(18.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Paní poslankyně není členkou zahraničního výboru. Je tu oprávněný dotaz, zda v tomto případě může, či nemůže zastoupit nepřítomnou kolegyni Evu Novákovou. Pokud by se této role chtěl ujmout někdo ze členů zahraničního výboru, bylo by to asi vhodnější, ale i v tom případě nechám hlasovat, paní poslankyně Konečná, o změně zpravodaje. Pokud jste ochotna vzít tuto roli, tak já poprosím sněmovnu, aby rozhodla hlasováním pořadové číslo 151 o změně zpravodaje. Zpravodajské role se ujímá paní poslankyně Konečná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 151. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 103 pro 74, proti 1. Změnu zpravodaje jsme schválili.

 

Nyní poprosím paní zpravodajku Konečnou, aby odůvodnila usnesení zahraničního výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 538/1. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ve zkratce seznámila s usnesením 139 zahraničního výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh k ratifikaci. Ten zbytek asi číst nemusím, to doporučení je standardní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu, nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme tedy za malou chvilku k hlasování, a to k hlasování o usnesení, které nám bylo navrženo zahraničním výborem, a máme jej všichni před sebou v písemné podobě. Toto usnesení má číslo sněmovního tisku 538/1.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 152. Táži se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 106 pro 88, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji místopředsedovi vlády i paní zpravodajce.

 

Budeme projednávat další bod, to je bod číslo

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Ankaře dne 2. října 2003
/sněmovní tisk 546/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na pořadu dnešního programu je zařazen vládní návrh, kterým byla Parlamentu předložena k vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva o sociálním zabezpečení s Tureckem. Základní informace o důvodech, které vedly k přípravě této smlouvy, a o základních principech a obsahu tohoto smluvního dokumentu byly podány při projednávání smlouvy v zahraničním výboru a jsou obsaženy v předloženém materiálu.

Dovoluji si pouze znovu zdůraznit hlavní význam sjednání této smlouvy spočívající v tom, že Turecko již dlouho usiluje o členství v Evropské unii, má s Evropskou unií četné vazby upravené dohodou o přidružení, a že se proto nyní po vstupu České republiky do Evropské unie předpokládá rychlý rozvoj všestranné spolupráce mezi Českou republikou a Tureckem. S tím pak souvisí očekávaný značný pohyb občanů mezi oběma státy, a to jak z pracovních důvodů, tak za turistikou.

V souladu se stanoviskem zahraničního výboru, který smlouvu posuzoval, doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s její ratifikací.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Helenu Mallotovou, aby odůvodnila usnesení výboru, a toto usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 546/1. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přečetla usnesení zahraničního výboru ze dne 27. května 2004. (V sále je stále větší hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o klid v jednací síni!

 

Poslankyně Helena Mallotová: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Ankaře dne 2. října 2003. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se na přihlášky z místa. Nevidím žádnou takovou, rozpravu končím.

Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 153. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 153 přítomno 121, pro 103, proti 1. Návrh byl přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Můžeme zahájit další bod a tímto bodem je bod číslo

 

69.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic,
podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
/sněmovní tisk 577/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, tento návrh byl podrobně odůvodněn v prvém čtení. Snad bych řekl jen tolik, že v současné době je spolupráce mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Slovenské republiky realizována na základě meziresortní smlouvy z roku 1992. Je to meziresortní smlouva, což znamená, že její právní síla v tuto chvíli již zdaleka neumožňuje to, abychom využívali ty instituty, ke kterým potřebujeme smlouvu, která je prezidentského charakteru, smlouvu, která by umožňovala využívat moderní instituty policejní spolupráce, jako je záležitost vytváření společných hlídek, jako jsou záležitosti přeshraničního pronásledování a některé další formy spolupráce. Oproti původní smlouvě se v této samozřejmě stanoví přesně pravidla i pro spolupráci smluvních stran v příhraničních oblastech a umožňuje se efektivnější spolupráce policejních sborů jako takových. Stanoví samozřejmě jednotlivé oblasti, formy spolupráce, přijímání a zasílání žádostí, stanovuje orgány příslušné na centrální i nižší úrovni jak u nás, tak na Slovensku, a samozřejmě podrobně vymezuje i postavení policistů.

Snad na závěr bych řekl, že tato smlouva je v souladu s naším právním pořádkem, a proto bych vám doporučoval dát souhlas s její ratifikací. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP