(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, můžeme začít druhý blok interpelací a těmi jsou ústní interpelace na členy vlády. Budeme pokračovat v interpelacích, které jsme přerušili minulý týden. Jedenáctým vylosovaným je pan poslanec Milan Cabrnoch, ale protože jej zde nevidím a dostávám avízo, že zde nebude, jeho interpelace propadá. Proto dávám slovo dalšímu vylosovanému a tím je místopředseda sněmovny Ivan Langer, který interpeluje místopředsedu vlády Stanislava Grosse. Je to tedy dvanáctá interpelace v pořadí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, přiznám se, že jsem na rozpacích, co činit. Mám zde připraveno devět ústních interpelací na členy vlády a výsledkem toho je jeden ministr, který podal rezignaci, což chápu, že nemůže odpovídat na moji interpelaci, ministr Škromach, který se omluvil, ministr Sobotka, který se omluvil, a ministr Gross, který se omluvil.

Já si za této situace opravdu kladu otázku, jaký smysl má institut ústních interpelací pro opozičního poslance, který se snaží dělat svoji práci seriózně a zodpovědně, který sbírá podněty od spoluobčanů ve své poslanecké kanceláři a na různých setkáních se snahou je řešit prostřednictvím ústních interpelací, když členové vlády takovýmto způsobem k tomuto bodu přistupují. Přiznám se, že jsem opravdu rozhořčen, že považuji přístup těch tří jmenovaných členů vlády, tedy ministra Grosse, ministra Škromacha a ministra Sobotky, za projev pohrdání Poslaneckou sněmovnou. A nejen Poslaneckou sněmovnou, ale také desítkami, stovkami občanů, kteří očekávají prostřednictvím svého voleného poslance odpověď od ministrů, kteří tuto odpověď odmítají poskytnout.

Za této situace odmítám přednést do prázdného sálu a nepřítomným ministrům texty devíti interpelací a čekat celé prázdniny, až na ně milostivě odpovědí. Avizuji, že pokud se budou k tomuto institutu chovat nadále takovým způsobem, jakým se chovají, že si dokonce někteří plánují pracovní jednání na období, kdy vědí, že musejí být přítomni v Poslanecké sněmovně, tak za této situace budu v úterý na jednání Poslanecké sněmovny navrhovat zařazení nového bodu s pracovním názvem "Otázky poslanců a odpovědi ministrů" a budu chtít, aby ti ministři, kteří se nezodpovědným způsobem vyhnuli své povinnosti, kterou z ústavy mají - odpovídat na ústní interpelace - aby ji naplnili v rámci tohoto nového bodu.

Děkuji, paní místopředsedkyně, za trpělivost, kterou jste se mnou měla.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Bohužel mi nezbývá nic jiného, než vyzvat další vylosované poslance. Pan poslanec Cabrnoch tu není a dalším, se čtrnáctou interpelací, je pan poslanec Zbyněk Novotný na paní ministryni Petru Buzkovou, kterou ovšem také v jednacím sále nevidím. Nechám tedy, pane poslanče, na vašem zvážení, jakým způsobem se rozhodnete interpelaci přednést.

Paní ministryně právě přichází, tedy budeme mít šanci tuto interpelaci řádně projednat. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Argumentů na rušení krajských pedagogických center a vytvoření jednoho centrálního Pedagogického centra Praha a detašovaných pracovišť padalo několik. Žádné z nich nebyly uspokojující a ani na zasedání školského výboru jste nás s panem náměstkem Profantem nepřesvědčila o správnosti tohoto kroku. Pominu-li to, že budou vznikat neefektivní paralelní struktury, to je detašovaná pracoviště Pedagogického centra Praha, a nová pedagogická centra, která založí kraje k začátku příštího roku, mám dojem, že míra rychlosti této restrukturalizace spočívala někde jinde. Z Pedagogického centra Praha jako přímo řízené organizace si totiž váš resort sám vytvořil konečného příjemce pomoci ze strukturálních fondů. Jako konečný uživatel bude žádat zprostředkující subjekt, což je kupodivu odbor 54 vašeho ministerstva, o pomoc z Evropského sociálního fondu na projekty určené k naplňování obsahu opatření 3.1: zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání operačního programu "rozvoj lidských zdrojů". Současně bude zajišťovat přípravu projektů a provádět řízení a administrování projektů. Navíc zatímco projekty koncových uživatelů budou muset procházet výběrem, Pedagogické centrum Praha bude dostávat finance přímými granty.

Podle metodiky opatření, kterou vytvářel váš resort, obdrží Pedagogické centrum Praha z kapitoly 333 vašeho ministerstva národní spolufinancování. Dokladem toho, že Pedagogické centrum Praha bude podpořeno, je výsledek předběžného šetření předběžného zájmu o finance ze spravovaného opatření (?). Všechny projekty podané PCP budou podpořeny, a to i přesto, že obsahově podobné projekty jiných subjektů nebyly doporučeny k podpoře.

Vážená paní ministryně, vzhledem k tomu, že PCP získá strategickou roli nad více než 1 mld. Kč, rád bych se zeptal, zda nedochází ke střetu zájmů nebo zda se náhodou nebuduje opět výnosná trafika pro spřízněné osoby. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Paní ministryně signalizovala, že špatně rozuměla vašemu dotazu, ale pravděpodobně spíše technická zvuková kvalita to způsobila. Prosím o odpověď paní ministryni Petru Buzkovou.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Pedagogické centrum Praha a další pedagogická centra se sídlem v jednotlivých krajích jsou příspěvkové organizace přímo řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečující další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se schválenou koncepcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků začalo dnem 1. ledna 2004 reorganizaci těchto organizací. Cílem probíhající reorganizace, která bude ukončena k 31. prosinci 2004, je transformace stávajících pedagogických center v jedinou organizaci se sídlem v Praze s odloučenými pracovišti ve všech krajích. Touto organizací bude Pedagogické centrum Praha, kde již k 1. 1. 2004 byla provedena organizační změna se vznikem odloučených pracovišť.

Některé úkoly, které jsou součástí koncepce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Pedagogické centrum Praha se svými odloučenými pracovišti od 1. ledna 2004 již zabezpečuje nebo bude zabezpečovat v budoucnu. Jedná se především o následující agendy: Evropský sociální fond - se vstupem České republiky do Evropské unie lze získávat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, které mají být využívány mj. na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Praha s odloučenými pracovišti v jednotlivých krajích budou využití těchto prostředků zabezpečovat. V současné chvíli zajišťuje vybudování struktury zpracování národních projektů Evropského sociálního fondu, které jsou určeny pro pedagogické pracovníky.

Za druhé je to funkční studium vedoucích pracovníků. Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I je určeno ředitelům škol a školských zařízení, jejich zástupcům, popř. dalším pedagogickým pracovníkům aspirujícím na roli ředitele. Studium vychází z Národního programu rozvoje vzdělání, kapitola 1. Východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy, dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací činnosti České republiky, kapitola 4.6, a koncepce dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a postup při zavádění funkčního studia vedoucích pracovníků I a II, schválená Ministerstvem školství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP