(12.50 hodin)
(pokračuje Gongol)

Smysl tohoto opatření je zcela jasný. Totiž zajistit, aby takovéto stavby nebyly rozestavěny a v dalších letech nemuselo být přistoupeno k jejich zakonzervování, či ještě hůře - k jejich devastaci.

Takovouto stavbou je stavba nazvaná "přístavba operačních sálů a rekonstrukce nemocnice s poliklinikou v Havířově" s rozpočtovanými náklady ve výši okolo 500 milionů korun. Stavba začala v roce 2001 a je zde proinvestováno asi 230 milionů korun. Má být ukončena za dva roky. Navíc je již uzavřena i dohoda o dodavatelských vztazích na tuto stavbu.

Samozřejmě vím, že budu podezírán z podjatosti, ale tvrdím, že rozhodnutí příslušného sněmovního výboru o snížení částky na tuto stavbu z původní částky 101 milionů korun, kterou ve svém rozpočtu stanovila vláda, tedy snížení na 21 milionů korun, kterou odhlasoval tento výbor, je zcela nelogické a nehospodárné. Toto je snad částka na pouhé zakonzervování s velmi negativním synergickým efektem. Slyšel jsem námitku, že by to měl zainvestovat kraj, neboť nemocnice je jeho majetkem. Je to rada přímo hraběcí a v podstatě by se mohla použít na všechny nemocnice. Je zarážející, že některé nemocnice, ale i jiné objekty, byť jsou soukromé, dotace dostávají. Zde je morální povinnost státu tuto svou garanci splnit a stavbu ukončit.

Věřím, že se v této Sněmovně najde pochopení pro vyřešení tohoto problému, a v tomto smyslu jsem předložil i svůj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ladislav Býček. Připraví se pan poslanec Jan Schwippel.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005, tisk 774, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2005. Jde o znovupředložení návrhů, jež nebyly rozpočtovým výborem akceptovány, což jsou mé položky 1 až 4; dále uvádím dvě nové položky pod číslem 5 a 6.

Za prvé - jde mi o to, aby byla zvýšena kapitola Správa státních hmotných rezerv 374, tedy zvýšení výdajů k zajištění zákona číslo 189 Sbírky, o nouzových zásobách ropy. Jde o částku 143 milionů korun proti vládní rozpočtové rezervě.

Za druhé jde o kapitolu VPS. Nová položka - příspěvek na výkon státní správy pro statutární města Brno, Plzeň, Ostrava ve výši 100 milionů korun ve vztahu ke snížení vládní rozpočtové rezervy. Tento návrh byl již předložen kolegou Martínkem a já se k němu a k jeho řešení připojuji.

Za třetí - kapitola VPS - zařadit do programu 298 210 položku Základní škola Zeiberlichova Brno-Soběšice, výstavba tělocvičny, první etapa. To je nová položka - 10 milionů korun proti snížení vládní rozpočtové rezervy. Chtěl bych jen podotknout, že chybělo jen málo hlasů, aby loni Sněmovna tento záměr podpořila. Bohužel musím znovu o to poprosit tuto Sněmovnu při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2005.

Za čtvrté - kapitola VPS - zařadit do programu 298 210 položku Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, rekonstrukce této školy. Nová položka - 8,7 milionu proti snížení vládní rozpočtové rezervy. Tento návrh nebyl akceptován, jak už jsem uvedl, rozpočtovým výborem, ač byl výborem pro vědu a výzkum předložen.

Nové položky - kapitola VPS - zařadit do programu 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy položku pro FC Babice, okres Uherské Hradiště. Jde o rekonstrukci hřiště. Nová položka 5 milionů snížení proti vládní rozpočtové rezervě o tuto částku.

Za šesté - poslední kapitola Ministerstva kultury - zvýšit program 234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví na pokračování rekonstrukce hradu Veveří. Jde o zvýšení o 20 milionů korun proti vládní rozpočtové rezervě.

Chtěl bych při této příležitosti využít jednání Sněmovny a poděkovat za kladný přístup k hradu Veveří v loňském roce a ujistit kolegy a kolegyně, že peníze, které byly uvolněny, byly využity a lze očekávat, že i případná vlídnost této Poslanecké sněmovny v roce 2005 se projeví ve zkrášlení a řešení hradu Veveří jako dominanty v oblasti Brněnské přehrady.

Tolik návrhy k vládnímu návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Býčkovi. Jako poslední před polední přestávkou vystoupí pan poslanec Jan Schwippel.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl jeden pozměňovací návrh. Do kapitoly Ministerstva zdravotnictví, číslo programu 335 210, navrhuji zařadit novou položku s názvem Vybavení operačního oddělení Nemocnice Hořovice, částka 10 milionů korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Krátký komentář. Jde o záležitost navazující na dokončení rekonstrukce a přístavby chirurgického komplementu Nemocnice Hořovice, která byla od roku 2000 financována převážně ze státního rozpočtu. Dodatečné a jednorázové náklady jsou způsobeny dílčí úpravou projektu vzhledem k nárůstu počtu pacientů nemocnice a také některými změnami, k nimž došlo v průběhu realizace projektu, např. v oblasti hygienických a sanitárních norem, včetně evropských stavebních předpisů a daňových sazeb apod.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. Dámy a pánové, vystoupilo prozatím 18 poslanců, což je odhadem čtvrtina nebo pětina z těch, kteří jsou přihlášeni do podrobné rozpravy.

Přeji vám dobrou chuť. Sejdeme se ve 14 hodin a budeme pokračovat podrobnou rozpravou k zákonu o státním rozpočtu na příští rok.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP