(17.10 hodin)
(pokračuje Papež)

Bylo by smutné, kdyby se české zemědělství stalo pouhým zásobovatelem zahraničních výrobců. Na druhé straně je fakt, že stát například tím, že nebyl a není schopen dorovnat přímé platby alespoň na dojednanou výši 55, resp. 60 % toho, co dostávají sedláci ve starých zemích Evropské unie, znemožňuje jejich konkurenceschopnost, a pak se není co divit, že chybějící peníze hledají zemědělci v lepších cenách nabízených zahraničními mlékárnami a jatkami.

V závěru zprávy jsou uvedena nezbytná opatření. V kontextu projednávaného návrhu státního rozpočtu na rok 2005, který jsme nedávno schválili, chybějí peníze na dorovnání přímých plateb. Pak zní trochu ironicky a prázdně proklamace typu: budeme usilovat o naplnění všech výsledků přístupových jednání včetně plné výše kofinancování ze státního rozpočtu.

Co mi chybí v uváděných opatřeních, je např. zmínka o prodeji státní zemědělské půdy. Možná to již není priorita. Chybí zmínka o pokračování transformace družstev, dokončení či pokračování vyřizování restitucí. Vůbec se nemluví o pozemkových úpravách. To jsou věci obsažené ve Špidlově vládním prohlášení a opsané i do prohlášení staronové vlády. Už to asi nejsou priority, nebo se na ně rychle zapomnělo.

Co říci závěrem. Podle mého názoru nedává tzv. zelená zpráva za rok 2003 dostatečnou odpověď na mé pochybnosti. V řadě kapitol je jen pouhým popisem některých vybraných skutečností, záměrně vynechává některá fakta a navrhovaná opatření uvedená v závěru zelené zprávy jsou nedostatečná a nereálná. Proto nemohu pro takovou zprávu hlasovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Papežovi a ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku a také nevidím, že by se někdo do podrobné rozpravy hlásil z místa. Předpokládám, že pan zpravodaj, když přečetl usnesení zemědělského výboru, navrhl Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení: "Poslanecká sněmovna Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2003, sněmovní tisk 771, bere na vědomí."

 

Podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Pokusím se vás přivolat. Odhlašuji vás a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Také se ještě pokusím před hlasováním přivolat naše kolegy, kteří chtějí o návrhu usnesení hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 87 poslanců pro návrh hlasovalo 66, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Usnesení tedy bylo přijato a já končím projednávání bodu 119.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 121, kterým je

 

121.
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003
/sněmovní tisk 732/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra pan František Bublan a předloženou zprávu uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003. Cílem zprávy, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, to znamená všech resortů, kterých se tato problematika dotýká, je nejen podat přehled o problematice migrace na území České republiky za rok 2003, ale rovněž posoudit zjištěný stav v evropském kontextu, neboť hodnocený rok byl pro Českou republiku rokem vrcholících příprav na plné začlenění do Evropské unie.

Stejně jako v předchozích letech se zpráva nezabývá pouze popisem stavu v oblastech legální a nelegální migrace, ve kterých jsou uvedeny údaje týkající se pobytu cizinců na území České republiky, azylu či trestné činnosti cizinců a aplikovaných represivních opatření, ale značná část je věnována i problematice aktivní migrační politiky, návratových programů a integrace cizinců, rozvojových projektů, vízové politiky a situaci v oblasti přípravy České republiky na přístup k Schengenským dohodám. Součástí zprávy jsou samostatné přílohy, které mj. obsahují informace o základních migračních trendech v evropském kontextu a o aktuální situaci v oblasti migrace v některých evropských státech.

Ve sledovaném období, to je k 31. prosinci, došlo v porovnání let 2000 a 2001 ke snížení počtu zjištěných osob o více než 27 %, v porovnání let 2001 a 2002 pak k dalšímu snížení o více než 38 %. Tento trend pokračovat i v roce 2003, i když nebyl tak markantní jako v předchozích letech. Srovnání období od 1. ledna do 31. prosince 2002 a 2003 vykazovalo pokles o 14 %.

Současně je třeba kladně hodnotit, že zvýšenou činností příslušných složek, především cizinecké policie, se podařilo oproti roku 2002 v roce 2003 zjistit o 9 % vyšší počet cizinců pobývajících na území České republiky a porušujících platné právní předpisy.

Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, závěrem bych vás chtěl požádat, neboť se domnívám, že materiál vyhodnotil sledovanou problematiku za rok 2003 v souladu s usnesením vlády, aby předloženou zprávu vzala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na vědomí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji vám, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost jsme obdrželi jako sněmovní tisk 732/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Tomáš Kladívko a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji.Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 43. schůzi, která se konala dne 20. října 2004, projednal zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003, která byla předložena jako sněmovní tisk 732, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vzala zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003 na vědomí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. První je přihláška pana poslance Václava Franka, kterému také jako prvnímu uděluji slovo, a připraví se pan poslanec Zdeněk Maršíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Frank: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych k předložené zprávě, která je předkládána Poslanecké sněmovně s velkým zpožděním a ztrácí tak svým způsobem na aktuálnosti, řekl několik poznámek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP