(18.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Tomáše Duba, aby odůvodnil usnesení výboru. Upozorním pouze, že nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 577/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor projednal tento tisk na své schůzi 26. 5. a přijal usnesení číslo 145, ve kterém doporučuje, aby Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci Úmluvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané dne 27. ledna 2004 v Bratislavě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nemám písemnou přihlášku. Ptám se na přihlášku z místa. Neregistruji žádnou takovou, končím rozpravu.

Přikročíme tedy k hlasování a hlasovat budeme o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 154. Bylo přítomno 132, pro se vyslovilo 124, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi i panu zpravodaji.

 

A nyní registruji přihlášku pana poslance Viléma Holáně. Prosím.

 

Poslanec Vilém Holáň: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, přicházím s procedurálním návrhem vyřadit z programu této schůze bod 70, jímž je návrh na vyslovení souhlasu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o režimu na společných státních hranicích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se nyní hlásí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, není tomu ještě tak dlouho, několik málo týdnů, kdy jsme přijali usnesení, které upravovalo postup v případě, že je třeba upravit program, a to, co teď navrhl pan kolega Holáň, podle mého soudu v žádném případě nespadá pod ty výjimečné a naprosto nezbytně nutné případy, kdy bychom museli rozhodovat o úpravě programu jindy než na návrh podaný do půl hodiny po začátku schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan místopředseda Kasal se hlásí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, já jsem rád, že předseda klubu KSČM nás upozornil na jedno významné usnesení číslo 755 naší Poslanecké sněmovny, které upravuje, a to z důležitých a vážných důvodů, to, o čem tady je řeč, nicméně neupravuje vyřazení bodu z pořadu schůze. Vyřadit bod z pořadu schůze není upraveno žádným naším usnesením, a lze to tedy učinit kdykoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je pravda, že to usnesení hovoří o přeřazování bodů schůze v rámci programu, hovoří o pevném zařazení jednotlivých bodů na program schůze. Bude nejrozumnější, když se s tímto návrhem vypořádáme hlasováním v tuto chvíli, protože nic lepšího, co by nás nepřipravilo o příliš mnoho času, k dispozici nemáme.

Je zde tedy návrh na vyřazení z programu schůze bodu číslo 70. Upozorním, že se jedná o vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě.

O vyřazení tohoto bodu budeme hlasovat, ale až poté, kdy vás odhlásím a poprosím o vaši novou registraci. (Probíhá přihlašování.)

 

A nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 155 a táži se vás, kdo je pro vyřazení tohoto bodu z programu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 155 z přítomných 135 pro 69, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Prosím o chvilku strpení, protože proběhne kontrola tohoto hlasování. O slovo se hlásí poslankyně Helena Mallotová.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych zpochybnila hlasování. Hlasovala jsem proti, a mám na sjetině pro.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 156. Já zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro námitku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 138, pro 110, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o vyřazení bodu 70 z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 157 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 157, z přítomných 138 pro 69, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Ale opět se bude kontrolovat, takže prosím o strpení. Je námitka proti hlasování, prosím? Bude. Paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, ačkoliv jsem byla řádně zaregistrována, snažila jsem se stisknout tlačítko "ano", jiné světýlko než o tom, že jsem zaregistrována, se mi nepodařilo uvést do provozu a zpochybňuji tímto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 158. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Přítomno 138, pro 92, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Budeme proto opět opakovat hlasování o vyřazení bodu 70 z pořadu této schůze. Rozhodneme tak v hlasování s pořadovým číslem 159, které zahajuji a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 159. Přítomno 142, pro 71, proti 66. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP