(14.30 hodin)
(pokračuje Hojda)

Je to opět obec, která nemá u základní školy žádné sportovní zařízení.

Dále navrhuji navýšení opět v kapitole 298 210 z vládní rozpočtové rezervy, ze Všeobecné pokladní správy, u akce Rekonstrukce a výstavba zavlažovacího zařízení a systému, včetně rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Trstenice v Karlovarském kraji. V usnesení rozpočtového výboru byla zařazena částka 2,5 milionu. Navrhuji navýšení o další částku 7,5 milionu, tak aby tato akce mohla být kompletně dokončena.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Hojdar, kterého zdržel pan řecký velvyslanec, takže si zaslouží zařazení po panu kolegovi Hojdovi. Připraví se Lucie Talmanová.

 

Poslanec Josef Hojdar: Pane místopředsedo, ještě jednou se omlouvám, že jsem to nestihl. Ale přesně jak jste řekl, měl jsem tady řeckého velvyslance. Nestihl jsem vyběhnout schody.

Protože tady zastupuji hospodářský výbor, mám tyto pozměňovací návrhy.

1. V kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuji posílení Programu útlumu v hornictví v položce Ukazatele výdajů o 200 milionů korun a současně o tuto částku navrhuji snížit kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa. Tyto prostředky jsou navrhovány pro státní podnik Diamo.

Zdůvodnění je následující: 50 milionů korun na výstavbu Čistírny důlních vod v Příbrami. Tato stavba byla zahájena v letošním roce z důvodu nastoupání hladiny důlních vod na ložisku Příbram. Pokud nebude pokračovat výstavba této čistírny, dojde k výronu důlních vod na povrch a k radioaktivní kontaminaci územní oblasti Příbram. Druhá záležitost je podobná. Je to sanace ložiska Stráž po chemické těžbě uranu v částce 150 milionů korun. Tam také byla zahájena přípravná fáze sanace. Bylo zahájeno vyvádění kontaminovaných kyselých roztoků z podzemí a výroba komerčních produktů. Nepokračování sanačního čerpání v oblasti ložiska Stráž může ohrozit kvalitu pitných vod v oblasti Mimoň a do budoucna to lze klasifikovat jako ekologickou havárii, která bude stát daleko víc prostředků.

2. Navrhuji zvýšit rozpočet na zabezpečení realizace projektu Hospodářské komory České republiky v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu o částku 80 milionů korun s tím, že zároveň navrhuji snížit v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu o 20 milionů korun položku Průmyslových zón. Dále snížit o 30 milionů kapitolu Ministerstva zemědělství v položce PGRLF. Dále snížit o 30 milionů kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí v Aktivní politice zaměstnanosti. Takže výsledný efekt je potom nulový na státní rozpočet.

Dále upozorňuji na to, na co jsme upozornili vládu České republiky a rozpočtový výbor, že při projednávání Správy státních hmotných rezerv, kapitola 374, jsme byli upozorněni na to, že předloženým návrhem rozpočtu porušujeme zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy. Proto jsme požádali rozpočtový výbor, aby na základě tohoto platného zákona o nouzových zásobách ropy byla navýšena výdajová stránka rozpočtu Správy státních hmotných rezerv o 143 milionů z kapitoly VPS.

To jsou mé pozměňovací návrhy. Věřím, že Poslanecká sněmovna zváží jejich důležitost a podpoří jejich prohlasování. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Talmanová. Připraví se pan poslanec Laštůvka.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mně předložit jeden jediný pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, a to následující: snížení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, pododdílu 422, Aktivní politika zaměstnanosti, o 35 milionů a o těchto 35 milionů navýšení dotačního programu protidrogové politiky sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Tyto prostředky jsou dnes v rozpočtu zařazeny pod Úřad vlády České republiky, v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, respektive v jeho příloze, potom pod pořadovým číslem 20, kdy rozpočtový výbor navrhuje vrátit tyto prostředky určené pro realizaci protidrogové politiky z Úřadu vlády zpět pod Všeobecnou pokladní správu. Tento pozměňovací návrh může být vztažen jak k původnímu návrhu rozpočtu, tedy rozšíření rozpočtu Úřadu vlády o částku 35 milionů korun, účelově vázanou na dotační program protidrogové politiky, nebo v případě úspěchu položky číslo 20 v příloze usnesení rozpočtového výboru potom navýšení kapitoly Všeobecná pokladní správa, výdaje na protidrogovou politiku, jejímž správcem je Ministerstvo financí.

Dovolte mi velmi stručné zdůvodnění. Přes rostoucí provozní náklady poskytovatelů protidrogových služeb v důsledku inflace a změn v DPH a vzniku několika nových chybějících typů odborných služeb hospodaří Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky již několik let s neměnnou částkou 105 milionů, ač opakovaně žádá o navýšení na 170 milionů korun. Tato uvedená částka byla dosud vyčleňována v kapitole Všeobecná pokladní správa, výdaje na protidrogovou politiku, jejímž správcem bylo Ministerstvo financí. Od roku 2004 jsou výše uvedené dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky uvolňovány Úřadem vlády České republiky. Na základě radou prováděných analýz u poskytovatelů služeb, kteří jsou zhruba z 50 % svých provozních nákladů dotováni Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, vyplývá, že k zajištění důstojných podmínek pro existující programy protidrogové prevence, léčby a minimalizaci rizik potřebuje rada vlády navýšit jí spravovanou částku nejméně na 135 milionů korun. V případě, že Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky obdrží na dotace opět pouze neměnných 105 milionů korun, jak je navrženo ve státním rozpočtu, dojde v řadě protidrogových služeb k omezování jejich činnosti a snížení jejich dostupnosti pro klienty, k propouštění odborníků, anebo dokonce může dojít i k zavření některých programů v menších, byť rizikových lokalitách.

Tolik stručné zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu, který si vzápětí dovolím předložit panu zpravodaji i písemně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Laštůvka. Připraví se pan poslanec Čada.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Pane předsedající, dámy a pánové, rovněž chci předložit pouze jeden pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu. Dovolte, abych při této příležitosti v rámci kratičkého zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu obrátil vaši pozornost k nepříliš vlídné tváři naší radostné současnosti. Chtěl bych hovořit o bezdomovcích, o problému, s nímž se setkáváme každoročně se začínající zimou, kdy hovoříme o tom, jak vůbec zachovat při životě tyto naše spoluobčany. Samozřejmě chápu, že to většinou nejsou voliči, a tudíž nemusí být v zorném úhlu zájmu mnohých z nás. Bohužel si myslím, že tento přístup je neakceptovatelný. Stojím na pozici, že i bezdomovci jsou lidské bytosti, které mají lidská práva. Lidská práva jim bohužel někdy situace, do níž se dostávají, často i nevlastní vinou, pochopitelně i vlastní vinou, zkracuje.

Pozměňovací návrh, který předkládám, směřuje k tomu, aby projekty, záměry, programy, které směřují k řešení této tíživé situace, s níž jsme konfrontováni každoročně, měly kde ve státním rozpočtu čerpat, tak aby byly v míře, která je nezbytná, realizovány, a to vždycky neprodleně.

Proto navrhuji, abychom v kapitole 398 VPS, v položce Ostatní výdaje, zařadili podpoložku Podpora projektů řešících životní situaci bezdomovců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP