(11.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 593/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Do rozpravy se hlásí ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mé úvodní slovo bude stručné, ale zvučné. Souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy ve znění usnesení výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila svá stanoviska. Poprosím ještě všechny kolegyně a kolegyně, aby se ztišili a věnovali pozornost proceduře, kterou paní zpravodajka navrhne.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Omlouvám se za zdržení. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, procedura bude velmi jednoduchá. Navrhla bych, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, který v podstatě upravuje pouze formulaci pozměňovacího návrhu pod písmenem A9. Potom bych nechala hlasovat o všech pozměňovacích návrzích výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod písmenem A a pak o návrhu jako celku, pokud nebude mít někdo z vás nějaký problém.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní zpravodajce a ptám se, zda má někdo námitky proti navrženému postupu. Není tomu tak, a protože navržená procedura je poměrně jednoduchá, domnívám se, že o ní nemusíme hlasovat, a přistoupíme rovnou k hlasování. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B a já jej doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr? (Ministr rovněž doporučuje.)

Ještě předtím, než zahájím hlasování, pokusím se všechny přivolat. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B, ke kterému jak paní zpravodajka, tak pan ministr dali souhlasná stanoviska.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 329 z přítomných 153 poslanců pro návrh hlasovalo 149, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Teď, pokud s tím někdo nebude mít problém, bych nechala hlasovat o všech pozměňovacích návrzích výboru, které jsou zařazeny pod písmenem A1 až A10. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr? (Stanovisko rovněž kladné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 165 poslanců pro návrh hlasovalo 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme podle mého názoru vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Ano, teď můžeme hlasovat o celku. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 593, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 173 poslanců pro návrh hlasovalo 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce a panu ministrovi a končím projednávání bodu 93.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

95.
Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
/sněmovní tisk 611/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Martin Říman a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Tomáš Kladívko. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 611/3.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Ptám se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Jestliže tomu tak není, prosím pana zpravodaje, aby sdělil před hlasováním o jediném pozměňovacím návrhu své stanovisko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, procedura bude naprosto jednoduchá. Máme před sebou jeden pozměňovací návrh, který je obsažen v tisku 611/2, a je to usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Procedura bude následující: nejdříve bychom hlasovali o tomto návrhu a poté o usnesení jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a prosím o vaše stanovisko k pozměňovacímu návrhu. (Zpravodaj má kladné stanovisko.) Pan poslanec Říman? (Také kladné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 332 z přítomných 176 poslanců 167 hlasovalo pro návrh, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), podle sněmovního tisku 611, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 176 poslanců pro návrh hlasovalo 166, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání bodu 95.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství pan Jaroslav Palas a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jiří Hanuš. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 555/1.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP