(15.30 hodin)
(pokračuje Doležal)

Dále navrhuji v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství snížit ukazatel Podpora zemědělství, konkrétně Neinvestiční dotace, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, ve výši 30 milionů Kč. O tuto částku zvýšit v kapitole 334 Ministerstvo kultury ukazatel Výdaje na financování Programu reprodukce majetku celkem podle přílohy číslo 5, konkrétně podprogram 234 212 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, rekonstrukce Městského divadla Krnov ve výši 30 milionů Kč.

Nyní ty, které vyplývají právě z toho poslechu médií, a to - jelikož pan předseda rozpočtového výboru mi sebral tu kapitolu Ministerstva vnitra, tak navrhuji následující: v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství kapitolu 229 202 210 (?) Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží navýšit o 100 milionů Kč, o tuto částku snížit běžné neinvestiční výdaje v kapitole 312 Ministerstva financí.

Další pozměňovací návrh: V kapitole Všeobecná pokladní správa zvýšit vládní rozpočtovou rezervu o 100 milionů Kč, o tuto částku snížit neinvestiční výdaje v kapitole 312 Ministerstvo financí. Opět upozorňuji - jedná se o mzdové prostředky pro celníky, protože když pan předseda rozpočtového výboru Kalousek v tomto snížil rozpočet Ministerstva vnitra, já si dovolím doplnit ještě Ministerstvo financí, kde je ten zbytek.

Další pozměňující návrh se týká další věci, kterou projednával poměrně bouřlivě rozpočtový výbor a ještě bouřlivěji podvýbor pro kontrolu. Jedná se o nové sídlo NKÚ. Já se domnívám, že stavět nová sídla na zelené louce v Praze pro NKÚ je zbytečné, vláda a potažmo stát jich má dostatek, myslím, že už se dokonce jedno řešení našlo, tak si dovolím navrhnout v kapitole 381 NKÚ program 281 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ, položka 281 012 11 20 Pořízení nového sídla pro NKÚ, částka 123,768 milionu Kč převést do kapitoly Všeobecná pokladní správa, kapitola 398 program číslo 398 090 Ostatní účelově určené výdaje na financování programu do nové položky Pořízení nového sídla pro NKÚ ve výši 123,768 milionu Kč. S uvedením této částky z kapitoly VPS musí vyslovit souhlas dále ještě rozpočtový výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Tomáš Kvapil. Připraví se pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji tyto dva pozměňovací návrhy.

Navrhuji novou položku v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, která se nazývá Dotace nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny, ve výši 100 milionů Kč, alternativně ve výši 50 milionů Kč, a současně snížit o stejnou částku položku Aktivní politika zaměstnanosti ve stejné kapitole.

Za druhé: Zavést novou položku v kapitole Veřejná pokladní správa, Rekonstrukce farního kostela v Konici, okres Prostějov, ve výši 2 miliony Kč, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Nájemník. Připraví se pan poslanec Josef Bíža.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, dovolím si dva pozměňovací návrhy. Jedná se o kauzy, které jsou opřeny o celou řadu dokumentů, vesměs to jsou dlouhodobě sledované záležitosti. Já si dovolím - i když s pocity marnosti - zvednout tyto dvě záležitosti. V obou případech se bude jednat o Všeobecnou pokladní správu. Ty případy jsou: Za prvé - Rekonstrukce školní jídelny Fügnerova, Choceň. Druhá záležitost - Rekonstrukce Domova mládeže Vyšší odborné školy vodohospodářské Vysoké Mýto. V obou případech se jedná o dlouhodobé záležitosti.

A když už jsem tady u toho mluvítka, tak bych chtěl říci, že mám určité pocity opravdu trapnosti, myslím si, že tyto záležitosti by skutečně měly řešit kraje a tyto peníze, ty dvě miliardy by se měly převést na kraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, pane ministře, pane předsedo, dovolte mi, abych také já přednesl pozměňovací návrh k tisku 774 ke kapitole Všeobecná pokladní správa, Podpora rozvoje a obnovy regionálního školství, číslo programu 298 210, v položce 298 210 70 02 Systémově určené výdaje na rekonstrukci Základní školy v obci Mšené-Lázně, zvýšit tyto výdaje o částku 12 milionů Kč vzhledem k havarijnímu stavu stropu a nebezpečí uzavření školy z hygienických důvodů. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Věřím, že letos budu mít úspěch, neboť se o to pokouším již druhý rok a žádost na ministerstvu je čtvrtý rok. V úctě inženýr Josef Bíža.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní, pokud se nepletu, dávám prostor paní kolegyni Nedvědové, která je podle mých poznámek v pořadí šedesátou přihlášenou do rozpravy, aby přednesla svůj pozměňovací návrh. Připraví se pan kolega Vladimír Koníček.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi pozměňovací návrh, který se opakuje již několikátý rok, myslím čtvrtý, pátý rok. Jedná se o financování vodní záchranné služby, které je již po několik let naprosto nedostatečné. Proto navrhuji převést z Všeobecné pokladní správy 15 milionů Kč na investice pro vodní záchrannou službu pro rok 2005.

Druhým pozměňovacím návrhem je převést z Všeobecné pokladní správy 6 milionů na místní skupinu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Pastviny na vybudování školicího a výcvikového centra pro specializaci záchranář-potápěč, které bude sloužit celé České republice.

V odůvodnění bych chtěla uvést to, že Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je jedinou organizací svého druhu v České republice zabývající se předlékařskou první pomocí a technickou pomocí na vodních plochách a v jejich bezprostřední blízkosti. Vodní záchranná služba působí v rámci celé České republiky. Přestože členové vodní záchranné služby zajišťují zdarma a ve svém volném čase většinu vodních ploch, dochází ročně k téměř třem stům případům utonutí, což je třikrát více než v ostatních zemích Evropské unie, a to včetně přímořských států. Tento stav je prokazatelně způsoben zcela zanedbanou prevencí a absolutně nedostatečným materiálně technickým vybavením. Příčinou tohoto je takřka nulová podpora státu této organizaci. Vodní záchranná služba opakovaně - říkám znovu opakovaně - žádala jednotlivá ministerstva o větší podporu, ale stále marně. Mimoto za posledních deset let vodní záchranáři ošetřili více než 30 tisíc lidí a zachránili jich přes tři tisíce. Vodní záchranná služba se již několik let nachází v kritické situaci, kdy sama bojuje o přežití. Je jasné, že ji nelze nahradit žádnou jinou složkou integrovaného záchranného systému, a proto navrhuji tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Sedmou desítku zahájí pan poslanec Vladimír Koníček. Připraví se pan kolega František Pelc.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl vrátit do hry tři pozměňovací návrhy, které nebyly schváleny rozpočtovým výborem a které přijal výbor školský, a to z materiálu rozpočtového výboru ve složce pozměňovacích návrhů, které nebyly výborem schváleny, jsou to položky: 13 Grantová agentura, 26 Základní škola Babice a 44 Veřejné informační služby knihoven.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP