(12.30 hodin)
(pokračuje Papež)

V sedmém pozměňovacím návrhu do kapitoly VPS, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, navrhuji zařadit novou položku s názvem "Výstavba víceúčelového dětského hřiště v obci Žinkovy, okres Plzeň-jih, s částkou 1,7 milionu korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Poslední, osmý pozměňovací návrh. Do kapitoly VPS, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem "Přístavba tělocvičny Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, s částkou 8 milionů korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Papežovi. Hovořit bude pan poslanec Bílý, připraví se pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrhy k rozpočtu na rok 2005.

Rekonstrukce Masarykovy základní školy v Klatovech, částka 6 milionů. O tuto částku zkrátit vládní rozpočtovou rezervu.

Výstavba tělocvičny Základní školy Vrhaveč, okres Klatovy, 10 milionů. O tuto částku zkrátit VRR.

Rekonstrukce střechy kostela sv. Maří Magdalény v Malém Boru 400 tisíc. O tuto částku zkrátit VRR.

V programu 335 210 v položce 335 210 10 34, Nemocnice Domažlice, novostavba, kde bylo v rozpočtu zkráceno o 142 milionů, navrhuji vrátit tuto částku 142 milionů. To je první varianta. O toto zkrátit vládní rozpočtovou rezervu. Druhá varianta - vrátit do rozpočtu 100 milionů na tuto nemocnici, dostavbu, a o tuto částku zkrátit VRR.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Bartoš. Připraví se pan poslanec Hasil.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já předložil několik pozměňovacích návrhů v druhém čtení zákona o státním rozpočtu.

Můj první pozměňovací návrh se týká kapitoly VPS, zařadit do této kapitoly do programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury novou položku "Rekonstrukce a obnova sportovního hřiště TJ Sokol Říčany a Radešovice", částka 1,8 milionu korun.

Za další. Kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, do programu 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy zařadit položku "TJ Strážnice, výstavba šaten a sociálního zařízení" ve výši 5 milionů korun. Je to na úkor snížení vládní rozpočtové rezervy a posílení kapitoly Ministerstva školství.

Poslední pozměňovací návrh se týká kapitoly VPS a do ní zařadit položku "Základní škola Lipov", rekonstrukce střechy ve výši 10 milionů korun. Snížení na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Pane místopředsedo, tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby hovořil pan poslanec Hasil. Připraví se pan poslanec Rozehnal.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout a zdůvodnit dvě změny státního rozpočtu na rok 2005.

Za prvé příspěvek městu Liberec na realizaci Veletrhu dětské knihy v roce 2005 ve výši 3 miliony korun. Tedy do kapitoly 398, veřejná pokladní správa, zařadit novou položku v této výši a o stejnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Zdůvodnění: České republiky, stejně jako jiných států, se významně začíná dotýkat problém funkční gramotnosti dětí. Nejde o to, že by naše děti neuměly číst, ale bohužel stejně špatně čtenému rozumějí. Pokud narůstá počet dětí, které nedokážou v devíti letech správně rozumět čtenému textu, narůstá i počet dětí, které jsou hůře vzdělavatelné, a posléze je jim i hůře dostupný přístup k zaměstnanosti. Po odborných diskusích se město Liberec před třemi roky rozhodlo vyjít naproti této problematice a spolu s Technickou univerzitou, Libereckým krajem, Krajskou vědeckou knihovnou a Libereckými výstavními trhy založilo Sdružení pro Veletrh dětské knihy. Toto sdružení si dalo jediný úkol - zvednout prestiž dětského čtenářství, upoutat pozornost k této problematice. Máme za sebou první dva ročníky veletrhu, který je neziskovou akcí a jakýmsi festivalem dětských knih, konferencí k problematice dětského čtenářství a k renesanci čteného slova a knihy, upřednostněné před ostatními médii. Veletrh trvá po dobu tří dnů, kterých se účastní vydavatelé dětských knih, výstavní prostor je jim poskytován zdarma. Knihovníci, spisovatelé, ilustrátoři, pedagogové, psychologové a další skupiny lidí, kteří vnímají problém druhotné funkční negramotnosti jako velký problém, který bychom měli co nejrychleji začít umenšovat.

Tématem prvního ročníku veletrhu byl rozvoj dětského čtenářství a problematika funkční gramotnosti. Současně byl za sponzorské peníze před veletrhem uspořádán celostátní průzkum dětského čtenářství a jeho výstupy byly prezentovány právě v rámci veletrhu a jsou z nich čerpány informace dodnes. Hlavním tématem druhého ročníku byl význam vzájemného hlasitého čtení pro podporu a rozvoj dětského čtenářství a jeho doprovodné téma, sponzorované soukromým subjektem, bylo vyhledávání informací o knihách a možnost komunikace s knihovnami prostřednictvím internetu. Pro třetí ročník je nosné téma Prostor pro dítě s knihou. První ročník navštívilo zhruba 6 tisíc dětí, ročník druhý již přesáhl účast 7 tisíc návštěvníků.

Veletrh není pouze výstavou knih, ale především celý jeden největší pavilon slouží doprovodným akcím pro děti, kde je s nimi individuálně i skupinově pracováno. V rámci celého výstaviště probíhají pro děti besedy s autory dětských knih a na univerzitě a v knihovně pak odborné konference. Současně je realizována celostátní výstava ilustrací nominovaných na ocenění. Každý rok je vydávána kniha, kterou si děti samy dotvářejí. Od loňského ročníku se k této akci připojují další kulturní instituce Libereckého kraje, které v rámci veletrhu pořádají komponované akce na podporu a rozvoj čtenářství. Na pořádání každého ročníku se nezištně podílí obec spisovatelů a klub ilustrátorů. V rámci veletrhu je vyhlašována nominace knih na ocenění Zlatá stuha za nejlepší dětskou knihu.

Na třetím ročníku přislíbila spolupráci česká centra, jejichž prostřednictvím by mohly být dodány dětské knihy z cizích zemí, a celý jeden pavilon by sloužil jako jakýsi babylon cizích jazyků, kde by si návštěvníci mohli sami porovnat a prohlédnout dětské knihy vydávané v jiných zemích. O smysluplnosti veletrhu mě přesvědčuje i to, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr kultury každým rokem přebírají záštitu nad touto akcí, byť zatím neměla finanční podobu. Svou záštitu převzali i nad třetím ročníkem, který bude pořádán 17. a 19. března 2005. Doposud byly všechny náklady hrazeny městem Liberec, Libereckým krajem a sponzorskými dary. Sdružení má pouze jednoho pracovníka a celý veletrh je realizován nezištnou profesionální aktivitou zúčastněných. Po vyhodnocení dvou ročníků si troufám říci, že tato celostátní akce zasluhuje pozornost nejen ve veřejnoprávních médiích, ale i vaši s přispěním státního rozpočtu.

Druhý návrh je příspěvek městu Liberec na přestavbu objektu bývalé Základní školy v Pilinkově na chráněné bydlení pro mentálně postižené spoluobčany ve výši 4 milionů korun. Tedy do kapitoly 398 VPS, programu 298 110, doplnit tuto akci a o stejnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Zdůvodnění: Domov pro mentálně postižené v Liberci-Harcově je nestátní zařízení, které poskytuje celoročně sociální, zdravotní a výchovnou péči 25 mentálně postiženým klientům. Po dohodě nabízí týdenní a lespitivní (?) péči. Hlavním cílem je poskytovat efektivně sociální služby tak, aby klient měl dostatečný prostor pro rozvoj osobnosti, byl veden k samostatnosti a odpovědnosti, poznal a naučil se nové věci a lépe se tak integroval do společnosti. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Liberci získalo od města Liberec v roce 1990 na 50 let do užívání vilu v okrajové části Liberce, v letech 1991 až 1993 proběhla rekonstrukce této vily a od roku 1993 začal domov sloužit prvním 21 klientům. Po čase došlo díky stavebním úpravám k navýšení kapacity pro 25 klientů. V roce 1998 dostalo sdružení do dlouhodobého pronájmu další objekt na adrese třída Svobody, Starý Harcov. V objektu po rozsáhlé rekonstrukci, financováno ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj a města Liberce, vznikly čtyři chráněné byty pro osm klientů. Po dalších stavebních úpravách byl v roce 2002 v tomto objektu zprovozněn skupinový byt pro pět žen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP