pokud se do ní nikdo další nehlásí. Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003, sněmovní tisk 732, bere na vědomí."

Nebudu vás odhlašovat, doufám, že je nás zde těch 90 a více.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 96 poslanců bylo 52 pro, proti 19. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 121.

 

Budeme se zabývat dalším bodem, kterým je bod

 

122.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území České republiky v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002)
/sněmovní tisk 743/

 

Prosím, aby se slova ujal pan ministr František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi přednést zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2003. Tato zpráva byla projednána Bezpečnostní radou státu a byla schválena vládou České republiky.

Cílem zprávy je podat přehled o vývoji a dynamice kriminality, o vývoji problematiky v oblastech souvisejících s vnitřní bezpečností, informovat o aktivitách exekutivy v oblasti bezpečnostní politiky, o vytváření strategií a opatření legislativní a nelegislativní povahy, deklarovat oblasti, na které je zapotřebí upnout mimořádnou pozornost, a definovat tak východiska politiky vlády v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP