(15.50 hodin)
(pokračuje Horníková)

Druhý návrh. Kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí, pododdíl 412 Dávky nemocenského pojištění, snížení o 200 mil. korun. Kapitola Ministerstva dopravy a spojů, zvýšení kapitálových výdajů, program 227 170 Výstavba a obnova místních komunikací, zvýšení o 100 mil. korun. Kapitola Ministerstva dopravy a spojů, zvýšení kapitálových výdajů, program 227 110 Výstavba a obnova silnic II. a III. třídy, zvýšení o 100 mil. korun.

Třetí návrh. Kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí, pododdíl 412 Dávky nemocenského pojištění, snížení o 50 mil. korun. Kapitola Ministerstva páce a sociálních věcí, program 213 310 Rozvoj a obnova materiální základny sociální péče a služeb, zavádí se nová položka - Výstavba ústavu sociální péče pro dospělé Opočno, 50 mil. korun.

A poslední návrh. Kapitola VPS, zařadit do programu 298 110 novou položku Tělovýchovná jednota Slovan Broumov, dostavba sportovního areálu, 3. etapa, 8,5 mil. korun proti snížení vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Děkuji vám všem, kteří mi věnujete pozornost a opravili jste mě, že vycházím ze špatných podkladů, proto tedy oprava: po projednání tohoto bodu se budeme zabývat body 7, což je návrh pana kolegy Františka Beneše, sněmovní tisk 758, poté bod 8, což je sněmovní tisk 648, a dalšími. Děkuji.

Slovo má nyní pan kolega Miroslav Krajíček, připraví se paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, vážené kolegyně i kolegové, přednést jeden pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu.

Do kapitoly VPS zařadit novou položku "Rekonstrukce objektu Základní školy v Dolních Životicích, sportovní areál" ve výši 12,5 mil. korun a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu v kapitole VPS.

Malé odůvodnění. O rekonstrukci objektu základní školy, jehož historie sahá až do roku 1901, usilovala obec již v první polovině 90. let. Vzhledem k rozpočtovým možnostem obce a náročnosti potřebné rekonstrukce objektu nebylo možné bez přispění státního rozpočtu potřebnou rekonstrukci realizovat. O poskytnutí dotace obec žádala pět let, když předtím zabezpečila ze svých prostředků projektovou přípravu stavby. V roce 2002 byla obci dotace přiznána na realizaci rekonstrukce vlastního objektu školy, bez sportovního areálu, která byla v témž roce úspěšně dokončena. Součástí vypracovaného a schváleného investičního záměru byla i realizace školního sportovního areálu, který však doposud zrealizován nebyl. Objekt školy nemá žádné jiné vlastní prostory pro sportovní výchovu a vyžití svých žáků. Považuji za nezbytně nutné dokončení této plánované a částečně již zrealizované investiční akce v celém jejím rozsahu.

Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, což by umožnilo jakési smazání dluhu, v uvozovkách, vůči této obci. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Eva Dundáčková. (Není přítomna.) Takže ji přeřazuji na závěr přihlášených. Nyní má slovo paní… (Poslankyně Dundáčková vchází do jednacího sálu.) Nepřeřazuji. Slovo má paní kolegyně Eva Dundáčková, připraví se paní poslankyně Kateřina Dostálová, pan kolega Smýkal, paní poslankyně Šojdrová, pan kolega Skopal a další. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za chvilku strpení a za shovívavost, kterou jste ve vztahu ke mně projevili, a dovolte mi, abych přednesla dva pozměňovací návrhy tuším k tisku číslo 774, každopádně ke státnímu rozpočtu.

Navrhuji navýšení kapitoly VPS program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, a to o akci Přístavba víceúčelové haly - tělocvičny Základní školy Dublovice o částku 6 mil. korun, a to na vrub kapitoly vládní rozpočtové rezervy.

Obec Dublovice ve Středočeském kraji, jehož jsem poslankyní, byla v letošním roce vyhodnocena jako vesnice roku. Za tímto oceněním stojí společné úsilí občanů a zastupitelstva obce, kteří se na mne obrátili s prosbou o pomoc při realizaci výše zmíněné stavby. Já jsem přesvědčena, že lidem, občanům, organizacím, které se snaží, je správné pomáhat. Zastupitelstvo si od záměru schváleného na svém zasedání 26. 10. 2004 slibuje zkvalitnění společenského života v obci a rádo by tak získalo prostor, krytý prostor, využitelný pro sportovní a společenské využití, které nikde jinde v obci není. Obec nemá například ani sokolovnu nebo jakékoliv jiné zařízení, které by bylo pro tyto účely využitelné. Proto vás prosím, abyste zvážili můj pozměňovací návrh a pomohli této obci.

Druhá prosba, se kterou se na vás obracím, je prosba ještě o hodně niternější, a sice jedná se o pomoc při akci, která se jmenuje Přístavba a stavební úpravy Dětského domova rodinného typu a chráněného bydlení v Dubenci u Příbrami.

Já bych ráda, aby v kapitole VPS byl zřízen v programu 298 110 nový dotační titul, a to pro příjemce, jímž je Pražská diecéze - Církev československá husitská. Nevím, jestli v tuto chvíli mám načítat i IČO, ale já ho přečtu: 69059632, aby nevznikla pochybnost, kdo má být příjemcem této dotace. A jedná se tedy o zařazení nového titulu s již přečteným názvem Přístavba a stavební úpravy Dětského domova rodinného typu a chráněného bydlení v Dubenci u Příbrami. Částka, o kterou by kapitola VPS program 298 110 byl zvýšen, je částka 1 800 000 korun, a to na vrub vládní rozpočtové rezervy.

V Dubenci u Příbrami vzniká zcela ojedinělý projekt, který vznikl z iniciativy diecézní rady Církve československé husitské v Praze. Husitská církev poskytla objekt, který získala, a to bývalou stodolu s rozlehlou zahradou, a část finančních prostředků, aby tam (vznikl?) dětský domov rodinného typu, dětský domov pro jednu rodinnou buňku osmi dětí, a dala těm dětem takto šanci do života větší, než kterou jim poskytuje ústavní péče. Zároveň by tam mělo vzniknout i bydlení pro osm, teď řeknu, asi ne dětí, ale mladistvých, kteří přecházejí z péče dětského domova do života a jsou ve stavu ohrožení tím, že je pro ně velmi obtížné se v novém životě zorientovat, v mnohém je obtíž sehnat si zaměstnání, sehnat si nové ubytování, sehnat práci, za kterou by si toto všechno mohli pořídit. Proto i pro ně po dobu přechodnou je vytvářeno chráněné bydlení.

Celý tento projekt byl zatím řešen v podstatě sponzorsky, to znamená, díky dárcům, kterým není lhostejný osud dětí bez domova, byly vybrány skoro dva miliony korun a akce probíhá víceméně svépomocí, tak aby se maximálně snížily náklady na tuto akci. Já jsem přesvědčena, že to je věc, která si zaslouží naši pozornost, a prosím vás, abyste zvážili, a to i pomoc tomuto projektu, a to i s ohledem na velmi nízkou částku, kterou navrhuji, abychom posílili tuto akci ze státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Kateřina Dostálová, připraví se pan poslanec Smýkal, paní kolegyně Šojdrová, Skopal, Bayerová, potom pan poslanec Zajíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP