(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 265/4. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, dostává se nám na stůl a k projednání návrh zákona, který je bezesporu nejdéle projednávaným návrhem zákona v dějinách tohoto zákonodárného sboru, a to vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Vláda předložila tento návrh zákona Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 265 dne 19. března 2003. První čtení proběhlo 11. dubna téhož roku, kdy Sněmovna tento zákon přes navržené zamítnutí nezamítla a přikázala ho k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tento výbor se touto předlohou zabýval čtyřikrát. Poprvé to bylo 4. června 2003, kdy přerušil projednávání této předlohy a požádal podvýbor pro problematiku drog a toxikomanie, aby tento tisk projednal. Další jednání bylo 10. září 2003, kdy výbor pro sociální politiku a zdravotnictví opět přerušil projednávání tohoto zákona, a to z toho důvodu, že Sněmovna současně projednávala novelu zákona o spotřebních daních, kde termínově, terminologicky i věcně se tyto dvě předlohy dostaly do zásadního rozporu. Výbor tedy přerušil projednávání tohoto tisku do doby ukončení legislativního procesu novely zákona o spotřebních daních. Další projednávání se pak odehrálo 29. září letošního roku, kdy výbor pro sociální politiku a zdravotnictví pověřil tři své členy, aby sněmovní tisk 265 projednali s odbornými společnostmi, které k této předloze, k tomuto návrhu zákona vyjádřily velmi vážné výhrady. A poslední usnesení č. 196 je ze 30. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví dne 10. listopadu. To už bylo finální projednávání tohoto nešťastného tisku, kdy výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s tímto vládním návrhem souhlas, a to ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který schválil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Jako zpravodajka mohu jen okomentovat to, že už samotný průběh projednávání tohoto zákona má jistou vypovídací hodnotu o jeho potenciální kvalitě a úrovni. Jako zpravodajka jsem ovšem povinna se dalších komentářů zdržet, tudíž se tímto hlásím do obecné rozpravy a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se paní zpravodajky, zda chce vystoupit jako první v obecné rozpravě. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, mé vystoupení bude velmi stručné.

V prvním čtení tohoto návrhu zákona proběhla velmi široká rozprava, několikrát padl návrh na zamítnutí, a já si ho dovoluji i v této rozpravě zopakovat.

Ambicí tohoto návrhu zákona je omezit spotřebu alkoholu, tabáku a dalších návykových látek. Ovšem za tu dobu, kterou jsme strávili projednáváním a věnovali projednávání tohoto návrhu zákona, mohu zcela zodpovědně konstatovat, že opatření, která jsou v tomto návrhu zákona předložena, k tomuto bezpochyby ušlechtilému cíli nepovedou. Přijetí tohoto zákona způsobí problémy stovkám osob tímto zákonem dotčených. Těmito osobami, prosím pěkně, nemyslím kuřáky, alkoholiky a narkomany, těm tento zákon neublíží - bohužel. Myslím tím osoby podnikající v pohostinství, v obchodech, městské policisty, prostě všechny, kterých se tento zákon týká, samozřejmě zaměstnance těchto podnikatelů atd.

Tento zákon, přijmeme-li ho, především způsobí škodu celému tomuto zákonodárnému sboru, a já si dovolím navrhnout ve druhém čtení jeho zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Konečná, která je zatím poslední písmně přihlášenou do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já velmi krátce - ne možná zase tak krátce jako moje předřečnice - vyjádřila k tomuto návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Potřeba přijmout návrh v této podobě - a víme všichni, že není dokonalá - je odvozena především od nutnosti vymezit nově omezení a povinnosti při nakládání s návykovými látkami z hlediska jejich distribuce, z hlediska zmocnění veřejné správy či dohledu na distribuci návykových látek, z hlediska povinností osob, které jsou užíváním návykové látky ohroženy nebo ohrožují jiné, a z hlediska povinností veřejné správy a ozbrojených sborů ve vztahu k těmto osobám.

Je ovšem také třeba konstatovat, že zejména v oblasti prevence a léčení není dodnes dostatečně zákonem ošetřena povinnost orgánů a organizací, které se na nich podílejí, není dostatečně vymezena jejich pravomoc a odpovědnost. Tento stav vyhovuje orgánům a organizacím, které bez zákonné úpravy nakládají s veřejnými prostředky. Tyto orgány se přirozeně brání omezení libovůle, s jakou s těmito prostředky zacházejí, a proto doposud kladly velmi silné překážky upravení některých kompetencí zákonem. Daly by proto přednost nekonečné diskusi, která jejich postavení nikomu odpovědných distributorů finančních zdrojů neohrožuje.

Zákonodárný sbor má ovšem povinnost vymezit práva a povinnosti v této důležité oblasti společenského života také proto, že nese odpovědnost za efektivní vynakládání veřejných prostředků, dokud k tomu není zmocněn jiný orgán. Orgány a organizace, jimž současný stav vyhovuje, však neměly, nemají a nebudou mít zájem na jasném vymezení kompetencí, a proto při jednání s nimi nelze dosáhnout kompromisního řešení, které by jejich povinnosti upravovalo tak, aby jejich činnost měla jasný zákonný rámec a byla kontrolovatelná.

Připomínky všech, kteří se zákonné úpravě nebrání, byly již opakovaně projednány, řada z nich byla akceptována. Já sama si dovolím v podrobné rozpravě uvést ještě několik pozměňovacích návrhů, o nichž si myslím, že by jimi měl být tento návrh zákona vylepšen.

Ráda bych teď upozornila na jednu velmi důležitou věc a rovněž se zeptala paní ministryně, jak je tato věc ošetřena.

Když jsem tento zákon velmi podrobně studovala, zjistila jsem, že podle jednoho z paragrafů rušíme vyhlášku č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Tímto zrušením by došlo k paralyzování a kolapsu záchytných stanic. Právě touto vyhláškou je totiž upravena činnost, práva a povinnosti i další lidské a technické zabezpečení řádné činnosti a primární ochrana života a zdraví osob, které se do těchto zařízení dostanou. S ohledem na tuto skutečnost, že předkládaný zákon žádným konkrétním způsobem neupravuje racionální fungování těchto zařízení, není možné tuto předmětnou vyhlášku zrušit.

Jeden z mých pozměňovacích návrhů bude právě k tomuto bodu. Já bych vás velmi poprosila, abychom si všichni uvědomili, co se může stát, jestliže tuto vyhlášku zrušíme. Nemáme náhradu a tento zákon ji nedává a ani dávat neměl. Uvědomme si ale, co by to pro naši společnost znamenalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Konečné. Byla poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Vidím ještě přihlášku pana poslance Říhy, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak řekla paní zpravodajka, osud tohoto zákona ve Sněmovně má za sebou několik měsíců a diskuse kolem něho byla opravdu obsáhlá. Ačkoliv jsem byl jedním z těch, kteří se podíleli na zpracování komplexního pozměňovacího návrhu, události se valí tak rychle, že já sám ještě v podrobné rozpravě podám několik drobných pozměňovacích návrhů.

Chtěl bych říci, že jako ideální bych viděl, aby v podstatě místo tohoto zákona byly zákony dva, a to jeden, který by ošetřoval problematiku tabáku, protože užívání tabáku, přestože tabák je také návykovou látkou, má úplně jiné důsledky než užívání alkoholu a jiných návykových látek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP