(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které rovněž nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Karla Vymětala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný pozměňovací návrh ani z výboru, ani na plénu, navrhuji zkrácení lhůty na 48 hodin pro třetí čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan navrhovatel.

 

Poslanec František Beneš: Já si myslím, že zkracovat lhůtu nemusíme, protože lhůtu bychom zkracovali, kdyby padl nějaký návrh. Jestliže žádný návrh nepadl, tak se žádná lhůta vůbec nekoná podle toho, jak jsem si přečetl jednací řád a jak ho vnímám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Karla Vymětala, zda svůj návrh, který tady přednesl, stahuje. Chtěla bych podpořit pana navrhovatele. Myslím si, že nic nebude bránit tomu, aby zítra ráno pan navrhovatel nebo někdo další navrhl při projednávání programu zařazení třetího čtení. Takže váš návrh, pane poslanče, beru, jako kdyby nebyl vznesen. Děkuji.

Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu také končím. Protože není o čem hlasovat, končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 8, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 648/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně Milada Emmerová a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Josef Janeček.

Na 37. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Ptám se paní ministryně, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedla návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tak jak byl Sněmovnou projednán ve druhém čtení dne 14. října 2004. Bohužel během projednávání ve třetím čtení byly zjištěny chyby v předkládaných pozměňovacích návrzích a Poslanecká sněmovna následně rozhodla o vrácení návrhu novely znovu do druhého čtení.

Po posouzení návrhů vzešlých z druhého čtení návrhu novely zákona je tak možno konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví má nadále zájem a bude podporovat ty předložené návrhy, které řeší aktuální problémy citovaného zákona. Já jsem je tady již jednou citovala, myslím, že není třeba je opakovat, a vyjádřím se k nim a ke všem dalším během třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se táži, zda se chce zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v úvodu vyjádřit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že to není třeba, pouze bych požádal ty poslance, kteří navrhovali v minulém druhém čtení nějaké pozměňovací návrhy, zdali je chtějí upravit, zda na nich setrvávají, čili aby návrhy zůstaly dále platné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám nyní obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že nebude chtít nikdo vystoupit se závěrečným slovem, a zahajuji nyní podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych pouze ve svém pozměňovacím návrhu opravil slova, kdy tam říkám "které se týkají zaměstnávání osob se zdravotním postižením". V textu je omylem uvedeno "se zdravotním pojištěním". Chci nahradit tato dvě slůvka - místo slova "pojištěním" se jedná o slovo "postižením". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Talmanová. Já se omlouvám. Paní poslankyně Talmanová je až druhá v pořadí a omlouvám se všem, že jsem zapomněla na písemné přihlášky. Nyní vystoupí pan poslanec Krákora, poté paní poslankyně Talmanová a na konec pan poslanec Kubinyi.

Pan poslanec Krákora vystoupí v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, já podávám komplexní pozměňovací návrh, který se v současné době množí a je nyní přinesen do Sněmovny. Budete ho mít na stole. Poslední je tam datum a 16.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, i můj pozměňovací návrh má charakter komplexního pozměňovacího návrhu. Dnes ráno vám byl všem rozdán na lavice, abych vás nezdržovala jeho dlouhým čtením, ale přesto bych si ho dovolila zdůvodnit. Neopakuji totiž návrh tak, jak jsem je předkládala ve druhém čtení na minulé schůzi Sněmovny, a můj návrh, byť má charakter komplexního pozměňovacího návrhu, je v podstatě ještě jednodušší než soubor pozměňovacích návrhů, jak jsem je předkládala na minulé schůzi, a v podstatě omezuje novelu zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění pouze na věci týkající se novelizace zákona o evidenci obyvatel, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a kdy je nezbytné explicitně vyjádřit skutečnost, že systém veřejného zdravotního pojištění dosud identifikuje pojištěnce pomocí rodného čísla, aby tak nevznikaly pochybnosti o oprávnění zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven využívat tohoto způsobu identifikace pojištěnců.

Soubor těchto pozměňovacích návrhů jsem předkládala i minule, ale dnes můj pozměňovací návrh by měl předlohu, tak jak je obsažena ve sněmovním tisku 648, omezit pouze na úpravy vyplývající z této povinnosti. Explicitní vyjádření práva subjektů podílejících se na realizaci zdravotního pojištění používat rodná čísla z mého pohledu nelze spojovat s dalšími kontroverzními změnami zákona č. 48, tak jak jsou předloženy ve sněmovním tisku, a tím i riskovat neschválení pozměňovacích návrhů, tak jak jsem je předložila.

Případný přechod na jiný identifikátor pojištěnce by znamenal složitý organizačně technický i finančně náročný proces, na který nezbývá dostatek času. Bylo by nezbytné změnit software pojišťoven, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů a dalších. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna jako správce registru všech pojištěnců by musela vygenerovat 10,5 milionu nových identifikačních čísel na každého pojištěnce. Na základě těchto čísel by zdravotnická zařízení musela ze zdravotnické dokumentace milionů obyvatel České republiky uschovávané po desítky let odstranit všechny rodná čísla a nahradit je novými identifikátory. Protože vyúčtování např. opravných dávek má už dnes půlroční zpoždění, bylo by nutné změnit identifikaci pojištěnců již v průběhu prvního a druhého čtvrtletí roku 2005, což je zcela nereálné. Navíc pojišťovny začaly distribuovat pojištěncům plastové průkazy splňující požadavky Evropské unie, na nichž jsou však pojištěnci identifikováni rodnými čísly. Při neschválení mnou předložených pozměňovacích návrhů by bylo nutné tyto průkazy stáhnout, zlikvidovat, vznikly by nemalé finační ztráty.

To asi není zcela podstatné v tuto chvíli. Dovoluji si vás požádat, jestli bychom nešli cestou schválení pouze těchto nezbytných, skutečností novelizace zákona o evidenci obyvatel číslo 53/2004 vyvolaných změn a zříci se v této fázi jakýchkoliv dalších změn zákona č. 48 bez pečlivějšího předchozího projednání, ne tak jak je předloženo ve sněmovním tisku č. 648, který přežívá již třetího ministra. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP