(15.00 hodin)

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde přečetl pouze jeden pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru č. 475, a to sice k jeho první části v příloze 2.

Pozměňovací návrh zní, že navrhuji z této přílohy vypustit položku pod pořadovým číslem 38/6, a to sice rekonstrukce Základní školy Lázně Bohdaneč, která je zde v oblasti snížení státního rozpočtu, a to konkrétně v částce 5 mil. 400 tisíc korun. Tímto dojde k situaci, že tato položka bude součástí vládního návrhu zákona státního rozpočtu, a to sice kapitoly Všeobecná pokladní správa. To je celý můj pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Braný, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám čtyři pozměňovací návrhy. Žádám, aby do státního rozpočtu na rok 2005 do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa byly zařazeny následující akce.

Za prvé. Stavební úpravy a opravy sportovní haly, obec Mladá Vožice, okres Tábor, ve výši 5 mil. korun, a aby o tuto částku byla snížena vládní rozpočtová rezerva kapitola 398 Všeobecná pokladní správa.

Druhý pozměňovací návrh. Rekonstrukce otáčivého hlediště, obec Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, ve výši 9,5 mil. korun, aby o tuto částku byla snížena vládní rozpočtová rezerva kapitola 398 Všeobecná pokladní správa.

Třetí pozměňovací návrh. Pokračování záchranných prací rekonstrukce na objektu rezidence, obec Nové Hrady, okres České Budějovice, ve výši 18 mil. korun, aby o tuto částku byla snížena vládní rozpočtová rezerva kapitola 398 Všeobecná pokladní správa.

Poslední pozměňovací návrh. Opravy místních komunikací, obec Nová Pec, okres Prachatice, ve výši 3 mil. korun, aby o tuto částku byla snížena vládní rozpočtová rezerva kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Tom Zajíček. (Není přítomen.) Přesunuji ho do dalšího pořadí. Uděluji slovo panu poslanci Ladislavu Urbanovi, připraví se pan kolega Václav Mencl.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mám čtyři pozměňovací návrhy a z toho jeden k původnímu tisku 774, který bych stručně zdůvodnil, jeden je k tisku 774/2 a tři k původnímu tisku 774.

První pozměňovací návrh k tisku 774/2, příloha 2. Zde je navrženo v položce 13/1 snížení částky na dostavbu registrované stavby nemocnice Domažlice o 142 mil. korun, tj. cca o 50 %, a v položce 15/10 o dalších 12 mil. 600 tisíc korun, tj. celkem asi o 154 mil. 600 tisíc z původně určených 287 mil. 700 tisíc korun, tj. je více než o 54 %. Jsem přesvědčen, že takový postup by byl velmi nebezpečný a stavba, která má být předána do užívání již v příštím roce, by předána nebyla a bylo by dále dokončováno až v roce 2006. Tím by byly zmrazeny dosud investované prostředky a po krachu nemocnice v Plané a havarijním stavu nemocnice v Domažlicích je ohrožena zdravotní obslužnost tohoto území.

Proto navrhuji, aby byla v rozpočtu ponechána původně určená částka 287 mil. 700 tisíc korun dle tisku 774, a to v neprospěch položek uvedených v tisku 774/2, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 a dále 15/1, 15/2, 15/3 a částku 4 mil. 600 tisíc z položky 15/4. To je můj první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh. Navrhuji do VPS kapitola 398 210 Výstavba a obnova školských zařízení vložit položku "Výstavba tělocvičny v Základní škole Kdyně" ve výši 10 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. A tímto pozměňovacím návrhem se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu přednesenému kolegou Papežem.

Třetí pozměňovací návrh je - do kapitoly VPS 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury vložit novou položku "Obnova provozu Kulturního domu Sokolov na Koloveč" (?) ve výši 5,6 mil. a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Čtvrtý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury vložit novou položku "Obnova místní komunikace v Družstevní ulici, Blovice" ve výši 4,8 milionu a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Václav Mencl, připraví se pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu. Oba jsou z dílny výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. První přednáším jako zpravodaj tohoto výboru, to znamená, že je to návrh tohoto výboru a týká se rozpočtu kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí.

Jde o to, že jsme zde odsouhlasili několik legislativních návrhů, především tzv. Naturu, a je nutno konstatovat, že v rozpočtu Ministerstva životního prostředí se tato legislativa neodrazila a ministerstvo ji za stávajících okolností v zásadě není schopno zabezpečovat. Přestože požádalo o navýšení prostředků své kapitoly pro tento účel, tyto prostředky navýšeny nebyly, naopak se kapitola Ministerstva životního prostředí o zhruba 100 milionů snížila.

Proto výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu na rok 2005 kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí projednat a schválit ve znění pozměňovacího návrhu: navýšit rozpočet kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí o částku 388 milionů z kapitoly Veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, na nezbytné financování dopadů vyplývajících z novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Prosím, aby tento návrh nebyl pojat jako můj návrh, přednáším ho jako zpravodaj, čili aby byl pojat jako návrh příslušného výboru. To za prvé.

Za druhé. Konstatuji, že výkon státní správy, který vykonávají obce s rozšířenou působností, který vykonávají kraje a statutární města Brno, Plzeň, Ostrava, je již dlouhodobě několik let podceněn, a výbor přijal následující usnesení. Doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu na rok 2005 kapitoly Územní rozpočty projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Položky výdajů v kapitole Veřejná pokladní správa, investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost snížit o 347 mil. 573 tisíc korun a tuto částku rozdělit takto:

a) příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností 190 mil. 799 tisíc korun;

b) příspěvek na výkon státní správy pro kraje 56 mil. 774 tisíc korun;

c) příspěvek na výkon státní správy pro statutární města Brno, Plzeň, Ostrava 100 milionů korun.

Prosím o podporu těchto návrhů výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP