(12.40 hodin)
(pokračuje Hasil)

V přízemí objektu začaly pracovat čtyři chráněné dílny, košíkářská, textilní, dřevomodelářská a keramická, v nichž našlo práci 38 mentálně postižených osob. Provoz domova byl v letech 1999 až 2002 podporován přímo z rozpočtu statutárního města Liberec. V současné době probíhá stavba nových chráněných dílen pro 50 handicapovaných osob. Stavba začala v prosinci 2003, dokončení je plánováno na konec letošního roku. Celkové náklady na vlastní stavbu dosáhly 24 mil. Kč, které plynou z rozpočtu statutárního města Liberec. V minulém roce tato Sněmovna ve třetím čtení státního rozpočtu několikrát hlasovala o příspěvku 10 mil. Kč na výstavbu chráněných dílen, aby nakonec skončilo hlasování o jeden hlas neúspěšně. Město Liberec přesto této aktivitě pomohlo a akce je v tuto chvíli realizována. Nyní vás žádám o příspěvek 4 mil. Kč ze státního rozpočtu na přestavbu objektu v bývalé Základní škole v Pilinkově na chráněné bydlení pro 18 mentálně postižených lidí. Protentokrát by se mohlo o tento jediný hlas propojit úsilí města Liberce, neziskové organizace a státu do výsledku, který by byl ku prospěchu lidí, ke kterým máme zcela zřetelné povinnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hasilovi. Hovořit bude pan poslanec Rozehnal, připraví se pan poslanec Suk.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit novou položku, která bude kryta z veřejné pokladní správy vládní rozpočtové rezervy. Nazývá se Restaurování, dokumentace a katalogizace sbírkového fondu vzniklého za 120 let existence školy ve výši 1 mil. Kč pro Střední uměleckoprůmyslovou školu pro zpracování drahých kovů a kamenů v Turnově.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rozehnalovi. Hovořit bude pan poslanec Suk a připraví se pan poslanec Patera.

 

Poslanec Lubomír Suk: Vážený pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Navrhuji v kapitole veřejná pokladní správa doplnění programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury o akci rekonstrukce lehkoatletického areálu Viktoria v Mariánských lázních, příspěvek ve výši 8 mil. Kč. O stejnou částku bude snížena vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sukovi. Hovořit bude pan poslanec Patera, připraví se pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych načetl pozměňovací návrh, který už byl schválen výborem pro sociální politiku a zdravotnictví jeho usnesením 118. Jedná se o navýšení jmenovité položky 235 210 - 0121 Nemocnice Karlovy Vary o částku 30 mil. Kč.

Krátké zdůvodnění. Akce je realizována v rámci programu 235 210 ze státního rozpočtu a současně je dokrývána zdroji z rozpočtu Karlovarského kraje. Cena, která však byla vysoutěžena, je vyšší, než bylo zdrojové zabezpečení, a to zejména z důvodu nárůstu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu musela být krácena zejména zdravotní technika, čímž došlo k výraznému znehodnocení a nenaplnění jinak uvážené investice. Požadované prostředky budou sloužit výhradně na dokrytí financí nutných pro nákup již vysoutěžených zdravotnických prostředků.

Děkuji za podporu a pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paterovi. Hovořit bude pan poslanec Kladívko, připraví se pan poslanec Záruba.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést několik pozměňujících návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

Za prvé k usnesení rozpočtového výboru 774/2. Je to technická úprava na straně 28, pořadové číslo položky 45/4, navrhuji upřesnit adresu příjemce na Integrovaná střední škola technická, Beranových 40, Praha 9 - Letňany.

A nyní čtyři položky, které navrhuji zařadit do kapitoly VPS program 298 110 Podpora rozvoje regionální infrastruktury. Městská část Praha 9 - rekonstrukce vodoteče v Parku přátelství, Praha 9 - Prosek - 3 mil. Kč.

Další položka, TJ Střížkov Praha 9, rekonstrukce sportovního areálu, 4 mil. Kč.

Třetí položka, Městská část Praha 9, program budování cyklostezek na území Prahy 9, 3 mil. Kč.

A konečně poslední položka, poliklinika Prosek, rekonstrukce teplé užitkové vody včetně rozvodu v objektu polikliniky, 3 mil. Kč.

O tyto částky navrhuji snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kladívkovi. Hovořit bude pan poslanec Záruba, připraví se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi předložit následující pozměňovací návrh. První dva byly schváleny již ve výboru školském.

Kapitola Ministerstvo kultury, program 33411 (?) Rekonstrukce a opravy církevních objektů, hřbitov Střílky, oprava hřbitovní kaple 1 mil. Kč z VPS.

Dále kapitola Ministerstvo školství, program 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy sportu a tělovýchovy, rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu FC Zlín Vršava ve Zlíně, 5 mil. Kč z VPS.

Dále z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí program 213 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociální péče a služeb. Je to Dům pokojného stáří Zlín, zařízení pro seniory, kombinovaný charakter pro ležící seniory a dementní pacienty. Celkový počet umístěných 50 až 70 lidí, celkový rozpočet je 70 mil. Kč. Požadovaná částka z VPS je 10 mil. Kč. Provozovat zařízení bude nestátní organizace Naděje. Projekt bude z největší části financovat město Zlín. Aktuální stav věci: příprava projektové dokumentace a příprava území.

Nyní bych prosil legislativně technickou k usnesení rozpočtového výboru. Je to příloha II. a je to položka 37/34. Místo Zlín kulturní centrum by mělo být Zlín Kongresové centrum.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zárubovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Gongol, připraví se pan poslanec Býček.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, děkuji za slovo. Nejdříve načtu variantní řešení jednoho pozměňovacího návrhu a pak provedu zdůvodnění.

První varianta. Ministerstvo zdravotnictví, program 235 210 10 40 s názvem Nemocnice Havířov - rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. Zvýšit o částku 80 mil. Kč a snížení provést v kapitole Ministerstva zdravotnictví v programu 235 210 s názvem KHS Karlovy Vary o 20 mil. Kč, dále v kapitole Ministerstva zdravotnictví v programu 235 310 s názvem Nemocnice Cheb skiaskopický program o 12 mil. Kč. Za další snížit vládní rozpočtovou rezervu o 48 mil. Kč.

Druhá varianta zní: Ministerstvo zdravotnictví, program 235 210 10 40 Nemocnice Havířov - rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. Zvýšit o částku 32 mil. Kč a snížení provést v kapitole Ministerstva zdravotnictví v programu 235 210 s názvem KHS Karlovy Vary o 20 mil. Kč a za další v kapitole Ministerstva zdravotnictví v programu 235 310 s názvem Nemocnice Cheb skiaskopický program o 12 mil. Kč.

Krátké zdůvodnění. Při projednávání ve výboru sociálním a zdravotním se stalo, že návrhy vlády, které byly předloženy, byly upraveny, což v případě rekonstrukce Nemocnice Havířov bylo zvlášť podstatné. Svého času bylo rozhodnuto, že u velkých investic, na nichž se dohodne vláda a které nelze uskutečnit v jednom roce a které budou realizovány třeba po dobu pěti let, přidělí vláda takovéto investici statut registrované stavby s garancí státu, že tyto stavby budou v rozpočtovaných letech financovány ze státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP