(18.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Domnívám se, že můžeme přikročit k hlasování o usnesení, tak jak bylo navrženo zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 149 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 149 bylo přítomno 96 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu číslo 65.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou
součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci
/sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr informatiky Vladimír Mlynář. Prosím, pane ministře.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, stručný úvod k tisku 535, Dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci. Mezinárodní telekomunikační družicová organizace INTELSAT vznikla v roce 1963 a postupně se v ní stalo členem 144 zemí. Smyslem organizace byl provoz soustavy telekomunikačních družic poskytujících přenosovou kapacitu pro mezinárodní veřejné telekomunikační služby, tedy především pro telefonní hovory, data, televizní a rozhlasové stanice a podobně. V roce 2000 se Mezinárodní telekomunikační družicová organizace INTELSAT transformovala, respektive fakticky rozdělila na soukromoprávní společnost INTELSAT, a. s., která provozuje vlastní družici, a Mezinárodní telekomunikační družicovou organizaci ITSO. Tato organizace má zajišťovat nadále pravidla, na kterých původně fungoval INTELSAT, tedy udržování globálního propojení a globálního pokrytí a rovný přístup k službám družice.

S touto transformací souvisí nová Dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, která nepřináší z hlediska provozu a nákladů na státní rozpočet a praxe pro Českou republiku žádné dramatické změny. Proto prosím Poslaneckou sněmovnu, aby dohodu schválila stejně jako hospodářský výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Exnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 535/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci změn Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, a to poté, co byl doručen přesnější překlad českého textu uvedených dohod.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se na případnou přihlášku z místa. Žádnou nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, jak bylo navrženo zahraničním výborem.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 150, které jsem zahájila, a ptám se, kdo s tímto usnesením souhlasí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 150 skončilo. Z přítomných 99 poslanců pro 76, proti nikdo. Návrh byl přijat, s návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Tím končí projednávání bodu 66. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Můžeme se věnovat bodu

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Antidopingová úmluva (č. 135)
a Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě (č. 188)
/sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujala ministryně školství Petra Buzková. Pokud zde není, tak prosím o informaci buď z vlády, nebo z vedení poslaneckého klubu sociální demokracie o tom, kdo ji případně zastoupí. Hledá se paní ministryně školství.

Zprávu o přítomnosti či nepřítomnosti paní ministryně v tuto chvíli nemám, ale mám hlášení o tom, že by se dobrovolně ujal této role místopředseda vlády Stanislav Gross, tak jen nevím, zda ho už mohu požádat o slovo, aby se případně paní ministryně necítila dotčena, pokud zde někde v kuloárech je.

Pan místopředseda vlády už si stoupl za řečnický stůl. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, tato smlouva, kterou předkládáme k ratifikaci, respektive úmluva a Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě, jsou motivovány tím, že v uplynulých letech jsme svědky mimořádného rozvoje mezinárodního sportu a s tím samozřejmě také přichází na pořad stále větší a větší problém v souvislosti s dopingovými záležitostmi. Je samozřejmé, že v této oblasti měly platit přesně stanovené normativy, protože není možné se na tuto oblast jinak dívat v jednom státě a jinak dívat v jiné zemi, s tím, že k tomuto byla právě v roce 1999 svolána z podnětu Mezinárodního olympijského výboru konference o dopingu ve sportu. Této konference se Česká republika také zúčastnila. Účastnilo se jí za Českou republiku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále Český olympijský výbor a také antidopingový výbor. Jedním z hlavních závěrů konference bylo zřízení Světové antidopingové agentury a také prohloubení příslušných mezinárodních smluvních dokumentů, které by měly být závazné pro všechny země, které přistoupí k ratifikaci a budou se zúčastňovat také práce Světové antidopingové agentury a Mezinárodního olympijského výboru.

Myslím, že ze samotného názvu smlouvy je zřejmé, čeho se týká. Účelem antidopingové smlouvy je definovat tento pojem, zajistit koordinaci boje proti dopingu na národní, ale také na mezinárodní úrovni, dále vydávat seznam a přijmout opatření k omezení dostupnosti zakázaných dopingových látek a nedovolených prostředků. Dalším cílem je také harmonizovat a podporovat činnost antidopingových laboratoří, vypracovat výchovné programy a spolupracovat se sportovními organizacemi, zavést jednotné dopingové kontroly při soutěžích i mimo soutěž formou národních směrnic. Dalším cílem je vypracovat jednotné postupy při disciplinárním řízení, vytvoření mezinárodní monitorovací skupiny při Radě Evropy a také vytvářet podmínky pro sjednocení legislativy v této oblasti.

V tuto chvíli předkládáme za tímto účelem jak příslušnou úmluvu, tak zmíněný dodatek, a já vás všechny žádám o projednání a postoupení do dalšího procesu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní jsem měla vyzvat zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Evu Novákovou, aby se ujala své role. Protože není přítomna, mám návrh, že ji zastoupí paní poslankyně Jitka Vojtilová. Prosím sněmovnu, aby schválila změnu zpravodajky k tomuto bodu.

Je to tak, paní poslankyně, nebo je další změna?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP