(Jednání pokračovalo v 17.11 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, probíhá podrobná rozprava ve druhé čtení. O slovo se přihlásil zpravodaj pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, ještě bych rád navrhl jednu úpravu, která má charakter možná spíše legislativně technický, a to že v mém pozměňovacím návrhu v § 3 odstavec 8 písmeno c) se slova "v odstavci 7" nahrazují slovy "v odstavci 8", protože došlo k posunutí.

V § 3a odstavec 3 písmeno a) se slova "v § 3 odstavec 7" nahrazují slovy "v § 3 odstavec 8".

Dále bych měl ještě jeden pozměňující návrh trochu komplexnější. V § 15 se na konci odstavce 6 doplňuje věta: "Na rozhodnutí o nezapsání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do seznamu se vztahuje správní řád." Odkaz na poznámku 47.

Za druhé. V § 15 odstavec 7 v poslední větě se slova "zápis neprovede" nahrazují slovy "vydá rozhodnutí o nezapsání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do seznamu podle odstavce 6".

Dále do přechodných ustanovení zařadit tento odstavec: "Žádosti o zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění podané Ministerstvu zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem zdravotnictví do nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona." Jedná se o to, abychom náš právní řád přizpůsobili našim mezinárodním závazkům.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, ještě předtím, než podrobnou rozpravu ukončím, upozorním na to, že pozměňovací návrh pana poslance Krákory, který avizoval, byl nám všem rozdán na lavice. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se paní ministryně a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
/sněmovní tisk 741/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

První čtení návrhu zákona proběhlo dne 23. 9. 2004 na 35. schůzi Poslanecké sněmovny a návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který je projednal na své 29. schůzi dne 20. 10. 2004. Po navržení drobné legislativně technické úpravy, která byla resortem zdravotnictví akceptována, doporučil výbor tento návrh Poslanecké sněmovně k odsouhlasení.

Předkládaný návrh zákona má odstranit kromě nedostatků technického charakteru v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, i nedostatky zásadní, a to zohlednění platnosti nařízení Komise č. 2032/2003, ve kterém je upravena doba, do kdy je možné uvádět na trh identifikované účinné látky ve stanovených typech biocidních přípravků bez povolení Ministerstva zdravotnictví.

Po přistoupení České republiky k Evropské unii je dovoz zboží z ostatních členských států Evropské unie bezcelní. Povolení k uvedení biocidního přípravku na trh v jednotlivých státech Evropské unie je i nadále nutné získat v každém členském státu zvlášť. Obdobně je nutné provést oznámení účinné látky na trh v každém členském státu samostatně, stejně tak v České republice. Z těchto důvodů je nezbytné upřesnit některá ustanovení zákona.

Nařízením Komise je stanoveno jiné datum než v § 35 odstavec 3 písmeno b) zákona číslo 120/2002 Sb., do kterého je možné uvádět na trh biocidní přípravky obsahující tzv. identifikované účinné látky bez povolení. Navrhovanou novelou se zmíněné lhůty platné v České republice a Evropské unii sjednocují.

Věřím, že po mém vysvětlení potřebnosti přijetí navrhované právní úpravy, jejíž důležitost je dána přistoupením České republiky k Evropské unii, návrh podpoříte při jeho dalším legislativním projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 741/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví tuto poměrně bezproblémovou předlohu projednal na své 29. schůzi dne 20. října 2004 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., vyslovila souhlas.

Pozměňovací návrh, velmi drobný, jak jste s ním byli seznámeni v příslušném sněmovním tisku 741/1, je v podstatě legislativně technickou úpravou a zásadně nemění smysl této předlohy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky, a to nejdříve pana poslance Jaroslava Krákory, poté pana poslance Petra Plevy. Slovo má pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj pozměňovací návrh byl v dostatečném časovém předstihu rozdán na lavice, takže ho máte před sebou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych využít inovačního postupu, který zde zavedl pan poslanec Krákora, a přilepit k tomuto jinak bezkonfliktnímu zákonu novelu zcela jiného zákona, za což se vám všem - a zvláště panu poslanci Vymětalovi - hluboce omlouvám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP