(17.20 hodin)
(pokračuje Pleva)

Nicméně věci, které se dějí na mediální scéně ohledně digitalizace, jsou tak neodkladné a tak důležité, že mi dovolte, abych se dopustil tohoto legislativního zločinu a přečetl svůj pozměňující návrh.

Vkládá se nová část čtvrtá a pátá, která zní:

Část čtvrtá - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Článek 5. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona číslo 309/2002 Sb., zákona číslo 274/2003 Sb. a zákona číslo 341/2004 Sb., se mění takto:

Za prvé. Vkládá se nový § 22a, který zní:

§ 22a Krátkodobá licence k digitálnímu vysílání

Odst. 1. Rada může svým rozhodnutím udělit licenci ke zkušebnímu digitálnímu vysílání na dobu nepřesahující dva roky. Žádost o krátkodobou licenci k digitálnímu vysílání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 14.

Odst. 2. Rada je povinna rozhodnout o udělení krátkodobé licence k digitálnímu vysílání do 60 dnů od doručení žádosti ve zkráceném řízení podle § 23.

Za druhé. Do § 68 se vkládá nový odstavec 11 a 12, který zní:

Odst. 11. Do doby ukončení mezinárodní koordinace kmitočtu pro digitální rozhlasové a televizní vysílání nelze udělovat licenci k digitálnímu vysílání podle § 12.

Odst. 12. Licenční řízení na digitální vysílání zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rada ke dni účinnosti tohoto zákona zastaví. Účastníci licenčního řízení mají nárok na vrácení správního poplatku.

Za třetí. Část pátá - Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení vyjma části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ještě mi dovolte několik legislativně technických poznámek. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, je nutné promítnout ho také do názvu zákona. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Krákory i můj, je potřebí legislativně technicky upravit části tak, aby šly po sobě a účinnost byla část poslední.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Petr Pleva byl posledním písemně přihlášeným. Do podrobné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, máme před sebou tisk, který se týká biocidních přípravků. Dovolte, abych ocitoval z Pojmového slovníku naučného, že biocidní přípravek je přípravek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoli škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem. Kolega Krákora a kolega Pleva nám předvedli, že takovým DDT je bezúhonný zdravotnický pracovník, popřípadě digitální televize. (Smích.)

Je zajímavé, že není dávno ta doba, kdy jsme tady projednávali zákon, kdy kolega Martínek předložil problematiku řešení pozemků pod budovami odborářů, a v té době kolegové z ODS tady začali řvát, za podpory legislativního odboru Sněmovny, že to je protiústavní, že se to toho zákona netýká a že to dají k Ústavnímu soudu. A zajímavé je, že teď to dělají sami a nevadí jim to, nemyslí si, že to je protiústavní. Já přeji Poslanecké sněmovně, aby odhlasovala jejich pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se hlásí pan poslanec Pavel Sehoř s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já bych chtěl říci také faktickou poznámku a chtěl bych upozornit, že to není návrh ODS, ale je to návrh pana poslance Plevy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se paní ministryně a paní zpravodajky, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Paní zpravodajka ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, k proběhlé rozpravě vám chci sdělit, že mi jako zpravodaji nezbývá nic jiného, než projevit maximální vstřícnost k oběma "zločincům" z řad mých jinak vážených a milých kolegů. Jako zpravodaj se s tím nedovedu jinak vypořádat, protože jednací řád tento postup bohužel umožňuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod desátý. Je to

 

10.
Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 265/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, při prvním čtení k vládnímu návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, které proběhlo dne 11. dubna loňského roku, jste byli seznámeni s kritickou situací stále narůstající spotřeby tabákových výrobků, alkoholu a návykových látek, a to zejména dětmi a mladistvými, v České republice. V mezidobí byl vládní návrh zákona opakovaně projednáván na schůzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Na 29. schůzi dne 20. září 2004 bylo projednávání návrhu zákona opět přerušeno, a to z důvodu nutnosti jeho posouzení odbornými společnostmi a zapracování vznesených připomínek. Z tohoto důvodu proběhla jednání, jejichž výsledkem je předkládaný návrh, který je výrazem konsensu zainteresovaných stran a s kterým Ministerstvo zdravotnictví souhlasí a podporuje jej.

Dovolte mi, abych zdůraznila hlavní principy tohoto vládního návrhu zákona. Jedním z hlavních cílů směřujících k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami je omezit dostupnost tabákových výrobků a alkoholu tím, že jejich prodej podle navrhované úpravy bude možný pouze na vyhrazených místech. Současně záměrem návrhu je vytvoření podmínek pro účinnou kontrolu a vymáhání sankcí za nedodržování ustanovení zákona, a to především zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholu dětem a mladistvým do 18 let. Návrh zakotvuje též kompetence orgánů státní správy a samosprávy v dané oblasti.

Považuji za nutné vás upozornit na důležitý akt, ke kterému došlo v Ženevě dne 16. června 2003. Jedná se o podpis Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, která je dokumentem Světové zdravotnické organizace. Podpisem této úmluvy se naše republika mezi prvními přihlásila k celosvětovému řešení neúnosné situace v oblasti boje proti tabáku. Tato úmluva se stane závaznou pro Českou republiku její ratifikací.

Vzhledem k celosvětovému trendu snižování škod působených tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami je nesporné, že Česká republika nemůže zůstat stranou v ochraně svých občanů, a to zejména dětí a mládeže. Proto Ministerstvo zdravotnictví považuje za svou povinnost v rámci ochrany veřejného zdraví obyvatel vymezit jednoznačně postoj k užívání zmíněných komodit, a to i přes nevůli subjektů podnikajících v oblasti výroby, dovozu, vývozu a prodeje alkoholu a tabákových výrobků. Neméně důležité je též poskytnutí pomoci rodinám alkoholiků, toxikomanů a osobám závislým na návykových látkách, jakož i respektování práv nekuřáků.

Závěrem bych ráda zdůraznila, že se rozhodně nesmí zapomínat na skutečnost, že léčba nemocí způsobených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je finančně mnohem náročnější, až v rozsahu miliardových částek, než opatření navržená v zákoně. Na základě uvedeného vás žádám o podporu návrhu tohoto zákona při dalším jeho projednávání. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP