(11.10 hodin)

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte i mně krátce se vyjádřit k návrhu Senátu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

V prvním i druhém čtení jsem upozorňoval Sněmovnu na zjevné prvky protiústavnosti, které tato novela vykazuje. Nicméně Sněmovna svůj návrh přijala a postupně došel až do Senátu, kde Senát navrhl zamítnutí.

V této chvíli musím konstatovat, že návrh je také nezrealizovatelný, neboť když se podíváme na § 13 odstavec 2, tento říká, že majetkový podíl je družstvo povinno vypořádat do tří měsíců ode dne, kdy oprávněná osoba družstvo písemně vyzve k jeho vypořádání. K vypořádání majetkového podílu oprávněná osoba vyzve družstvo do 30. září 2004, jinak její nárok zaniká. 30. září 2004 je termín, který již uplynul, aniž mohl být tento zákon vydán ve Sbírce zákonů. Je tedy zřejmé, že nemůže být zrealizován v praxi a je v příkrém rozporu s podmínkou ústavy.

Domnívám se, že v této chvíli nám nezbývá nic jiného, než se přiklonit k návrhu Senátu, abychom tento právní paskvil nepřijali. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Grůzy. Nyní otevírám rozpravu. V ní jako první by měl vystoupit pan senátor Vaculík. Prosím o klid. (Zvonění zvonku.) Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci. Nechci vás dlouho zdržovat, přesto považuji za důležité sdělit několik myšlenek a zdůvodnění, proč Senát tento návrh poslanecké iniciativy zamítl.

Senát se důsledně zabýval předloženým návrhem zákona a konstatoval, že vykazuje závažné nedostatky, a to jak z hlediska věcného, tak i legislativně technického. Návrh zákona, který byl schválen v Poslanecké sněmovně dne 24. 9. 2004, nárok na vypořádání majetkového podílu podmínil výzvou podanou k datu 30. září 2004, tedy k datu, které již nebylo možné splnit, neboť ke dni 30. září 2004 nejenže zákon nebyl uveřejněn ve Sbírce zákonů, což je podle ústavy podmínkou platnosti zákona, ale dokonce ani k tomuto dni nebyl Senátu postoupen, což činí zákon nerealizovatelným.

Senát se v diskusi obšírně zabýval i celkovou problematikou transformace zemědělských družstev a aktuálního stavu vypořádání majetkových nároků. Bylo konstatováno, že patovou - fakticky bezvýchodnou - situaci ve vypořádání majetkových nároků v družstvech zavinil především stát, a to tím, že v roce 1992 nedomyšleně vstoupil do jejich majetkoprávních vztahů právě diskutovaným zákonem číslo 42. Senát konstatoval, že bez pomoci státu nelze vypořádání majetkových podílů korektně vyřešit, neboť ani stávající znění zákona, ani projednávaná novela zákona za daných podmínek nedávají reálnou možnost naplnit státem vzbuzená očekávání oprávněných osob především na finanční vypořádání jejich majetkových podílů a v plné výši by bylo možné vypořádat pouze několik v prvé řadě stojících oprávněných osob.

Z výše uvedených důvodů by měla vláda a s ní Poslanecká sněmovna nalézt způsob, jak vzniklý problém vyřešit a v dohledné době hrozící národní ostudu odvrátit. Jednou z cest by mohlo být založení obdobné instituce, jako je konsolidační agentura, která by proces vypořádání zákonem vzniklých majetkových nároků řešila.

Nezbytné je konečně i v resortu zemědělství nastavit podmínky pro to, aby tato oblast podnikání přestala být ztrátová, a přimět vládu, aby splnila svůj příslib plného dorovnání přímých plateb do výše dojednané přístupovou smlouvou k Evropské unii a k vytvoření dostatečné finanční rezervy pro spolufinancování projektů ze strukturálních fondů v oblasti zemědělství a venkova. I to by přispělo k postupnému vypořádání nároků oprávněných osob.

Senát na základě vznesených argumentů dospěl k názoru, že v projednávané předloze zákona navrhovaný způsob by nepomohl situaci vyřešit a vzhledem k závažným právním a legislativním nedostatkům jej nelze schválit. Svým hlasováním číslo 10 z 18. schůze hlasy 51 senátorů z 61 přítomných návrh zákona zamítl.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu senátoru Vaculíkovi za stanovisko, které nám přednesl.

Do obecné rozpravy se mi ještě přihlásil pan poslanec Jiří Papež a pan poslanec Skopal. Prosím pana poslance Papeže, aby se ujal slova v obecné rozpravy.

Všechny žádám, aby opravdu poslouchali to, co říká řečník, a nevěnovali se jiným tématům, než jsou majetkové vztahy družstev.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu relativně stručný, protože si myslím, že argumenty zde ve Sněmovně, ale také v Senátu již zazněly. Myslím, že všichni poměrně dobře víme, na jakých stojíme stanoviscích.

Chtěl bych poděkovat Senátu za skvěle odvedenou práci a za to, že zamítl tuto projednávanou novelu tzv. transformačního zákona. Naprosto se shoduji se stanoviskem Senátu, že se jedná o zákon zbytečný a především protiústavní, ohrožující dokončení transformačního procesu v zemědělství důstojným způsobem. V případě přijetí novely totiž skutečně hrozí skutečnost, že oprávněné osoby přijdou s definitivní platností o svůj majetek.

Myslím, že další argumenty a opakování téměř nemají smysl. V případě, že zákon projde společným hlasováním levicových poslanců, dokáží, že slova o postupném sbližování jsou pravdivá. Je nedůstojné, že se 15 let po tzv. sametové revoluci vůbec podobnými návrhy zabýváme.

Myslím si, že jedním ze závažných důvodů, proč je možná dokonce tento návrh zákona nehlasovatelný, je znění § 13 odstavec 2 projednávaného návrhu, kde se říká, že k vypořádání majetkového podílu oprávněná osoba vyzve družstvo do 30. září 2004, jinak její nárok zaniká. Již na tuto skutečnost upozornili moji předřečníci. Pokud zůstane v návrhu zákona toto datum - a ono to již žádným pozměňovacím návrhem opravit nelze - pak by tedy opravdu nárok zanikl. Nechce se mi věřit, že by podobné řešení chtěli sami předkladatelé, protože to by pak skutečně nebylo nic jiného než loupež za bílého dne.

Kolegyně a kolegové, chtěl bych věřit tomu, že zvítězí zdravý rozum. Opět prosím o podporu stanoviska Senátu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále se hlásí pan poslanec Skopal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Poslankyně a poslanci, myslím, že zde došlo k velice nepříjemné situaci, že Senát, který vždy tvrdí, že je tím, který je kontrolním orgánem, který napravuje chyby Parlamentu, nesplnil svoji úlohu a neopravil to, k čemu v Poslanecké sněmovně došlo, kde doopravdy došlo k přehlédnutí data. Ne že se vytvořilo už něco protiústavního, ale Senát měl možnost tuto chybu napravit. To, co zde říkal ať už pan senátor, nebo kolega Papež, se nezakládá na pravdě, protože možnost nápravy zde byla.

Samozřejmě dopady a důsledky neponesou pouze družstva, což si myslí pravicová část této Sněmovny, ale ponesou je i ti, kteří mají majetkové nároky, protože na ně se sveze nepřijetí tohoto zákona jen proto, že Senát odmítl opravit chybu, která se stala v této Sněmovně.

Sděluji, že všechny připomínky, všechny stížnosti budu posílat kolegům do Senátu, pokud se týká majetkových nároků, aby je byli schopni vyřídit, protože neumožnili jasné vypořádání těchto nároků a zmařili práci nejen nás jako poslanců, ale i zemědělců, družstev a těch, kteří mají majetkové nároky, včetně toho, že je k tomu vyzýval i ombudsman, aby došlo k nápravě špatného zákona, jehož základ byl dán již v roce 1992.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP