(12.30 hodin)
(pokračuje Schovánek)

Změnu, která by vyřešila problém, který Poslanecká sněmovna chtěla řešit, a to aby se při sebemenší změně integrovaného povolení nemusel nastartovat celý proces, který je dlouhodobý, je možno udělat pouhou změnou zákona o integrovaném povolení a tato změna je již chystána ministerstvem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu senátorovi Vladimíru Schovánkovi. A jako další se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jiří Hanuš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen velmi stručně k tomuto usnesení Senátu č. 416, které máme v tisku 531/4.

Mne zajímá změna, resp. pozměňovací návrh směřující do novely stavebního zákona. V čl. 2 se navrhuje vypuštění bodu 2 a 3 a doplnění nového bodu 3 ve znění navrženém Senátem. K tomu je třeba uvést, že tento návrh lépe reflektuje skutečné potřeby krajských samospráv na úseku pořizování územních plánů velkých územních celků. Uvedu jeden příklad, který se týká Královéhradeckého kraje.

Znění, které bylo schváleno v Poslanecké sněmovně v čl. 2 v bodu 2 a 3, totiž neumožňovalo krajům provést změnu územního plánu velkého územního celku přesahujícího území dvou krajů a schváleného vládou, a to prostřednictvím krajem pořízeného územního plánu, ale bylo to možné toliko prostřednictvím dokumentu pořízeného Ministerstvem pro místní rozvoj a na základě jeho schválení vládou. V takovémto případě by Královéhradecký kraj nemohl schválit jím pořízený územní plán velkého územního celku Trutnovsko-Náchodsko, řešící mimo jiné vedení koridoru rychlostní silnice R11 z prostoru Jaroměře na hranice s Polskem, a to jen z toho důvodu, že částečně se dotýká okraje územního plánu velkého územního celku Krkonoše, schváleného vládou, a zasahujícího území Libereckého a Královéhradeckého kraje. Senátem navržená úprava tento problém odstraňuje.

Ještě chci říci, že případná obava, že by kraje nekoordinovaně mohly měnit vládou schválené řešení již existující územní plánovací dokumentace velkých územních celků přesahujících území dvou krajů, je neodůvodněná, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední orgán státní správy a jeho ministr, který je členem vlády, vystupují v procesu pořízení územních plánů velkých územních celků jako nadřízený orgán územního plánování, takže bez jeho stanoviska ve smyslu § 25 stavebního zákona nelze předložit územní plán krajskému zastupitelstvu ke schválení.

Poprosil bych vás tedy o podporu návrhu ve znění Senátem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Hanušovi a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Ptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je k přijetí následujícího usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 531/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 531/4."

Předtím než budeme hlasovat, vás na žádost pléna odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování o předloženém usnesení. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 se z přítomných 186 poslanců 126 vyslovilo pro návrh, proti bylo 44. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání bodu 35.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat je bod 121

 

121.
Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků
Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF)
/sněmovní tisk 694/

 

Předtím než dám slovo panu ministrovi, hlásí se, zřejmě s procedurálním návrhem, pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dostali jsme dnes ráno na lavice usnesení zahraničního výboru č. 151 k bodu, který právě máme projednávat. Zřejmě jen administrativním nedopatřením, buď na základě omylu, nebo spěchu, není tento tisk označen jako parlamentní tisk. Zřejmě jde o tisk 694/2.

Podle § 57 jednacího řádu Poslanecké sněmovny vznáším námitku, že tento tisk nebyl doručen nejméně 24 hodin před projednáváním příslušného bodu, a navrhuji odročení jednání o tomto bodu do splnění tohoto požadavku podle jednacího řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Byl přednesen procedurální návrh. K tomuto návrhu se nevede rozprava, nicméně pan ministr, který, jak jsem vypozorovala, by zřejmě chtěl k tomuto návrhu něco říci, může vystoupit kdykoliv. Takže prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Děkuji paní předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, pokud to nebude nutné a nevyhnutelné, prosil bych, aby tento návrh nebyl přijat, protože další zasedání sněmovny bude až příští týden, a pohotovost jednotek NRF je stanovena od 27. června. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Poprosím pana poslance Václava Exnera - a tímto se mu omlouvám, že jsem úplně přesně nezaregistrovala jeho návrh týkající se doby, do které navrhl, aby bylo odročeno projednávání tohoto návrhu.

 

Poslanec Václav Exner: V souladu s § 57 zákona o jednacím řádu jsem navrhl, aby odročení jednání o tomto bodu bylo do splnění lhůty podle zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, nechám o vašem návrhu hlasovat.

Všichni jsme slyšeli procedurální návrh pana poslance Václava Exnera. Já vás na žádost z pléna všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Exnera a ptám se, kdo s tím souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 se z přítomných 182 poslanců 37 vylovilo pro, 116 proti. Návrh pana poslance Exnera nebyl přijat.

 

Já tedy nyní poprosím pana ministra obrany, pana Miroslava Kostelku, aby předložený materiál, který projednáváme, odůvodnil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy, které jsou běžně známy pod zkratkou NRF - NATO Response Force.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP