(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Václavek, připraví se paní poslankyně Marta Bayerová, dále vystoupí pan místopředseda Vojtěch Filip a jako poslední pan poslanec Jaroslav Pešán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Připojuji se k předchozímu návrhu paní kolegyně Němcové, která hovořila o tom, že město Brno při svém rozpočtu má ve svém regionu základní školu, která nemá tělocvičnu. Je to základní škola v Zeibrlichově 49. Připojuji se k tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní bude hovořit paní poslankyně Marta Bayerová, potom pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Omlouvám se, že je to do třetice, ale slibuji, že je to už naposledy.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, přednáším pozměňovací návrh, aby se Základní škole Zaječí, okres Břeclav, převedlo na dokončení rekonstrukce školy 6 mil. Kč z kapitoly vládní rozpočtová rezerva, Všeobecná pokladní správa, do kapitoly 298 210. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní bude hovořit pan místopředseda Vojtěch Filip a jako zatím poslední pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolím si přednést několik návrhů. Vzhledem k tomu, že bych si přál, aby alespoň některý z nich prošel, navrhuji je na úkor vládní rozpočtové rezervy, i když bych si dovedl představit i úspory v jiných kapitolách. Zcela záměrně to neudělám, abych zvýšil naději na průchodnost v této Sněmovně.

První návrh se týká rozpočtové kapitoly Všeobecné pokladní správy, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury. Jedná se rekonstrukci místní komunikace a chodníku Vráto - Hlinsko v okrese České Budějovice, a to o částku 4 mil. 800 tis. Kč. Už jsem řekl, že na úkor vládní rozpočtové rezervy. Ta potřeba je dána zejména situací, která se vyvíjí z pohledu výstavby dálnice D3 a obslužné komunikace v tomto území, včetně přemístění pěti rodinných domků.

Druhý návrh je ze stejného programu kapitoly Všeobecné pokladní správy, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury. Jedná se o 1 mil. Kč na vybudování kanalizace ve městě Trhové Sviny, osada Jedovary. Existuje studie, že je třeba rekonstruovat tuto část, protože má kanalizaci pouze dešťovou, nikoli jinou. Přitom město Trhové Sviny je městem třetího stupně.

Další návrh se týká kapitoly MŠMT, program 233 0110, a to zvýšení o 3,5 mil. Kč na zateplení společné budovy mateřské školy, školní družiny a školní jídelny v Základní škole v obci Černá v Pošumaví, také na úkor vládní rozpočtové rezervy. Obec Černá v Pošumaví je nejvíce se dynamicky rozvíjející obcí v lipenském regionu.

A nyní věci, které se netýkají Jihočeského kraje a jsou také tři.

Je to znovu program MŠMT 233 0110, obec Doloplazy, rekonstrukce mateřské školy a základní školy, na generální opravu a rekonstrukci školy 3 mil. 600 tis. Kč na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Z kapitoly MŠMT v programu 298 210 zvýšit již jednou poznamenanou položku na rekonstrukci Základní školy ve Valašských Kloboukách o 5 mil. 250 tis. Kč. Podotýkám, že osobně jsem se byl v té škole podívat a tu částku, kterou jsme stanovili ve státním rozpočtu, shledávám jako nedostatečnou a nutnou zvýšit.

A poslední návrh, také v programu MŠMT 233 0110, a to 3,5 mil. Kč pro zajištění dalšího rozvoje tělovýchovy v Prostějově. Zase na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, rovněž se omlouvám, že vystupuji ještě jednou. Zjistil jsem na poslední chvíli, že návrh, o kterém jsem si myslel, že prošel rozpočtovým výborem, tímto výborem neprošel.

Čili ještě jeden z mých návrhů zní: Do kapitoly Všeobecná pokladní správa, ostatní výdaje, zařadit novou položku Mezinárodní festival dokumentárního filmu v Jihlavě, a to 4 mil. Kč. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji za pozornosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Jaroslav Pešán byl posledním písemně přihlášeným do podrobné rozpravy. Ptám se, zda se hlásí někdo další z místa. Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím.

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme podle schváleného pořadu zabývat je bod

 

7.
Návrh poslance Františka Beneše na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
/sněmovní tisk 758/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, na minulé schůzi Sněmovny jsem předložil velmi jednoduchou novelu zákona o hospodaření energií. Spočívala v tom, že účinnost nařízení, která stanoví pro vlastníky domů, aby zavedli některé typy regulace odběru energie, by se prodloužila o dva roky. Z toho důvodu, že druhá část návrhu předpokládá, aby při dvoutřetinové kvalifikované většině nájemníků si mohli nájemníci sami rozhodnout, jakou vhodnější formu regulace, než je stanovena ve vyhlášce, použijí.

Musím jenom zopakovat, že to není zákon proti termoventilům, jak se někdy dozvídám. Vůbec nezpochybňuji jejich účinnost ve většině případů, kdy se používají. Jsou však situace, kdy je vhodnější jiná metoda regulace, jsou to situace pro nájemníky levnější, a já myslím, že je vhodné, aby se sami rozhodli, jakou metodu regulace použijí.

Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru a já nemám nic jiného než to, co jsem v úvodu řekl, abychom mohli začít projednávat druhé čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 758/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, hospodářský výbor na svém posledním řádném zasedání projednal sněmovní tisk 758. Tento tisk označuje návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 406/2000 Sb. Jak již bylo řečeno, usnesení hospodářského výboru bylo přijato pod číslem sněmovního tisku 758/2.

I když se hospodářský výbor zabýval velmi pečlivě předloženým návrhem, projednal tento návrh velmi rychle a věcně, nepřijal k němu žádný pozměňovací návrh a doporučil Poslanecké sněmovně v předloženém znění tento návrh schválit.

Zpravodaj k tomu nemá cokoli dalšího, co by dodal. Jenom snad po dohodě s vámi v podrobné rozpravě, paní místopředsedkyně, bych si dovolil nějakým způsobem naformulovat takový návrh, aby bylo možno, nebude-li navržen žádný další pozměňovací návrh, přikročit ke třetímu čtení tohoto zákona co nejrychleji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP