(9.30 hodin)
(pokračuje Kučera)

Bohužel si musím myslet, že ne všichni to mysleli vážně, že ne všichni z této Sněmovny stáli, vzdávali hold a tleskali upřímně. Pokud by tomu tak bylo, tak byste, dámy a pánové na levici, touto smyčkou brutálních zákonů nevytvářeli další vězně svých politických nápadů a cílů, nevytvářeli další poškozené ze svých levicových myšlenek, jak ovládnout tuto zem a ovládnout náš venkov.

Já si myslím, že jsme v demokracii skutečně postoupili dost daleko a tím, že tady tato země má Ústavní soud, tak se pravděpodobně nestane nic vážného, když zase svojí levicovou silou prohlasujete tento nesmyslný zákon, protože automaticky zase my dáme k Ústavnímu soudu podnět, aby tento zákon zrušil, a věřím, že jej zruší v celém jeho rozsahu, v celém rozsahu obludností, které navrhuje. A tak pokud pro něj zvednete ruku, tak se tady prakticky nestane nic jiného, než že vedle upřímných komunistů, kteří se nestydí dále v KSČM figurovat a pod hvězdou se smát, se zde také zvednutím ruky a zmáčknutím tlačítka projeví nahlas ti neupřímní, kteří jsou v jiných sférách, v jiných stranách, ale mají stejné myšlení a stejné zájmy. Snad to bude i dobře. Ale vás všechny ostatní, kteří máte alespoň trošku respekt k demokratickým základům tohoto státního zřízení, žádám, abyste se přičinili aktivně o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. O slovo požádal pan poslanec Skopal, kterému je uděluji.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já jsem nechtěl vystoupit, ale musím poopravit pár názorů, které zde sdělil pan poslanec Kučera, protože se nezakládají na pravdě, nebo byl možná uveden v omyl, tudíž to chci napravit.

Konstatoval tady, že kolem krku zemědělců se utahuje smyčka zákonů a legislativy, která je schvalována zde v Poslanecké sněmovně. Já bych ho chtěl upozornit, ať si přečte poslední čísla, kde zemědělci vykazují nejlepší výsledky za poslední období, co se týče zisku za resort zemědělský. Dochází i k největšímu prodeji zemědělské techniky - a to si může zjistit u prodejců zemědělské techniky - v posledním období, což znamená, že zemědělci se dostávají k penězům, zemědělci podnikají. Samozřejmě, jsou zde ještě určité prodlevy z hlediska plateb, ať už z Evropské unie, ale z národních zdrojů jsme vyplatili v roce 2004 dostatek finačních prostředků a zemědělci se dostávají do lepší ekonomické situace. Že je co zlepšovat, s tím souhlasím, ale určitě tady nedochází k likvidaci zemědělství jako takového.

Pokud se týče - a to si možná neuvědomil, nebo to zapomněl - občanského zákoníku, tak tento není platný. Nebyl přijat. Já jsem s tím samozřejmě nespokojen, protože si myslím, že určitá stabilita zemědělství a ekonomika by tím byla podpořena. Je mi to líto. Pan poslanec řekl, že 30. června jsme to schválili. Schváleno to nebylo, protože tento zákon nakonec nevyšel ve Sbírce zákonů a není účinný, tudíž proto projednáváme teď zákon, který je před námi.

Chtěl bych ho upozornit, že pokud jde o zemědělství, sociální demokracie spolupracuje se všemi kluby zde v Poslanecké sněmovně, nejen s KSČM, protože naším zájmem je, abychom zemědělství stabilizovali, aby zemědělství bylo efektivní a abychom ho postupně nelikvidovali, jak mi někdy připadá z jeho návrhů a z jeho slov.

To je jen malá úprava toho, co tady řekl pan poslanec Kučera. Já si myslím a věřím tomu, že to bylo z důvodu špatných informací, že nebylo jeho úmyslem nás uvádět v omyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Kučera. Poté bude hovořit pan poslanec Papež. Pan kolega Kováčik určitě nevyužije svého přednostního práva a zařadí se řádně do pořadí.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Já musím reagovat na slova pana Skopala. Samozřejmě, že zemědělci vykázali zisky. Samozřejmě zde ovšem mluvil především o nájemcích, a já zde mluvil o demokracii a základních právech vlastníků, takže to je to, v čem se hluboce mýlí. Když zde dále obhajuje vítězství nájemců nad vlastníky tím, že dostávají dotace, tím, že vykazují zisky, a tím, že peníze dále utrácejí do dalších investic, aniž by je vrátili oprávněným osobám za jejich majetky, které užívají, tak v tom je ten náš hluboký rozpor ideologický, právní a zkrátka existenční.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou ještě pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Velice stručně pro pana poslance Kučeru. Pokud vlastníci na tom chtějí hospodařit sami, proč to pronajímají? V rámci smluv mají samozřejmě právo si určit jakoukoliv cenu a mohou na tom hospodařit sami.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Papež, připraví se pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl debatu vrátit k věcnému obsahu záměru předkladatelů. Chtěl bych se obrátit především na poslance z vládní koalice, protože se nestává tak často, že bych já jako opoziční poslanec použil pro svoji argumentaci materiál vlády. Tentokrát to ale udělám.

Dovolte mi, abych citoval ze stanoviska vlády k návrhu zákona o nájmu zemědělské půdy. Předně bych chtěl říci, že vláda vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas. Já za to vládě děkuji.

Vláda komentuje svůj nesouhlas v několika odstavcích.

Vláda je přesvědčena, že nelze přijetím zvláštního zákona, který by upravoval nájemní vztahy k zemědělskému majetku, navíc v rozporu s ústavními principy ochrany vlastnického práva, zasahovat do obchodních vztahů, zasahovat do vlastnického práva jako jednoho ze základních práv, jehož ochrana je zaručena jak platným ústavním pořádkem, tak i principy právní ochrany vlastnického práva.

Vláda konstatuje, že by přijatá novela byla v rozporu s článkem 43 Smlouvy o založení Evropského společenství, upravujícím svobodu usazování.

Vláda s předloženým návrhem zákona nesouhlasí, neboť se domnívá, že tento obsahuje rovněž řadu závažných věcných právních i legislativně technických nedostatků, které by v případě přijetí navržené právní úpravy způsobily vážné problémy v právním řádu České republiky. Zavádění institutu předkupního práva za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů a nikoliv za nabídnutou cenu, možnost již existujících nájemních vztahů a omezování smluvní volnosti stanovením povinnosti uzavřít nájemní smlouvu pouze na dobu sedmi let a zaváděné oprávnění nájemce, aby mohl bez souhlasu vlastníka zemědělské půdy přenechat tuto zemědělskou půdu do dalšího podnájmu, dále stanovení ceny k zastavěnému pozemku nebo stavbě v případech předkupního práva pouze podle oceňovacího předpisu považuje vláda za zásah do vlastnických práv.

Já vás vyzývám, kolegyně a kolegové, abyste se - především vy z vládní koalice - připojili ke stanovisku vlády a podpořili můj návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Papežovi. Slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, ti z nás, kdo se pohybují v prostředí zemědělských podnikatelů, kdo za zemědělci skutečně také jezdí, velmi dobře vědí, že zemědělství není ani pravé, ani levé, že v zemědělství neplatí ani značka třešní, ani značka růží, tím méně značka modrého ptáka. V okamžiku, kdy se třeba v chovu drůbeže tak stane a přijde tato barva, tak je spíše signálem nějakého problému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP