(Jednání pokračovalo v 10.34 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, žádám vás, abyste zasedli do svých lavic, protože nás čeká projednávání dalšího bodu našeho programu. Je to bod číslo 30 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 274/6, vrácený Senátem.

Já už jsem přivítal senátora Václava Jehličku. My jsme přerušili projednávání tohoto bodu ve chvíli, kdy jsem se pokoušel vyzvat pana ministra Pavla Dostála, aby se vyjádřil k usnesení Senátu a k Senátem předloženým pozměňovacím návrhům. Ještě jednou žádám pana ministra, aby se v této věci ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, páni ministři, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás stručně seznámil se svým názorem na senátní návrh novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Jsem přesvědčen o tom, že Senát do návrhu vnesl pozitivní dimenzi, pokud se týká toho, že zrušil plošnou platbu rozhlasových a televizních poplatků a navrhl takzvané vyvinění. To je, že ten, kdo ohlásí, že televizní nebo rozhlasový přijímač nemá, nemusí platit. Myslím si, že to je velice pozitivní moment senátorského návrhu. Ale tím z mého hlediska ministra kultury veškeré pozitivní momenty končí.

Návrh pana senátora Koláře, o kterém jsem se dozvěděl dneska z novin, je vlastně návrhem jednoho z poslanců Sněmovny, který zamezuje, kdybych to zjednodušil, takzvané sčítání reklamy a může způsobit teoreticky naprosté přeprogramování ČT 2, to je tedy onoho kulturního kanálu, neboť reklama, která se na dvojce prodává nebo bude prodávat, se musí samozřejmě prodávat s ohledem na žánr, který ČT 2 produkuje. Jestliže ČT 2 produkuje umělecké filmy a hlavně dokumentární tvorbu, jistě chápete, že reklama se na tento kanál nepohrne. Z toho důvodu by zřejmě mohlo docházet k tomu, že ČT 2 bude hledat jiná témata a jiné žánry, a my bychom se časem mohli dožít toho, že zde ve Sněmovně zazní hlas, že ČT 2 neplní svou veřejnoprávní funkci, a mohl by zde zaznít nakonec hlas, že v důsledku toho někdo navrhuje privatizaci tohoto kanálu. Toto nebezpečí objektivně existuje, já vás na něj upozorňuji a domnívám se, že při hlasování o senátním návrhu každý z nás by v těchto souvislostech měl hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

To je vše, co jsem chtěl říci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit zpravodajka příslušného výboru paní poslankyně Eva Nováková? Nechce. Děkuji.

Takže v této chvíli otevírám rozpravu. Do ní se jako první hlásí pan senátor Václav Jehlička. Prosím, pane senátore, máte slovo jako první řečník v rozpravě. Já tady mám potom písemnou přihlášku paní poslankyně Ivany Levé a vidím, že se hlásí paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane senátore, vy máte nyní slovo jako první.

 

Senátor Václav Jehlička: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona byl v Senátu projednáván ve třech výborech, a to ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který byl garančním výborem, ve výboru ústavněprávním a ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Ve všech třech výborech bylo přijato usnesení doporučující Senátu vrátit návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které se týkaly především dvou problematických záležitostí. První z nich byla rozdílná konstrukce předmětu poplatku a s ní související plošná povinnost platby pro fyzické osoby. Druhou problematickou záležitostí byla úprava poměrně širokého oprávnění k užívání údajů z informačního systému evidence obyvatel.

Za nejvíce spornou považovala většina senátorek a senátorů úpravu, podle níž měl být poplatek povinně placen i za domácnost, v níž nikdo přijímač nevlastní, nedrží ani nevyužívá, přičemž jde často o záměrný projev životního stylu. V souvislosti s rozdílnou konstrukcí předmětu poplatku byly vznášeny i otázky rovnosti mezi fyzickými a právnickými osobami. Senát proto plošnou úpravu placení poplatku fyzickými osobami odmítl. Ke zlepšení evidence poplatníků a výběru poplatků přijal úpravu ukládající povinnost těm, kdo nejsou vedeni v evidenci poplatníků, podat čestné prohlášení s údaji osvědčujícími, že nejde o osobu, která by měla platit rozhlasový a televizní poplatek. Toto prohlášení by osoba učinila na výzvu, když by správce poplatku dospěl k závěru, že se pravděpodobně neoprávněně vyhýbá placení.

Za druhou velmi spornou byla považována také šíře oprávnění užívat údaje z evidence obyvatel. Česká televize a Český rozhlas jsou povinny pečovat o výběr koncesionářských poplatků. U vědomí toho, že určitá účelu odpovídající informační podpora pro státem uloženou povinnost vybírat poplatky by měla být dána, dospěl Senát po konzultaci s odborníky na ochranu osobních údajů a s provozovateli vysílání ze zákona k návrhu, který velmi cíleně zužuje rozsah a způsob poskytování údajů z evidence obyvatel a je určitou obdobou úpravy existující pro účely kontroly poskytování státního příspěvku na stavební spoření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP