(16.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Požádám pana poslance Josefa Janečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň požádám paní poslankyni Jitku Vojtilovou, která je zpravodajkou pro tento zákon, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a připomínám, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 677/2.

Prosím nyní pana poslance Josefa Janečka, aby uvedl tento tisk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych vám poděkoval za způsob, kterým byl dosud tento tisk projednáván. Tento tisk byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v podstatě jako bezkonfliktní. Navrhovatelé souhlasí s tím pozměňujícím návrhem, který z toho výboru vzešel, a domnívám se, že je to dostatečná informace pro potřeby druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi a nyní žádám zpravodajku výboru paní poslankyni Jitku Vojtilovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 31. schůzi projednal návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších, tisk 677, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jste všichni obdrželi na své lavice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, vidím z místa se hlásící paní poslankyni Alenu Páralovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Předkládaný návrh zákona se snaží podpořit pěstounskou péči. Je velmi důležité, aby se děti naučily žít v rodině. Když dítě nesplňuje podmínky osvojení, nastupuje náhradní řešení a tím řešením je pěstounská péče. V naší zemi je stále příliš mnoho dětí v dětských domovech a problém tisíců dětí v dětských domovech je třeba urychleně řešit. Proto Občanská demokratická strana tento návrh podpoří. Podpoří i komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a předloží ústy poslance Miroslava Beneše pozměňovací návrhy, které zvyšují odměnu pěstounům.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Žádný návrh v obecné rozpravě nepadl, o kterém bychom hlasovali, a zahajuji proto podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Miroslava Beneše. Další přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové. Musím se přiznat, že ve své poslanecké práci a činnosti se člověk mnohokrát setkává se skutečnostmi, které ho velmi dojmou. Možná že to bude vypadat u člověka, který prožil poměrně hodně v životě, podivné, ale říkám na rovinu, že návštěva dětských domovů, návštěva rodin, které si vzaly děcko ať už do pěstounské péče nebo přímo do adopce, patří k těm okamžikům, kdy se skláním před těmi lidmi, kteří se této problematice věnují. A protože je zde tento návrh a protože si nesmírně vážím především té oblasti pěstounské péče, tak si dovolím předložit následující pozměňující návrh, který svým způsobem se pokouší reagovat na to, že v České republice je tolik dětí, které jsou v dětských domovech. A jakkoliv veškerá péče personálu v dětských domovech si zaslouží to největší uznání a je samozřejmě velmi chvályhodná, tak jsem se přesvědčil při návštěvě pěstounských rodin, že vždycky ta rodina je o něco lepší.

Proto si dovolím předložit konkrétní pozměňovací návrh, který je následující: Za prvé vložení nového odstavce, kterým se mění § 37 odst. 2 a odst. 3 následujícím způsobem: v odstavci 2 se číslovka 2,0 nahrazuje číslovkou 2,50, v odstavci 3 pod písmenem a) se číslovka 2,1 nahrazuje číslovkou 2,6, v odstavci b) se číslovka 2,6 nahrazuje číslovkou 3,1 a v odstavci c) se číslovka 2,8 nahrazuje číslovkou 3,3.

Dále bych si dovolil předložit další pozměňovací návrh, který se bude týkat vložení nového odstavce k § 41, kde v odstavci 2 se mění číslovka 4,0 na číslovku 5,0.

Dovolte, abych předložil ještě velmi krátké odůvodnění. Navrhovaným bodem 1a) se zvýší příspěvek na úhradu potřeb dětí v pěstounské péči v průměru o 1 064 Kč, přičemž nejnižší navýšení je o 860 Kč a nejvyšší o 1 245 Kč. Navrhovaný bod 2a) zvýší jednorázový příspěvek při převzetí dítěte v průměru o 2 100 Kč. Vezmeme-li v úvahu, že v ČR je v současnosti zhruba 6 700 dětí v pěstounské péči, pak se v případě přijetí všech návrhů pod písmenem 1a) a návrhu předkladatelů jedná o navýšení o 85 550 000 Kč. Znamená to, že byly-li by tyto pozměňovací návrhy přijaty, dojde ke zvýšení částky vynaložené na jedno dítě v pěstounské péči za rok o zhruba - na 173 000 Kč, což stále ještě bude zhruba o 70 000 Kč méně než v dětských domovech. Tak jak uvádí zpráva, je to odhadováno na zhruba 250 000 Kč ročně. U té druhé části se jedná o jednorázový příspěvek a jednalo by se maximálně o 2 mil. korun ročně, pokud by nedošlo k výraznému navýšení přebírání dětí do pěstounské péče.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost. Dal jsem si práci s tím vyčíslením prostě proto, že vím, že by to mohlo být důvodem pro zvažování. Jsem samozřejmě připraven poskytnout to ekonomické zhodnocení předkladatelům a zpravodaji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Ptám se jestli ještě někdo má zájem. Ano, vidím přihlášku do podrobné rozpravy. Pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Kolegyně a kolegové, rád bych využil té příležitosti, že je novelizován zákon 100/1988 Sb. sněmovním tiskem 677 a rád bych zde uplatnil jeden drobný pozměňovací návrh, který by umožnil péči o seniory těm, kteří o to mají zájem, nebo rodinám, které o to mají zájem, a proto navrhuji upravit zákon 100/1988 Sb. v části hlava IV. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, § 80 odst. 1 písm. b) vypustit následující text: "a je částečně bezmocná".

Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi. Další přihlášku nevidím ani nikoho nevidím z místa. Dobře, končím podrobnou rozpravu.

Závěrečné slovo pana navrhovatele, zástupce navrhovatelů - má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka - také nemá zájem o závěrečné slovo.

Navrhovatelé mi oznámili, že žádají o zkrácení lhůty pro třetí čtení nanejvýše na 48 hodin. Platí tento návrh, když jste to nepřednesl? Ptám se kolegy Janečka. Mám tu poznamenáno v písemném podkladu, že taková…

 

Poslanec Josef Janeček: Nejsem si vědom tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže nebudeme o žádném takovém návrhu hlasovat. Dobře. V tom případě, protože není žádný procedurální návrh, končím druhé čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Josefu Janečkovi a zpravodajce paní Jitce Vojtilové. Končím bod 6.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP