(18.50 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

A tím vznikne důvod pro uplatnění mimořádného opravného prostředku. Takže i zde hrozí, že mohou nastat následky, které pravděpodobně navrhovatelé nezamýšleli.

Stejně tak - a říkal jsem to v rámci předchozích čtení - je podle mého názoru nepřijatelné, jak je vymezen veřejný zájem. Veřejný zájem má být nacházen správním orgánem v každé individuální věci při užití vyvlastňovacích právních předpisů. Nemůže být paušálně stanoven právním předpisem, protože pak lze mít podle mého názoru za to, že je vymezen pouze formálně, že není dostatečně splněna podmínka onoho nalezení veřejného zájmu a není splněna ústavní podmínka, která o veřejném zájmu hovoří, Listina základních práv a svobod. To je také další věc.

Snad poslední věc konkrétního charakteru, která je podle mého názoru více než sporná, je otázka výkupu pozemků. Velmi nesouhlasím s tím, že je veřejnoprávním způsobem regulován výkup pozemků, že výkup pozemků se dostává do úrovně vyvlastňovacího řízení. Není možné podle mne takto omezit právo vlastníka, není možné konstatovat zákonem, že práva třetích osob zanikají, není možné konstatovat zákonem, že je ten, jehož pozemek je odkoupen, povinen část kupní ceny odevzdat tomu, jehož práva předtím vázla na pozemku či jiné nemovitosti. To podle mého názoru přinese v praxi jenom problémy. Chci upozornit na to, že pokud soud má rozhodovat o tom, jaká část kupní ceny zůstane vlastníkovi pozemku a jaká třetí osobě, pak lze mít za to, že se vlastník pozemku kupní ceny dočká až po několika letech, až po několika letech rozhodne soud.

Dámy a pánové, chci upozornit na to - a doufám, že jsem to dostatečně prokázal - že předložený návrh je opravdu cestou z bláta do louže, že vedle toho, že úprava velmi nekvalitní přinese aplikační problémy, bohužel není podle mého názoru ani aplikovatelná, a to z toho důvodu, že určité instituty, jsou upraveny na několika místech různým způsobem, že jsou zde odkazy na paragrafy, které v praxi neexistují. Mám za to, že v tuto chvíli již nastal čas, abychom předložený tisk zamítli, protože se jasně ukázalo, že výbory nejsou schopny předložený tisk napravit a dopracovat alespoň do trochu komformní podoby.

Toto je důvod, dámy a pánové, proč podávám návrh na zamítnutí předloženého sněmovního tisku. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Poslanec Jiří Pospíšil byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy, ale vidím ještě další přihlášky. Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, protože jsem k tomuto zákonu již také několikrát vystupoval, jen velmi stručně. Nepodporoval jsem tento zákon ani v minulosti, nepodporuji ho ani nyní, a to ze stejných důvodů. Důvod je jednoduchý: my schválíme špatné zákony, špatný zákon o ochraně krajiny a přírody, špatný zákon stavební, pak nám to dělá problémy a hledáme nápravu v tom, že se snažíme vyrobit nový zákon místo toho, abychom začali čistit legislativu starou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní pan poslanec Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, bylo zde už řečeno v průběhu projednávání tohoto poměrně složitého zákona mnoho. Troufám si tvrdit, že diskuse, která zde proběhla, právě naznačuje, že tento zákon je velmi komplikovaný, a jako komplikovaný ho shledal i výbor pro regionální rozvoj, životní prostředí a veřejnou správu. Potíž je v tom, že komplexní pozměňující návrh, který jsme obdrželi v podobě, kterou považuji za poněkud lepší než předchozí varianty, však prostě výbor pro regionální rozvoj, životní prostředí a veřejnou správu nemohl adekvátně vůbec projednat, protože měl k dispozici několik málo hodin.

Troufám si tvrdit, že za takové okolnosti je zcela na místě návrh kolegy Evžena Snítilého, aby došlo minimálně k přerušení projednávání tohoto bodu. Rozumím tomu i ve světle připomínek kolegy Pospíšila, že tento návrh je v mnoha ohledech stále velmi problematický. Proto si vás dovoluji požádat, abychom společně podpořili minimálně návrh kolegy Evžena Snítilého k přerušení projednávání tohoto bodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo, před ukončením obecné rozpravy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Snítilého. Pokusím se vás přivolat a zrekapitulovat.

Pan poslanec Evžen Snítilý dal návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy. Pokud se nemýlím, tak do konce letošního roku. Ptám se pana zpravodaje, zda je tomu tak. Další návrh, který padl a není v této fázi hlasovatelný, byl na zamítnutí tohoto návrhu zákona. O tom bychom hlasovat až po rozpravě ve třetím čtení. V případě, že nebude přijat návrh na přerušení, dostaneme se k návrhu pana navrhovatele, abychom vycházeli z komplexního usnesení hospodářského výboru pro další třetí čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto tisku do konce letošního roku? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 145 pro hlasovalo 62, proti 35. Tento návrh nebyl přijat.

 

Končím obecnou rozpravu. Zřejmě už nezahájím rozpravu podrobnou, protože jsem slíbila, že budeme končit v 19 hodin. Nicméně vám řeknu svůj návrh dalšího postupu při projednávání tohoto tisku. Nyní přerušíme projednávání. Mohli bychom dokončit projednávání tohoto tisku zítra jako druhý bod našeho odpoledního jednání, protože první bod máme pevně zařazen. Nejsem si jista, jestli by nebylo dobře, aby ho schválila Poslanecká sněmovna. Poprosím vás, abyste odsouhlasili mnou navržený postup.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu a jeho pokračováním jako druhý bod našeho zítřejšího odpoledního jednání? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 146 pro 107, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Děkuji, přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP