(13.00 hodin)
(pokračuje Kavan)

Dovolím si upozornit, že takovým orgánem podle článku 34 ústavy je i Sněmovna a Senát, neboť zasedání obou komor jsou stálá. Upozorňuji, že v souladu s ústavními podmínkami pro schválení vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky je k takovému rozhodnutí třeba kvalifikované většiny. To znamená, že takové rozhodnutí nadřazuje ústava nad rozhodování o běžných zákonech.

Přitom ústava v článku 43 odstavec 4 výslovně uvádí, kdy a za jakých podmínek přísluší rozhodnutí o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo naše území vládě. Jde o tři jasně definované případy:

1. plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,

2. účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímacího státu,

3. účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

Ve všech ostatních případech je souhlas výlučně v kompetenci Parlamentu. Přesně o takových případech nyní jednáme. Jde tedy o naléhavé operace, které jsou v zájmu míru a bezpečnosti, ale nemají charakter společné obrany proti napadení, a nejde třeba i o operace se souhlasem přijímacího státu. Jsem hluboce přesvědčen, že v tomto případě může o vyslání jednotek rychlého nasazení v souladu s článkem 43 odstavec 3 ústavy rozhodnout pouze Parlament.

Zahraniční výbor při svém včerejším jednání z těchto faktů vycházel a snažil se najít kompromis stejně, jako se to podařilo parlamentům převážné části ostatních členských zemí aliance, kde stejně jako podle naší ústavy přísluší pouze parlamentu rozhodnutí o zapojení národních jednotek do operací mimo území jejich státu. A předkládací zpráva mimochodem uznává, že to v těchto zemích takto funguje.

Jak jsem již řekl, přenesení kompetence rozhodovat o teritoriu vyslání českých ozbrojených sil pouze na vládu by znamenalo porušení ústavy s ohledem na znění článku 43 odstavce 3 a 4. Proto zahraniční výbor schválil usnesení, v němž doporučil Poslanecké sněmovně postup, který umožňuje splnění našich závazků, nic nezdržuje, nic nekomplikuje a je současně v souladu s dikcí ústavy. Ústava nevylučuje možnost konzultace vlády s orgány sněmovny. Proto smysl ústavního řešení lze zachovat přijetím takového usnesení sněmovny, které nevyloučí možnost uplatnit názor sněmovních orgánů v rozhodování vlády.

Takže řešení, které zahraniční výbor navrhuje, umožní výborům sněmovny, aby byly informovány o záměru vyslat zmíněné jednotky mimo naše území ve stejné době, jako bude informována vláda, a současně budou výbory informovány o termínu, kdy se tímto záměrem bude vláda zabývat, neboť se vláda musí shodnout na stanovisku České republiky, s nímž by naši zástupci se pak účastnili zasedání Severoatlantické rady. Výbory budou mít k dispozici nejméně 48 hodin na to, aby k předmětnému záměru zaujaly stanovisko, budou-li to považovat za důležité. Nebudou-li to považovat za významné nebo se za 48 či více hodin nestihnou sejít, bude jejich postoj vnímán vládou jako souhlasné stanovisko. V případě, že včas předají stanovisko nesouhlasné, usnesení, které jsme vám předložili, předpokládá, že vláda toto stanovisko při svém jednání zohlední. V opačném případě má samozřejmě sněmovna vždy možnost reagovat odvoláním svého souhlasu s delegováním pravomoci rozhodovat o vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky na vládu v těch případech, kdy zmíněná stanoviska nebudou zohledněna. Ale doufám, že by k tomu nemuselo dojít. Žijeme přece jen v demokratickém státě.

Proto doporučuji sněmovně přijmout usnesení ve znění doporučeném zahraničním výborem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Janu Kavanovi. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli přerušuji obecnou rozpravu. Sděluji, že po polední přestávce budeme v obecné rozpravě pokračovat. Jako první je do ní přihlášen ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Polední přestávku vyhlašuji poněkud delší, než je tomu obvyklé, a to do 14.45 hodin, a to na žádost klubu sociální demokracie. Přeji vám všem dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP