(11.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

V tom případě je prvním bodem

 

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 719
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Z pověření zahraničního výboru by měl tento návrh nejdříve uvést a odůvodnit pan poslanec Stanislav Fischer. Já poprosím pana poslance, aby se ujal slova jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, v červnu letošního roku byl Parlamentu České republiky předložen k souhlasu s ratifikací vládní návrh Dohody o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic EUMETSAT. Je to sněmovní tisk 719. Bohužel pro nával jiných tisků a práce se jednání o tomto tisku u nás zpozdilo. Zahraniční výbor ho v prvním čtení již projednal, a na základě toho, že kdyby tato smlouva nebyla uzavřena do konce tohoto roku, vznikla by řada těžkostí pro další pokračování prací u nás v oboru meteorologie, a sice stará smlouva by přestala platit, nová by nemohla být uzavřena dříve než za rok, protože by se muselo projednávat vše znovu od začátku, to by vedlo k tomu, že bychom měli vyšší licenční poplatky na získávání dat z meteorologických družic a navíc by byl ztížen přístup a zdraženo také získávání dat z družic nové generace.

Proto zahraniční výbor přijal usnesení, které bych vám tady zkráceně přečetl: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně zkrátit 60denní zákonnou lhůtu k projednávání vládního návrhu, kterým se předkládá uvedená dohoda, a zařadit tento návrh. Doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit do návrhu pořadu naší 38. schůze bod Žádost o zkrácení 60denní zákonné lhůty pro projednání tohoto vládního návrhu, což se stalo. Dále zmocňuje zpravodaje zahraničního výboru poslance Stanislava Fischera, aby tento bod odůvodnil na 38. schůzi Poslanecké sněmovny a v případě, že Poslanecká sněmovna zkrátí 60denní zákonnou lhůtu pro projednání sněmovního tisku 719, navrhl jeho projednání ve druhém čtení na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Proto pokud bude přijat návrh usnesení v této věci, dovolil bych si předložit konkrétní návrh na pevné zařazení tohoto bodu na zítřejší schůzi hned po jejím otevření ráno, tak aby tato smlouva mohla být ještě na této schůzi projednána a schválena.

Proto dovolte, abych předložil návrh usnesení k prvnímu bodu Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 719, a sice: "Poslanecká sněmovna zkracuje zákonnou lhůtu pro projednání sněmovního tisku číslo 719 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic EUMETSAT - ve výborech o 25 dní."

To tedy umožní v případě přijetí dát souhlas k ratifikaci smlouvy ještě na této schůzi. Děkuji vám za pozornost. (Stále velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Té pozornosti tolik nebylo, ale já vám v každém případě děkuji.

Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto návrhu. Nikdo se do ní zřejmě nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme zřejmě k rozpravě podrobné. Vyhlašuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu na zkrácení zákonné lhůty.

Pokud nikdo nemá nic do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a měli bychom hlasovat o návrhu usnesení, kterým tady byl předložen. To je: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání tohoto návrhu o 25 dní. O tomto návrhu usnesení bychom nyní měli hlasovat. Ještě zavolám poslance, kteří mají zájem se účastnit hlasování o návrhu, který tady byl přednesen.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Fischer, o návrhu usnesení, ve kterém se říká, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 25 dní. O tomto textu hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, jak byl přednesen, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 26. Přítomno 188 poslanců, pro hlasovalo 120, proti 40. Návrh byl přijat.

 

První bod našeho programu máme za sebou. Měli bychom přikročit k dalšímu, to jsou už vrácené návrhy ze Senátu.

Teď bych v prostoru mezi body si dovolil navrhnout hlasování o něčem, co jsem zapomněl navrhnout v úvodu. Zapomněl jsem nechat hlasovat o vystoupení senátorů ve Sněmovně, takže vás prosím, abyste tomu ještě věnovali pozornost.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhu zákona zamítnutého a vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Soně Paukertové a senátorům Josefu Vaculíkovi a Robertovi Kolářovi v Poslanecké sněmovně. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, umožnit těmto senátorům vystoupení ve Sněmovně, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pořadové číslo hlasování je 27. Přítomno bylo 186 poslanců, pro hlasovalo 146, proti 6. Návrh byl schválen.

 

Děkuji vám a vítám pravděpodobně prvního senátora mezi námi pana senátora Vaculíka, který doprovází další návrh.

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 553/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 553/4. Pana senátora jsem přivítal.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím paní poslankyni Vostrou, aby se ujala slova jako první. (Velký hluk v sále. Předsedající zvoní.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřila k předloženému návrhu Senátu na zamítnutí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb. a zákon č. 586/1992 Sb.

Tak jak nám bylo předloženo zdůvodnění Senátu, nemohu souhlasit s tím, že námi navrhovaný způsob uspořádání majetkových nároků by nemohl danou situaci řešit. I u jiných platných právních předpisů je zřejmé, že naturální vypořádání majetkových nároků nečiní v praxi žádné potíže. Nicméně souhlasím s tím, že předložený návrh má některé legislativní i právní nedostatky, které je třeba napravit, a v Senátu se tak nestalo.

Vzhledem k tomu, že cílem předkladatelů bylo napomoci řešit situaci v oblasti vypořádání majetkových nároků oprávněných osob, ale samozřejmě ne za cenu schválení nedokonalého zákona, souhlasím nyní jménem předkladatelů s návrhem na zamítnutí zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni Vostré a ptám se, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jan Grůza. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP