(11.50 hodin)
(pokračuje Zralý)

Přes všechna tato fakta vláda navrhuje pozastavení valorizace životního minima a ušetřit tak 1,8 miliardy Kč.

A proto ze všech těchto důvodů navrhuji Sněmovně historicky první automatickou valorizaci dávek českého sociálního systému uskutečnit a vládní návrh na pozastavení valorizace životního minima tedy zamítnout. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Zralému. Stále probíhá obecná rozprava, ale pokud se do ní již nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím, pokud nechce nic závěrečného říci pan ministr Škromach nebo paní zpravodajka Páralová. Žádné závěrečné slovo není.

V tom případě otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy podrobné. Hlásí se pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a panové, pokud by nebyl schválen návrh na zamítnutí, předkládám návrh, aby zákon č. 463/1991 Sb. byl doplněn v § 5 odst. 3 takto: "Z příjmu zjištěného podle odst. 1 se odečítá" nově dvojtečka - a nově písmeno "a)", za tímto "a)" by pokračovalo "výživné placené jiným osobám" a nově doplněno písmeno "b)", za nímž bude nová věta - "výdaje na pořízení kompenzační pomůcky pro těžce postižené".

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl návrh, který zazněl v podrobné rozpravě. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo další, tak i podrobnou rozpravu ukončíme.

Požádám předkladatele, aby se jako první ujal slova - pan ministr Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já bych chtěl jenom krátce říci, že pokud jde o tento návrh zákona, souvisí s některými dalšími kroky, tak jak bylo řečeno i v rozpravě. To znamená se zvýšením rodičovského příspěvku o více než 1000 Kč pro příští rok, čili dochází tady k určitému kvalitativnímu přeskupování uvnitř životního minima. Druhá věc - ke změně daňových zákonů, které budou výrazně zvýhodňovat rodiny s dětmi, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, a ten zákon by měl být vlastně účinný už od příštího roku, což jsou dopady řádově několika miliard Kč, které by měly směřovat právě k rodinám s dětmi.

Pokud jde o otázku životního minima, je to víceméně rozhodnutí vlády. Na druhé straně je potřeba říci, že připravujeme a v nejbližších dnech by do vlády měl jít návrh na rekonstrukci celého systému životního minima, včetně věcného záměru zákona o hmotné nouzi. Čili je to věc, která je dnes připravována.

Potom bych upozornil na jednu drobnost. V dnešních Hospodářských novinách se hovoří o tom, že na základě zprávy OECD ohledně zátěže jednak v oblasti pojištění, jednak v oblasti daní je potřeba také směřovat k většímu rozdílu mezi příjmy a sociálními dávkami. Tento krok v podstatě k tomu určitým způsobem směřuje. Proto mě trošku překvapuje kritika, která k tomuto návrhu byla vznesena z řad některých poslanců. Ale přesto ji vnímám jako opodstatněnou, protože opravdu není možné snižovat v absolutních objemech výdaje státu do sociální oblasti pro rodiny s dětmi, ovšem je možno je v rámci kvalitativních změn restrukturalizovat. A myslím si, že to je věc, kterou je potřeba v této souvislosti a při vašem rozhodování zvážit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím nyní zpravodajku paní poslankyni Páralovou. (Paní poslankyně mimo mikrofon: Není třeba.) Nemá zájem. Chtěl bych se zeptat - padl návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání, takže to je návrh, se kterým bychom se měli vypořádat. (Námitky.) Já bych rád, kdybyste shrnula návrhy, o kterých by se mělo nyní hlasovat. (Poslankyně mimo mikrofon: Zda zazněl návrh výboru k novému projednání?) Já se právě ptám, jestli zazněl.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, zazněl pouze návrh na zamítnutí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to je ten návrh, o kterém by se hlasovalo až na začátku třetího čtení. Jiný návrh nezazněl. V tom případě bychom neměli o čem hlasovat, jestli to dobře vnímám. Je to tak? (Souhlas.) Nechtěl bych, abychom učinili nějakou chybu, proto prosím, abyste se společně poradili. Není o čem hlasovat? (Hlasy: Není.) Návrh na zamítnutí se týká až začátku před třetím čtením. Jiný návrh podán nebyl.

V tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení.

 

Máme tu ještě jeden bod před státním rozpočtem, to je

 

5.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 754/ - druhé čtení

 

Je to znovu pan senátor Josef Vaculík, kterého ještě jednou mezi námi vítám. Pane senátore, vy byste měl za navrhovatele uvést tento návrh zákona jako první. Takže já vás poprosím, abyste se ujal slova už teď v úvodu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych si dovolil být stručný, jelikož prvé čtení návrhu novely zákona o spotřebních daních již proběhlo na plénu Poslanecké sněmovny. Proto si dovolím jenom stručně shrnout a připomenout vám, čeho se tato jednoduchá novela týká.

Předložený návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní složitou proceduru prokazování nároku na vracení spotřební daně z minerálních olejů pouhým předložením dokladů o využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Pro podnikatele hospodařící na lesních pozemcích však musí zůstat dosavadní systém prokazování zachován, neboť užívání lesní půdy není shora uvedeným způsobem evidováno. Tato nová evidence vychází ze zákona č. 85/2004 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kdy se stává rozhodujícím dokladem o výměře obhospodařovaných pozemků zemědělcům evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, takzvaných půdních bloků.

Smyslem této jednoduché novely je sjednotit prokazování užívání půdy jak při poskytování dotací, tak při poskytování vratky spotřební daně. Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou jednoduchou novelu, na kterou však navazuje povinnost Ministerstva zemědělství zpracovat novelu vyhlášky č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, a z důvodu zajistit nekonfliktní průběh agendy související s vracením spotřební daně od 1. 1. 2005 doporučuji projednat tento návrh novely zákona ve zkrácené proceduře. S konkrétním návrhem potom vystoupím v podrobné rozpravě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP