(9.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 164 bylo přítomno 187 poslanců, pro hlasovalo 150, proti 3. Takže takto byl návrh přijat a my jsme bod zařadili.

 

Nyní se můžeme vrátit k programu, který jsme schválili. Jsme u bodu

 

28.
Návrh zákona správní řád
/sněmovní tisk 201/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 201/6. Vítám, pokud mezi námi je, pana senátora Jaroslava Mitlenera. Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, v této chvíli mohu říci, že je z pozice předkladatele přijatelná jak varianta schválená Senátem, tak i varianta, která původně byla schválena v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že preferuji přijetí této normy, spíše doporučuji podpořit variantu schválenou Senátem Parlamentu České republiky. Teprve v případě, kdy by toto schváleno nebylo, samozřejmě podpořím původní variantu.

Změny, které byly provedeny v Senátu, žádným způsobem nezasahují do konstrukce zákona. Došlo pouze v některých věcech ke zpřesnění ustanovení, která mohla mít komplikovaný výhled. Z tohoto pohledu si myslím, že je hoden vaší podpory. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, jestli se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové, to je za ústavněprávní výbor pan poslanec Zdeněk Koudelka a za výbor pro veřejnou správu pan poslanec Tom Zajíček. Nechtějí.

V této chvíli otevírám rozpravu a opakuji, že při projednávání tohoto návrhu zákona v této fázi už samozřejmě nejsou přípustné žádné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako prvnímu udělím slovo panu senátoru Jaroslavu Mitlenerovi. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Jaroslav Mitlener: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych krátce zdůvodnil stanovisko Senátu k předložené zákonné normě.

Senát přijal pozměňovací návrh vypustit v § 131 odstavce 1 a 2, a to z toho důvodu, že v těchto odstavcích je konstatována generální podjatost úředníků, kteří v podstatě ale zákon generálně předem porušovat nesmějí. Druhý důvod byl, že kvůli této podjatosti se určuje vést správní řízení podané obcí v jiné obci, což je v praxi v podstatě neproveditelné, jak jsme zkoumali i na modelových případech. Doporučuji, abyste schválili senátní znění s pozměňovacím návrhem vypustit tyto dva odstavce o generální podjatosti a řízení pro obec v jiné obci, což skutečně je nekonzumovatelná část této normy.

Jiné námitky k normě Senát nemá. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane senátore. Probíhá rozprava. Ptám se, kdo se dále do ní hlásí. Vidím, že nikdo, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To znamená, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona správní řád, podle sněmovního tisku 201/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 201/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 165 bylo přítomno 191 poslanců, pro hlasovalo 94, proti 56, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Počkejme, než proběhne kontrola hlasování.

Ptám se, jestli někdo zpochybňuje hlasování. Slovo má pan poslanec Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Vážená sněmovno, stalo se mi to poprvé za dva roky. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme námitku pana poslance a budeme o ní hlasovat. Je zde návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o námitce vznesené panem poslancem Kužvartem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 166 bylo přítomno 184 poslanců, pro hlasovalo 145, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu usnesení, který vám pro pořádek ještě jednou přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona správní řád, podle sněmovního tisku 201/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 201/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 190 poslanců pro hlasovalo 96, proti hlasovalo 64. Návrh byl přijat.

 

Opět vyčkáme na kontrolu hlasování. Ke zpochybnění hlasování nedochází. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Děkuji navrhovateli i zpravodaji, děkuji i panu senátorovi. Končím projednávání bodu číslo 28.

 

Dalším bodem je

 

29.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím správního řádu
/sněmovní tisk 202/5/ - vrácený Senátem

 

Ještě jednou tedy poprosím pana senátora i pana ministra. Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 202/6.

Nejdříve prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu i předloženému pozměňovacímu návrhu i v tomto případě vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP