(16.20 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: S ohledem na právní problematiku navrhuji, aby to bylo přikázáno také ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento návrh. Hlásí se ještě někdo s dalším návrhem na přikázání? Nevidím takovou přihlášku. Budeme tedy hlasovat. Ještě čekám, aby se dostavili další poslanci. Registruji vaši žádost o odhlášení a prosím vás, abyste se všichni opět zaregistrovali.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81 a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 81 z přítomných 150 pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 82 a ptám se, kdo je přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 82 z přítomných 150 pro 115, proti 4. Také tento návrh byl přijat.

 

Čeká nás hlasování o zkrácení lhůty o 53 dnů, tedy na 7 dnů.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 83 a ptám se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 83 z přítomných 153 pro 123, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, výboru ústavněprávnímu a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 53 dnů. Tím končí prvé čtení tohoto vládního návrhu zákona, bodu č. 40, sněmovního tisku 887.

 

Nyní předám řízení a budeme pokračovat dalším bodem schváleného pořadu schůze. Tím je bod číslo 5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci budeme pokračovat, a to projednáním bodu č. 5, který byl včera přerušen po 19. hodině vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna nesouhlasila s hlasováním o zákonu po 19. hodině podle zákona o jednacím řádu.

 

5.
Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase,
Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové
a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace
Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik,
Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky,
Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 672/ - druhé čtení

 

Z návrhů, které vzešly v průběhu rozpravy, byl zásadní návrh procedurální, a to návrh pana poslance Jiřího Václavka, a to před ukončením podrobné rozpravy přerušit projednávání na dobu sedmi dnů vzhledem k tomu, že se nacházíme ve druhém čtení a je potřeba upřesnit některé věci. Správě chápu včerejší debatu, pan kolega Václavek kývá. To je návrh, který bychom měli nyní prohlasovat. Já zazvoním, abyste o tomto procedurálním návrhu mohli hlasovat všichni, kteří máte zájem.

Věřím, že ti, kteří chtějí o tom hlasovat, jsou již přítomni v sále. Zopakuji pro příchozí, že hlasujeme o procedurálním návrhu kolegy Jiřího Václavka, o přerušení projednávání bodu č. 5, tisku 672, před ukončením podrobné rozpravy na dobu sedmi dnů, to znamená do příští středy, respektive čtvrtka.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 84 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 159 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme pro tuto chvíli ukončili projednávání bodu 5 a budeme v něm pokračovat… (Námitky.) Ukončili jsme v podstatě tu část debaty, která se týkala rozpravy obecné, a budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Znamená to, že požádám ještě jednou paní kolegyni Miroslavu Němcovou a pana kolegu Jiřího Václavka, aby zaujali místo u stolku zpravodajů, a zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Hlásí se pan kolega Jiří Václavek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nikdo nepochybuje o tom, že osmašedesátníky, respektive lidi, kteří byli nějak postiženi následkem okupace v roce 1968, je potřeba nějakým způsobem odškodnit. Byla řada námětů při projednávání v rozpočtovém výboru ohledně toho, jaká má být výše odškodnění, jakým způsobem se má prokazovat to poškození a kdo to má vlastně zúřadovat. Já si proto dovolím podat pozměňovací návrh, který vzešel z různých debat.

Paragraf 3 odstavec 2 bude nově znít: Nárok je nutné uplatnit ve formě písemné žádosti u orgánu příslušného k rozhodnutí nejpozději do 6 měsíců po nabytí právní moci tohoto zákona, jinak nárok zaniká.

Paragraf 4 by nově zněl:

1. Celkový nárok osob oprávněných podle § 2 odst. 3 a 4 tohoto zákona činí 150 tisíc Kč.

2. Celkový nárok osob oprávněných podle § 2 odst. 1 a 2 tohoto zákona činí

a) 70 tisíc Kč, zanechalo-li zranění nebo znásilnění trvalé následky,
b) 30 tisíc Kč v ostatních případech.

Paragraf 5 by nově zněl:

1. Nárok uplatní oprávněná osoba písemně u Ministerstva vnitra.

2. Nárok je nutno prokázat lékařskou zprávou nebo úmrtním listem, v obou případech s odvoláním na protokol tehdejší Veřejné bezpečnosti.

3. O poskytnutí jednorázové peněžní částky rozhoduje a jednorázovou částku vyplácí Ministerstvo vnitra.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Václavkovi. Bylo to jeho závěrečné slovo a zároveň pozměňovací návrh. Podle hlasování, které jsme absolvovali, přerušuji tento bod na dobu 7 dní.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, tímto bodem je bod číslo 6. Bodem číslo 6 našeho pořadu schůze je:

 

6.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 677/ - druhé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP