(17.50 hodin)
(pokračuje Gongol)

Naopak, stále tvrdím, že to mělo být provedeno už dávno. Uvádím to jen proto, abych řekl, že je to příliš pozdě a že národní majetek je většinou nenávratně rozkraden. To však již národ ví. Možná to jen nechtějí vědět tvůrci důvodové zprávy, kterou považuji za naprosto nekompletní a lživou.

Samozřejmě, že jsem pro to, abychom zákon přijali co nejdříve. Ale protože se tento zákon týká mnoha dalších zákonů navrhuji, aby byla prodloužena lhůta na jeho projednávání o 20 dnů, protože pravděpodobně s delší lhůtou by předkladatel nesouhlasil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Gongolovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ano, vidím (Posl. Vidím konstatuje, že se nehlásí.) Martina Kocourka.

Prosil bych kolegu Jana Vidíma, aby nepokřikoval ve sněmovně. Já jsem řekl, že vidím poslance Martina Kocourka, a jedno české slovo za jiné české jméno zaměňovat samozřejmě nebudu. Ale protože se pan poslanec Martin Kocourek nepřihlásil písemně, ale šel svým způsobem k pultu a evidentně na mou otázku nevyřčeně odpověděl, tak jsem to pochopil jako přihlášku do rozpravy, vnímaje to, že musel použít francouzských holí, aby k řečništi došel. Myslím tedy, že to bylo korektní, a proto bych žádal všechny kolegy ve sněmovně, aby se zdrželi hlasitých výroků v době rozpravy.

Nyní prosím pana poslance Martina Kocourka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych také řekl pár slov k vládnímu návrhu zákona, který má za cíl zrušit Fond národního majetku České republiky do konce letošního roku.

Nechtěl bych se zabývat samotným obsahem důvodové zprávy, protože ta je docela podrobná a myslím, že technicky popisující procesy, které byly, a procesy, které mají vést ke zrušení fondu. Mně zajímá v této souvislosti trošku jiná věc a to by byla moje první otázka na pana ministra. Jaký je celkový kontext a úvaha o transformačních a mimorozpočtových fondech v České republice, protože Fond národního majetku je jednou z transformačních mimorozpočtových institucí velmi důležitých, a proto by mě v této souvislosti zajímalo, zda vláda České republiky zrušení Fondu národního majetku navrhuje v kontextu reorganizace, případně zrušení dalších mimorozpočtových nebo transformačních fondů, kde takovýto dokument existuje, kde je možné jej dostat a kde takový dokument byl projednáván. To znamená, že mě zajímá opravdu kontext a úvaha.

Za druhé jsem nenašel v důvodové zprávě motiv tohoto návrhu. Je tam sice zmínka, že jde o plnění závazku z programového prohlášení vlády, ale to se mi zdá být na samotné zrušení tak důležité a v některých ohledech tak citlivě navázané instituce na privatizační procesy docela málo. Proto bych se pana ministra ve své druhé otázce chtěl zeptat, jaký byl další motiv pro tento návrh. Jestli to byla čistá racionalizace plynoucí ze zrušení Fondu národního majetku, tedy úspory, hmatatelné a vyčíslitelné, které z tohoto opatření poplynou. Z důvodové zprávy se dovíme, že i tak nás zrušení Fondu národního majetku přijde na 80 milionů korun ročně, což jsou náklady na nové zaměstnance Ministerstva financí a správu budovy. Protože pokud bychom nenašli jiný motiv kromě toho z mého pohledu mechanického plnění programového prohlášení vlády, potom bych si také mohl něco myslet o jakési mocenské ambici Ministerstva financí ovládnout procesy privatizace od roku 2006 a to si myslím, že není zcela na místě. Myslím, že toto podezření z mé strany by bylo hodně silné, a proto bych považoval za vhodnější, aby pan ministr jakýsi další motiv pro tento krok vysvětlil.

A za třetí, co trochu postrádám v důvodové zprávě, jsou efekty. Už jsem zde o tom trochu mluvil. Efekty ze samotného zrušení Fondu národního majetku, které jdou nějak vyčíslit, jdou nějak formulovat. A zejména mi jde o efekty z přechodu závazků Fondu národního majetku na státní rozpočet, resp. na státní finanční aktiva a pasiva, protože jako člen dozorčí rady Fondu národního majetku vím, že některé závazky jsou těžko předvídatelné, zejména v oblasti záruk za ekologii, a mohou do budoucna působit velkou zátěž, která v rámci Fondu národního majetku byla nějakým způsobem řiditelná a nedotýkala se přímo stability státních financí, kdežto teď po přechodu těch práv a povinností na Českou republiku resp. na Ministerstvo financí se podle rozpočtových pravidel tyto závazky mohou mnohem dramatičtěji promítat do bilance státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv.

Já tyto otázky pokládám proto, abychom si mohli rozptýlit obavy, které jsem zde naznačil, abychom si mohli říci, že děláme vědomé rozhodnutí o tom, že proces privatizace definitivně přechází pod kontrolu a rozhodování exekutivy; to je zcela vědomý krok a myslím, že je potřeba o něm mluvit, protože v podstatě kontrola Poslanecké sněmovny, jak zmínil pan ministr, bude pouze prostřednictvím zpráv, které bude Ministerstvo financí nebo vláda předkládat Poslanecké sněmovně, zatímco doposud tuto kontrolu vykonával kontrolní orgán - dozorčí rada Fondu národního majetku, kde Poslanecké sněmovna má své volené zástupce, což do budoucna nebude. To je jeden z důvodů. A druhý důvod, který bych chtěl uvést, je, že bych chtěl poprosit pana ministra, aby rozptýlil možnost, že privatizace, která se má podle tohoto podkladu v roce 2005 maximálně urychlit, není konána z politických důvodů, ale z věcných důvodů, a to je právě nutné zodpovědět prostřednictvím těch otázek, které jsem pokládal.

Tolik tedy mé komentáře a otázky k tomuto podkladu.

Chtěl bych ještě říci, že souhlasím s tím, aby transformační instituce resp. mimorozpočtové fondy byly rušeny, ale zároveň by bylo vhodné vědět celkový kontext pro jejich rušení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Do obecné rozpravy se přihlásil zpravodaj pan poslanec Miloslav Vlček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zkrátit lhůtu k projednání tisků 883 a 884 o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, poznamenal jsem si návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. To je lhůta, kterou zákon o jednacím řádu nespojuje s žádnou další podmínkou.

Kdo má dále zájem vystoupit v obecné rozpravě? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

Prosím o závěrečné slovo pana ministra financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám poděkovat za vystoupení v rozpravě, která zazněla, protože se skutečně dotkla meritorních otázek, které se snaží tento návrh zákona řešit.

Pokud jde o vystoupení pana poslance Gongola, musím říci, že také nejsem někým, kdo by chtěl nebo měl obhajovat tu dlouholetou historii Fondu národního majetku. Důvodová zpráva se pokouší zrekapitulovat roli, kterou Fond národního majetku hrál, a já se domnívám, že ne vždy ta role byla profesionální, plně na výši. Byly časy, kdy Fond národního majetku převáděl na počátku devadesátých let majetková práva dříve, než bylo zaplaceno, což se v některých případech vymstilo. Myslím si ale, že tak jak roky plynuly, tak se ta kvalita a úroveň práce Fondu národního majetku zlepšovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP