(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má pan kolega Pelc, připraví se pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych nejdříve načetl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny, a posléze tři pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu.

Návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby připravila návrh restrukturalizace výdajové stránky státního rozpočtu za pomoci plánovaných (?) týmů z Evropské unie tak, aby v roce 2007 výdaje na vysoké školy dosáhly minimálně evropského průměru 1,3 % HDP."

Nyní mi dovolte krátké, relativně krátké zdůvodnění tohoto návrhu usnesení, které je samozřejmě velice komplexní a složité.

Státní rozpočet na rok 2005 je sestaven v souladu s konvergenčními kritérii, která jsme si předsevzali dodržet v rámci konvergenčního programu České republiky. Rozpočet obsahuje střednědobé fiskální cíle a z nich vyplývající cílové výdajové rámce. Jejich důsledným dodržováním lze dovést ke snížení současný deficit veřejných rozpočtů, tak aby v roce 2008 nepřesáhl 3 % HDP, a umožnil tak přijetí eura jako měny v České republice v rozumném časovém horizontu. Přesto se domnívám, že by mělo v nedaleké budoucnosti dojít ještě k razantnějšímu snížení deficitu a především k přehodnocení výdajové stránky státního rozpočtu.

Samotné nastavení výdajových limitů a plnění konvergenčního programu však nestačí. Byl-li zaveden princip střednědobých finančních výhledů, měli bychom se podívat více do budoucna. Mezi členskými zeměmi Evropské unie se již projednává návrh rozpočtu Evropské unie na léta 2007 až 2013 a to naše veřejné rozpočty zcela jistě zásadním způsobem ovlivní. Jen ze strukturálních fondů by měla Česká republika v tomto období získat až 140 mld. korun ročně. To je mimo jiné rozdíl mezi kandidátskou zemí a členskou zemí vyjádřený v penězích. Jako kandidátská země jsme si vyjednali "pouhých" 84 mld. korun na 3 roky 2004 až 2006. Jestliže vláda schválila rozpočtové priority, kterými jsou mimo jiné výdaje na vysoké školy, nestačí je pouze označit za prioritu, jak jsme byli dosud zvyklí. Měli bychom jasně a konkrétně říci, kolik peněz pro vysoké školy to bude znamenat, kdy je dostanou a odkud je vezmeme. Jinak skončíme, tak jak bývá v této oblasti často zvykem, v prázdných proklamacích.

Z uvedeného důvodu Unie svobody požaduje restrukturalizaci výdajové stránky státního rozpočtu, tak aby v roce 2007 dosáhly výdaje na vysoké školy minimálně na úroveň evropského průměru, tj. 1,3 % HDP, s cílem dosáhnout zdvojnásobení objemu prostředků až na hranici 1,8 % HDP pro potřeby terciárního vzdělávání. Prostředky na financování této kapitoly chceme získat restrukturalizací výdajové stránky státního rozpočtu a využitím strukturálních fondů již v letech 2007 až 2013, kdy bude mít Česká republika možnost čerpat až 4 % HDP ročně.

Myslíme si, že tento návrh je v intencích programových priorit této vlády i vlád předchozích, pouze se snaží naplňovat často prázdná hesla a snaží se podpořit kvalitu lidského potenciálu jako předpokladu celkové ekonomické prosperity této země.

Děkuji za pozornost, a nyní další pozměňovací návrhy.

V kapitole VPS navrhuji odebrat 3,150 mil. korun z položky č. j. 298 110 12 71 - Vlašim, rekonstrukce mostu přes Blanici, a o tuto částku, tedy o 3,150 mil. korun, navýšit položku č. j. 298 110 12 73 - Lovosice, rekonstrukce komunikace.

Dále v kapitole VPS navýšit částku v položce č. j. 298 110 12 79 - Tábor, rekonstrukce komunikace, o 9 mil. Kč, finanční krytí zajistí dluhová služba.

Třetí pozměňovací návrh - v kapitole VPS, vládní rozpočtová rezerva, navrhuji odebrat 150 mil. korun, o tuto částku tj. 150 mil. korun, zvýšit v souladu s § 37/1999 Sb. položku státního rozpočtu 5909 - Ostatní činnosti v životním prostředí, která bude určena k podpoře péče o přírodní prostředí pro nově vymezovaná chráněná území evropské soustavy Natura 2000.

Dobře víme, že jsme zde přijali návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, který se zavázal vymezit tato celoevropsky významná chráněná území a vytvořit z nich soustavu. Nicméně se nedostává finančních prostředků na podporu péče o tato chráněná území, na podporu soukromých vlastníků a obcí, které často tyto pozemky vlastní.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Libor Ježek, připraví se paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí snížení ukazatele Aktivní politika zaměstnanosti - 17 mil. korun.

V kapitole Ministerstva vnitra, program 214 110, zařadit novou položku - Okresní ředitelství Policie České republiky Jablonec nad Nisou, rekonstrukce a přístavba objektu, individuálně posuzované výdaje - 17 mil. korun.

V kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, pododdíl 412 Dávky nemocenského pojištění - snížení o 200 mil. korun.

V kapitole Všeobecná pokladní správa zvýšení vládní rozpočtové rezervy - 200 mil. korun.

V kapitole Všeobecná pokladní správa na vrub vládní rozpočtové rezervy zařadit do programu 298 210 položky: Rekonstrukce a dostavba Základní školy Rohatec - 25 mil. korun; SPŠ - SE a VOŠ Liberec, rekonstrukce a dostavba - 29 mil. korun; Základní škola Koberovy, rekonstrukce a dostavba - 3 mil. korun; Rekonstrukce Mateřské školy Plavy - 1 mil. korun; Rekonstrukce Mateřské školy Rádlo - 1 mil. korun.

Do programu 298 110 zařadit položky: Sdružený sportovní areál Hořice, dostavba - 12 mil. korun; Rekonstrukce Plaveckého bazénu Náchod - 25 mil. korun, Hřiště s umělým povrchem Jablonec nad Nisou - 25 mil. korun; Obecní úřad Pěnčín, výstavba budovy Hasičského záchranného sboru - 15 mil. korun; Rekonstrukce a dostavba hřiště FK Náchod - 13 mil. korun; Výstavba sportovní haly Sokol Malá Skála - 15 mil. korun; Sportovní areál Horní Tanvald, dostavba - 15 mil. korun; Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem FK Lomnice nad Popelkou - 10 mil. korun; Rekonstrukce Plaveckého a rehabilitačního centra Beroun - 5 mil. korun; a Rekonstrukce sokolovny Sokol Jablonec nad Nisou - 6 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, slovo má paní poslankyně Zdeňka Horníková.

Dříve než se dostaví k řečništi, mám pro vás technické sdělení. Po vystoupení paní poslankyně Horníkové zbývá ještě 12 přihlášených do rozpravy. Poté bychom měli ukončit projednávání tohoto bodu a dále pokračovat projednáváním bodů 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže prosím zejména zpravodaje a předkladatele bodu 5 - podpora výroby elektřiny - pana kolegu Vojíře a Tomíčka, bodu 6 - ochrana služeb - pana ministra kultury a zpravodaje kolegy Plevu a Sehoře, a bodu 7 - veřejné zdravotní pojištění - paní ministryni zdravotnictví a zpravodaje Josefa Janečka, aby to vzali na vědomí.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi přednést čtyři pozměňovací návrhy. První dva se týkají posílení rozpočtu obnovy místních komunikací a obnovy silnic II. a III. třídy.

Návrh zní: Kapitola Ministerstvo dopravy - snížení ukazatele, příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 200 mil. korun. Kapitola Ministerstvo dopravy - zvýšení kapitálových výdajů programu 227 170 Výstavba a obnova místních komunikací - 100 mil. korun. Kapitola Ministerstvo dopravy - zvýšení kapitálových výdajů programu 227 110 Výstavba a obnova silnic II. a III. třídy - 100 mil. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP