(12.20 hodin)

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já samozřejmě rozumím tomu, že na tak složitou normu, jako je zákon o zaměstnanosti a doprovodný zákon, mohou být různé pohledy; těch zákonů je myslím 57, které se nutně musí změnit se základním zákonem.

Chtěl bych jenom upozornit, že zákon o zaměstnanosti prošel oběma komorami Parlamentu a je podepsán i prezidentem republiky, takže neschválení tohoto doprovodného zákona by znamenalo dost velký problém a v podstatě by znemožnilo zavést zásadní změny v oblasti zaměstnanosti, to je v tom, o čem tady často hovoříme. Vedli jsme k tomu dlouhohodinové diskuse v tom smyslu, že je potřeba rozhýbat pracovní trh, a tyto zákony, zákon o zaměstnanosti a doprovodné zákony, dávají výrazné nástroje úřadům práce k tomu, aby mohly dostatečně motivovat uchazeče o zaměstnání, aby byli ochotni vzít za relativně výhodných podmínek i méně placenou práci a aby zkrátka a dobře došlo k pohybu, který tady byl často stínovou ministryní ODS paní Páralovou kritizován. Je mi líto, že kvůli některým rozdílným názorům na řešení některých dílčích problémů se staví k tomuto tímto způsobem.

Realita toho, kdyby tento zákon neprošel, je taková, že velmi těžko se bude uplatňovat zákon o zaměstnanosti a i na tak často kritizovaném problému nezaměstnanosti bohužel díky postoji ODS bude těžko něco změnit, protože zůstanou ty nástroje, které jsou. Bohužel je to tak. I když pravda je, že v Senátu právě s tou změnou, která byla navržena, kterou podporovali i senátoři za ODS, tento zákon nebyl zamítnut, byl poslán s touto úpravou do Poslanecké sněmovny, takže jsme se snažili hledat širší konsensus. Je mi líto, že jsme ho nenašli. Takže doufám, že tento návrh projde vládní koaliční většinou. Věřím tomu, že přispěje k výraznému snížení nezaměstnanosti v nejbližších dvou až třech letech.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, podle sněmovního tisku 528/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 528/4."

Předtím než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tak, jak jsem ho přednesla, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 190 poslanců 99 hlasovalo pro návrh, proti 89. Návrh byl přijat.

 

Zřejmě bude docházet ke kontrole výsledků hlasování. Já tedy s ukončením tohoto bodu chvilku počkám.

Zřejmě nedojde k zpochybnění. (Námitky.) Je tomu právě naopak. O slovo se hlásí paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zpochybnila poslední hlasování, neboť jsem hlasovala ne, a na záznamu o hlasování se objevilo ano. Zpochybňuji hlasování a prosím, aby bylo opakováno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O námitce paní poslankyně Evy Dundáčkové nechám hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 190 poslanců pro návrh hlasovalo 165, nikdo nebyl proti. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o usnesení, které jsem předtím přednesla, a domnívám se, že není nutné, abych ho znovu opakovala.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 190 poslanců pro návrh hlasovalo 98, proti 91. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi a končím projednávání bodu 34.

Nyní, kolegyně a kolegové, budeme projednávat bod 35, kterým je

 

35.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.,
a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 531/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 531/4. Vítám mezi námi pana senátora Vladimíra Schovánka.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr pro místní rozvoj pan Pavel Němec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona, který byl předložen vládou, byla poměrně jednoduchá novela stavebního zákona. V Poslanecké sněmovně do ní byly vtěleny další novely dvou zákonů. Senát se dotkl jedné z nich, a to novely zákona o integrované prevenci. Já zde mohu konstatovat, že z hlediska předkladatele uvítám přijetí jak senátní verze, tak sněmovní. To znamená, že doporučuji hlasovat pro senátní verzi a popřípadě, pokud by nebyla přijata, i pro verzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi Pavlu Němcovi. Ptám se zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Pavla Hrnčíře, zda se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Vladimír Schovánek. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Schovánek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pokusím se být co nejstručnější.

Senát přijal pouhé dvě změny k návrhu zákona. Ta první se týká části první a je technickým doplněním návrhu zákona. Jelikož návrh zákona odnímá pravomoc vládě schvalovat územní plány vyšších územních celků a dává tuto pravomoc krajům, je zcela logické, aby kraje měly také pravomoc dělat drobné úpravy územních plánů již dříve vládou schválených.

Druhá změna se týká části druhé, a to zákona o integrované prevenci. Vrací povinnost dokladovat integrované povolení do procesu schvalovacího. Domníváme se, že není možné nechat investora vybudovat zařízení včetně technologie a teprve u kolaudace mu sdělit, že nepoužil nejlepší možnou dostupnou technologii. Tato úprava by vyvolávala i velmi problematické záležitosti dokonce evropského charakteru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP