(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi Jozefu Kubinyimu a slovo nyní bude mít pan poslanec Zbyněk Novotný s interpelací na paní ministryni Petru Buzkovou ve věci bujení úřednického aparátu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, paní ministryně. Budu hovořit poměrně rychle, abych se vešel do stanoveného limitu.

Se stále rostoucí obavou některých odborníků, že nebude Česká republika schopna kvalitními projekty vyčerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, jsem s napětím očekával výstup vašeho resortu v této oblasti. Vaše ministerstvo jako součást implementační struktury v České republice zjišťovalo předběžný zájem o realizaci projektů s podporou Evropského sociálního fondu u opatření 3.1., Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, a 3.2, Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Toto šetření probíhalo od ledna letošního roku do 15. března.

Výsledky byly zveřejněny dne 26. dubna 2004 na internetových stránkách vašeho ministerstva. Příjemným překvapením byl pro mě počet projektů podaných školami, což je důkaz toho, že se školy dokáží rozhodovat samy a nepotřebují neustálé centrální zásahy, které provádí ministerstvo pod vaším vedením. Nicméně v některých komentářích k jednotlivým podaným projektovým záměrům nejsou jasně formulována odůvodnění nebo doporučení.

Také jsem v komentářích objevil nepřesnosti, které mohou vzbuzovat dojem, že o podporu z Evropského sociální fondu nemohou žádat projekty, které by svým charakterem mohly spadat do státní informační politiky ve vzdělávání, konkrétně se jedná o případy na řádcích 52, 53, 116, 230, 241 a 243 hodnotící tabulky u opatření 3.1. Vždyť ale cíle státní informační politiky ve vzdělávání jsou jiného charakteru než cíle strukturálních fondů. V opačném případě byste přeci porušili horizontální téma informační gramotnost, které by mělo být respektováno při výběru projektů a jehož naplňování bude předmětem kontroly ze strany řídících orgánů.

Když ne k vzájemné synchronizaci rozvojových aktivit resortu v oblasti školství, tak k čemu bylo nebo je nabíráno více než 60 nových úředníků do odboru evropské integrace? Z jakého důvodu bují úřednický aparát na vašem ministerstvu? Můžete doložit, čím se budou tito úředníci v oboru evropské integrace zabývat? A ještě, vážená paní ministryně, bych se také rád zeptal, zda budou podporovány projekty, které budou v souladu s cíli operačních programů podané neziskovými organizacemi. Podle neoficiálních informací z vašeho ministerstva byla informace záporná, i když je to v rozporu s cíli strukturálních fondů. Jak bude zajištěna kontrola uvnitř vašeho resortu při rozhodování o podpoře jednotlivých podaných projektů?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, musím vás upozornit, že uběhl čas určený na vaši interpelaci.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dobře, mohu to zkrátit. Poslední větu vynechám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji já vám a prosím o odpověď paní ministryni Petru Buzkovou.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně…, už tady žádná není, vážení páni poslanci. Já nepředpokládám, že by pan poslanec Novotný předpokládal, že v tuto chvíli budu schopna komentovat, co se nalézá na 38. řádku stránky číslo čtyři uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nicméně ráda pohovořím k předmětu jeho interpelace, to znamená k bujení úřednického aparátu v souvislosti se strukturálními fondy.

V souladu s usnesením vlády ze dne 6. srpna 2003 číslo 809 ke zprávě o personálním zajištění dotčených resortů a krajů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v roce 2004 obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zajištění úkolů v oblasti fondů EU navýšení limitu pracovních míst na ústředním orgánu o 30 míst, a to za současného snížení dvou procent limitu počtu zaměstnanců na rok 2003. Ve srovnání s ostatními resorty se jedná o jeden z nejnižších počtů funkčních míst pro agendu spojenou se strukturálními fondy. Na Ministerstvu školství je to v roce 2004 třicet zaměstnanců, cílový stav je třicet osm. Například na jiných ministerstvech jsou to počty jako 230, 137, 244 apod.

Ministerstvo školství je na základě vymezení operačního programu Rozvoje lidských zdrojů zprostředkujícím orgánem pro dvě opatření v prioritě Rozvoj celoživotního učení. Jak už jste sám říkal, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání a opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci těchto opatření bude odpovídat za 24,5 procent finančních prostředků, tj. zhruba 97 mil. eur z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů alokovaných na období 2004 až 2006. MŠMT se podílí také na plnění dalších programů, které umožní využívání Evropského sociálního fondu, a to jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hlavního města Prahy a programu Iniciativy společenství EQUAL.

Zprostředkujícím subjektem pro dvě opatření operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a zároveň útvarem majícím v kompetenci problematiku strukturálních fondů je odbor evropské integrace, celkem 12 pracovních míst, 6 v oddělení přípravy programů Evropské unie a 6 v oddělení realizace programů Evropské unie. Dalšími útvary, které zajišťují role konečných příjemců, tady se jedná celkem o 10 míst, jsou samostatné oddělení pomoci z Evropského sociálního fondu ve skupině regionálního školství a oddělení pomoci z Evropského sociálního fondu ve skupině vědy a vysokého školství, každé oddělení po pěti pracovnících. To je zhruba vše, co bych řekla k počtu zaměstnanců.

Jsem přesvědčena o tom, že vzhledem k výši finančních prostředků, se kterými by mělo Ministerstvo školství zajišťovat právě pro ty zmíněné projekty, o kterých jste hovořil, se jedná skutečně o minimální počet zaměstnanců, a ujišťuji vás, že jsem ve vládě nárokovala mnohem nižší počet zaměstnanců, než byl původní návrh úřednického aparátu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co se týká vaší informace z neoficiálních zdrojů, já vás mohu pouze z oficiálního zdroje ujistit o tom, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude důsledně dbát na dodržování zákona, důsledně dbát na dodržování všech pravidel pro poskytování příspěvků z těchto fondů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Pan poslanec Zbyněk Novotný využije možnosti položit ještě doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, ten doplňující dotaz nebude novou otázkou, bude to jenom vytažení z toho na interpelaci poměrně dlouhého textu otázky předchozí: Čím se budou zabývat úředníci v odboru evropské integrace? Já bych vás, paní ministryně, požádal jenom namátkou o několik vět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím, slovo má paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, odbor evropské integrace se bude zabývat tím, čím se odbory evropské integrace obvykle zabývají v ústředních orgánech státní správy. To znamená, na základě kompetence ústředního orgánu státní správy - v daném případě se jedná o oblast školství, vysokého školství, výzkumu a vývoje, mládeže a tělovýchovy - tento odbor evropské integrace bude sledovat veškeré závazné pokyny, které přicházejí pro ministerstvo z evropských struktur, bude spolupracovat s přímo řízenými organizacemi, bude spolupracovat při prosazování jednotlivých projektů, které žádají o finanční příspěvky z jednotlivých operačních programů. Je to samozřejmě celá řada činností a já jsem, pane poslanče, přesvědčena, že i vy sám dobře víte, čím se takový odbor evropské integrace zabývá.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Konstatuji, že to byla poslední odpověď, která dnes odpoledne mohla zaznít, protože další interpelace měl klást místopředseda sněmovny Ivan Langer, který zdůvodnil, že je klást nebude právě proto, že zde příslušní ministři dnes nejsou.

Konstatuji tedy, že jsme dnešní jednací den ukončili, a zároveň dodávám, že pokračovat bude jednání Poslanecké sněmovny v úterý 29. 6. přednostně schválenými body, kterými jsou body voleb 106, 107, 108 a 109.

Přeji všem, kteří tu ještě jsou, pěkné odpoledne a pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP