(12.40 hodin)
(pokračuje Kostelka)

Tento materiál byl původně po konzultaci s Ministerstvem obrany předložen jako poslanecká iniciativa poslanců výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny, avšak na základě doporučení výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu je předkládán jako vládní návrh.

Účelem předloženého materiálu je vytvoření ústavněprávních podmínek pro efektivní zapojení armády do operací NRF, o jejichž vytvoření bylo rozhodnuto na summitu NATO v listopadu 2002 v Praze. Hlavním charakteristickým rysem těchto jednotek je minimální doba reakce v délce do pěti dnů, neboť pouze takové síly představují efektivní obranu před některými novými hrozbami mezinárodnímu míru a bezpečnosti, zejména pak terorismu.

Působení sil a prostředků armády v operacích NRF je podle článku 43 ústavy podmíněno souhlasem obou komor Parlamentu. Na rozdíl od dříve projednávaných vládních návrhů na vyslání sil a prostředků do zahraničí není v případě působení v těchto operacích v době rozhodování Parlamentu známo, kde bude operace sil rychlé reakce probíhat a zda vůbec k vyslání sil a prostředků Armády ČR v navrhovaném období dojde. Z tohoto důvodu vláda navrhuje, aby Parlament vyslovil souhlas s působením sil do operací NRF na předem stanovené období s tím, že o vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda. Hlavní důvod pro takové řešení spočívá ve velmi krátké době reakce, která činí zmíněných pět dnů. S ohledem na jednací řády obou komor Parlamentu a specifický průběh jejich schůzí by bylo obtížné, aby Parlament rozhodl o vyslání do konkrétní operace do pěti dnů, zejména v období mimo schůze Poslanecké sněmovny a Senátu.

Současně je však třeba zdůraznit, že vláda bude ve svém rozhodování výrazně omezena. Navrhovaný souhlas Parlamentu bude totiž časově omezen na období od 27. června tohoto roku do 15. ledna příštího roku a bude se vztahovat pouze na 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany. Dalším limitujícím prvkem je počet vysílaných vojáků.

Chtěl bych vás informovat, že dnes ráno Senát tento návrh přijal s doplňkem, že neprodleně žádá v případě rozhodnutí vlády o neprodlené informování Parlamentu, který jsem akceptoval.

Prosím o projednání tohoto materiálu ve smyslu vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 694/1, a zahraniční výbor, jehož usnesení číslo 151 vám bylo rozdáno dnes na lavice. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Vidím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost pod číslem tisku 694/1.

Výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení 146. Přečtu tu část, která se týká předmětné věci. Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s působením 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky v celkovém počtu do 400 osob v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) mimo území České republiky v době od 27. června 2004 do 15. ledna 2005 s tím, že o vyslání do konkrétní operace NRF rozhodne vláda.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi a nyní prosím, aby nás o jednání zahraničního výboru informoval zpravodaj výboru pan poslanec Jan Kavan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážené poslankyně, vážení poslanci, paní předsedající, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze 34. schůze, která se konala včera večer, tedy 23. června, a to k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády ČR v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy.

Po odůvodnění náměstkem ministra obrany Martina Bělčíka, zpravodajské zprávě poslance Jana Kavana a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky v celkovém počtu do 400 osob v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) mimo území České republiky, a to v době od 27. června 2004 do 15. ledna 2005, s tím, že o vyslání do konkrétní operace sil rychlé reakce rozhodne vláda. Vláda o tomto záměru neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu prostřednictvím zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost, a to nejpozději 48 hodin před termínem jednání vlády v této věci. Usnesení výboru v této věci vláda zohlední při projednávání stanoviska České republiky připravovaného pro jednání v Severoatlantické radě.

Pokud výbory nedoručí svá stanoviska do termínu jednání vlády v této věci, tak se má za to, že se záměrem vyslovily souhlas. Pokud vláda nezohlední stanoviska výborů, mohou výbory iniciovat jednání Poslanecké sněmovny v této věci.

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem teď učinil.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodajovi. A nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášky dvou poslankyň a poslanců. Nejdříve vystoupí pan poslanec Alexander Černý a poté paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslanec Alexander Černý: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek na adresu tohoto projednávaného tisku.

Pan ministr obrany, když předkládal ten tisk, tak se mimo jiné opíral o faktor času, o to, že čas, který v tomto případě je poměrně krátký, opravňuje vládu k tomu, aby nám předložila tento návrh a požadovala po nás, abychom se vzdali svých ústavních pravomocí a rozhodovali o vyslání jednotek do zahraničí. Uvedl, že ten čas je do pěti dnů. Pokud vím, tak nasazení má být v rozmezí od pěti do třiceti dnů, to znamená, spodní hranice je oněch pět dnů. Tak se dá s tím kalkulovat a já bych chtěl jenom připodotknout, že jsou případy, kdy těch pět dnů je relativně dostatečná doba.

Mám před sebou tisk 712, to je Informace o souhlasu vlády s vysláním části stejného - 312. - praporu na summit aliance do Istanbulu ve dnech 19. června až 4. července. To by nebylo nic mimořádného, ale jen pro zajímavost poslouchejte, jak to probíhá. V souvislosti s konáním summitu požádalo Turecko jako hostitelská země alianci o zajištění bezpečnosti, načež se generální tajemník NATO obrátil na předsedu vlády o poskytnutí pomoci s vysláním části tohoto praporu, s tím, že formální rozhodnutí Severoatlantické rady bude učiněno teprve dodatečně. Nejde o to, kolik lidí atd., ale ty lhůty jsou zajímavé. Vláda na svém jednání vyslovila pochopitelně souhlas s vysláním chemiků a podle článku 43 ústavy nás o tom jenom informuje. Ale zajímavé je to, že vláda o tom rozhodla -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, promiňte, já vás přeruším a poprosím kolegy, kteří jsou v hloučku po mé pravé straně, ale i po levé straně, aby hloučky rozpustili, abychom se navzájem slyšeli.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Vláda o tom rozhodla 16. června s tím, že ta jednotka bude nasazena 19. června. Protože jde o relativně větší vzdálenost, tak se musí přesouvat už 18. června. Ty lhůty jsou v podstatě všechny v limitu do pěti dnů. Všechno se dá stihnout, je-li vůle.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP