(15.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Ale může vést k tomu, že třeba Policie České republiky, příp. zpravodajské služby se budou věnovat analýze podkladů, které dlouhodobě mají k dispozici, a budou se zabývat tím, jestli zde nejsou nějaké souvislosti, které třeba na základě nových výpovědí by mohly dát větší světlo do velké aféry minulého desetiletí, která nepochybně musela veřejnost rozrušit, protože každý ví, že nás to jako společnost stálo desítky a desítky miliard korun, které mohly sloužit něčemu daleko účelnějšímu než tomu, aby některé skupiny, které si říkaly podnikatelé a dělaly ostudu čestným a poctivým podnikatelům - spíše šlo samozřejmě o zločinecké skupiny - tak aby získaly majetky a schopnosti, které ve fungujícím demokratickém státě by mít neměly. Já nevidím důvod, proč by mělo být něco podivného na tom, že když se najde někdo, kdo je ochoten dát na stůl nové skutečnosti, tak že se tím budou orgány činné v trestním řízení zabývat. Nepochybně nejprve z hlediska analýzy a teprve poté, když analýza ukáže, že je něco, čeho se dá chytit, mohou samozřejmě začít konat.

Pokud tady zazněla otázka, co se dělalo uplynulé čtyři roky, tak samozřejmě že kdykoli v minulosti došlo k tomu, že někdo byl ochoten vypovídat, bylo zajištěno, aby došlo k využití této výpovědi k dalšímu rozpletení části té aféry s lehkými topnými oleji. Uplynulé roky jsou důkazem toho, že se ledacos v tomto směru povedlo kromě toho, co je pro řadu lidí možná nejpodstatnější, kromě potrestání pachatelů násilné trestné činnosti, to je to navrácení těch miliard tam, kde měly být.

Nicméně pokud se zde ptáte na to, co jsem dělal v době, kdy jsem byl ministrem vnitra - v několika případech jsem osobně musel v záležitostech lehkých topných olejů se angažovat. Teď si možná nabíhám na to, aby zde byla další interpelace, nicméně to angažmá bylo striktně v duchu zákonů, které v této zemi platí, kde je jedině ministr vnitra způsobilý nějaký konkrétní úkon realizovat. Takže to není tak, že by kauza lehkých topných olejů byla něco, na co se reaguje až v tuto chvíli.

Nicméně nemyslím si, že by v tuto chvíli stálo za to tuto kauzu politizovat více, než už teď je, protože to po mém soudu jedině může nahrávat tomu, aby si veřejnost dělala otazníky, jak to vlastně bylo s čistotou politické reprezentace první poloviny 90. let ve vazbě na kauzu lehkých topných olejů. Myslím, že to není nic, co by přispělo dobré atmosféře v České republice. Je zapotřebí nechat v klidu prostor orgánům činným v trestním řízení, policii, příp. zpravodajským složkám, aby pokud jsou nějaké nové věci, je shromáždily a byly schopny vyhodnotit, zda jsme způsobilí, nebo nejsme způsobilí v rozplétání této velmi složité kauzy se posunout dál. A to nepochybně budeme činit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane premiére. Prosím, bude položena ještě jedna otázka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Musím konstatovat, že pan premiér neodpověděl na všechny mé otázky, a předesílám, že souhlasím s tím, aby se trestní kauzy nepolitizovaly, nicméně politizaci začal on sám, když zareagoval pouze na část onoho obvinění, když říkal, že nechá prověřit věci související s politiky, a nějak opomenul věci související s policisty. A tady hrozí reálné nebezpečí, že ti policisté, kteří byli napojeni na ty obchodníky, stále ještě mohou působit v řadách policie, a proto jsem se ptal, co s tím pan premiér dělal, když byl ministr.

Chci se zeptat ještě na jednu věc. Pan premiér prohlásil, že chce o tom hovořit s panem ministrem vnitra. Chci se zeptat, jestli s ním už o tom hovořil, co si řekli a jak si představuje on jako předseda vlády, že ministr vnitra do celého případu má zasáhnout. A velmi by mne tedy zajímalo, zda pan premiér, když už se hodlá angažovat, se bude angažovat i na tom svém bývalém vlastním písečku, tedy důsledně a důrazně prošetřovat případné napojení samotných policistů na tyto obchodníky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a prosím pana premiéra, aby využil svých dvou minut.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, pokud jde o - a na to jsem skutečně zapomněl a omlouvám se panu místopředsedovi Langerovi - o tu část týkající se podezření, že někteří policisté byli nebo mohli být do tohoto problému zapojeni, ano, to jsou věci, které se nejen prošetřují, ale prošetřovaly se, a dokonce několik příslušníků Policie České republiky z tohoto titulu mělo podstatné problémy, a pokud vím, jsou tam i některá pravomocná rozhodnutí z tohoto pohledu. To není tak, že by ta věc zůstávala stranou, ale nepochybné je, že samozřejmě policisté možná v některých případech mohli něčemu pomáhat, ale zcela jistě to nebyli oni, kdo byli motorem této záležitosti a kdo mohl poskytnout to nejpodstatnější, to je politické krytí a neustálou argumentaci, že změny v zákonech nejdou udělat kvůli tomu a onomu, a v podstatě se prodlužovalo období, kdy se tady mohla tato společnost a všichni lidé v tomto státě skoro bezmezně okrádat. Ta zodpovědnost z tohoto pohledu je nepochybně na tehdejší politické garnituře, která v České republice vládla, minimálně z toho titulu, že se nechala ohlupovat a nebyla schopna přijmout to, co se podařilo přijmout až někdy v roce 1997 nebo kdy to bylo.

Pokud jde o záležitost týkající se Ministerstva vnitra a to, zda jsem s panem ministrem vnitra hovořil - ano, hovořili jsme krátce včera. Není to nic, co by bylo mimo kompetence a mimo zákony. Ministr vnitra nepochybně je osoba, která nemůže zasahovat do trestního řízení, ale ministr vnitra je osoba, která může dávat Policii České republiky úkoly ne na úseku trestního řízení, ale třeba na úseku analytickém a vytvářet organizační předpoklady k tomu, aby policie své úkoly zvládala. To, co si myslím, že je skutečně podstatné, je to, aby došlo k analýze materiálů, které za poslední roky a roky jsou shromážděny v této oblasti a které mohou vytvářet předpoklad k tomu, že se posuneme v této kauze dál. Nemyslím si, že by tady mělo být něco, co by znepokojovalo toho, kdo má klidné svědomí z toho, že se nijak neprovinil v té době, kdy česká politická reprezentace v první polovině 90. let nechala okrádat tuto společnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Vážení kolegové, uplynul čas, kdy bylo možné podat ústní interpelaci na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády v pořadí, ve kterém byly losovány.

Vyzývám proto poslance Tomáše Kladívka, aby jako první přednesl interpelaci na ministra obrany Karla Kühnla a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si vás interpelovat ve věci, která souvisí s bezúplatným převodem objektu bývalého československého opevnění pod č. RS 74 u Rokytnice v Orlických horách z majetku Ministerstva obrany do majetku města Rokytnice v Orlických horách.

Město Rokytnice v Orlických horách je od roku 1995 provozovatelem a současně vlastníkem bývalé československé vojenské tvrze Hanička. Na tuto tvrz plynule navazuje linie těžkých samostatných objektů, které jsou v různém stupni zachovalosti a jsou velkým turistickým lákadlem pro návštěvníky Orlických hor. V červnu letošního roku město požádalo Ministerstvo obrany, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem, o bezúplatný převod samostatného těžkého objektu RS 74 na Holém, podle místního názvosloví, do majetku města. Objekt je ve velmi dobrém stupni zachovalosti a leží v atraktivním místě u záchytného parkoviště pro návštěvníky tvrze Hanička a je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Tento objekt však byl již roku 1983 převeden hospodářskou správou do užívání organizace, která byla součástí Svazarmu, a v současné době ho užívá občanské sdružení KVH Praha, které prezentuje tento objekt jako svoji základnu pro rozvoj brannosti.

V současné době vede Ministerstvo obrany řízení, kde toto občanské sdružení žádá o bezúplatný převod tohoto objektu, který je v žádosti označován jako sportovní zařízení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, do vlastnictví tohoto občanského sdružení. V tomto smyslu byla městu podána odpověď ze strany Ministerstva obrany na jeho žádost o bezúplatný převod. Město bylo vyrozuměno, že musí vyčkat výsledků řízení zvláštní komise odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP