(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, odpovím pouze na část otázky pana kolegy Vymětala, nikoli na četnost výskytu, ale na samotný problém kvalifikace takového jednání jako přestupku a změnu přístupu tohoto problému za situace, kdy bude definována jako samostatná skutková podstata trestného činu.

Potíž spočívá v tom, že přístup orgánů činných v trestním řízení k takovýmto skutkům, které jsou přítomny, o kterých víme z denního tisku, jsme svědky i zde v Poslanecké sněmovně - a někteří kolegové by o tom mohli hovořit - je diametrálně odlišný za situace, kdy takovéto skutkové jednání je kvalifikováno výhradně pouze jako přestupek, a za situace, kdy již by bylo kvalifikováno jako trestný čin. Právě v tom podle mne spočívá i změna přístupu odhalování páchání takovéhoto jednání, neboť jsem přesvědčen o tom, že za situace, kdy toto jednání bude definováno jako skutková podstata trestného činu, potom nasazení a přístup orgánů činných v trestním řízení, tedy jak policie, tak i dozorujícího státního zastupitelství, bude zcela odlišný, než je tomu dosud. Jsem přesvědčen, že i výsledek, to znamená konkrétní postih konkrétních osob, bude výrazný na jedné straně. Na straně druhé také nelze pominout, že v případě, když dobře definujete skutkovou podstatu trestného činu a budete postihovat takovéto jednání, i preventivní efekt, který jakákoli skutková podstata trestného činu v trestním zákoně má, můžete také počítat s tím, že četnost takovéhoto jednání bude ve společnosti výrazně nižší.

I kdyby zde neexistovala přesná statistika toho, kolik přestupků takto bylo řešeno, nemělo by to být meritorním kritériem pro vaše rozhodování o tom, zda i nadále toto jednání má být klasifikováno výhradně pouze jako přestupek, nebo zda by mělo být překvalifikováno na trestný čin.

Kolega Bílý řekl zásadní tezi, kterou jsem zmiňoval i já. Hovoříme o zásahu do hodnot a práv, která jsou každému z nás garantována ústavou, resp. Listinou základních práv a svobod. Jsou to práva, která by měla být garantována a chráněna veřejnou mocí, která by měla být ochraňována a postihována také instrumenty trestního zákona. Proto navrhujeme toto řešení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. O slovo se hlásí pan poslanec Jiří Bílý. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Panu kolegovi Vymětalovi nemohu odpovědět přesně, že bych mu řekl nějaké číslo, ale ze zkušenosti předsedy komise a z informace jak pana premiéra, tak ministra vnitra těchto nelegálních odposlechů je hodně a narůstají. Čísla nedokážu říci, ale vím jedno - že odposlechy jsou nový fenomén. A občané, kteří se s tím setkají, si počínají neprofesionálně. Oni okamžitě buď jdou do novin a pustí zprávu do světa. Pokud by věřili policii a podali trestní oznámení na neznámého pachatele, spousta věcí - neříkám všechny - by se odhalila. Jestliže nelegální odposlech někdo namontuje, ve zprávách se dozví, že někdo na to přišel, už si to nikdo nevyzvedne a nikdo nebude manipulovat s tímto zařízením, protože by policie - a to jsem se ptal na útvaru zvláštní činnosti - má dnes zařízení, kterým by se zjistilo, kde přibližně je druhá strana odposlechu.

Myslím si, že i policie bude muset zaměřit svoji práci na specializování těchto odposlechů. I občané si budou muset uvědomit, že nemohou všechno hned pustit do světa, že budou muset věřit policii. Ta jediná má možnost toto rozkrýt. Nebo potom soukromé firmy. Ale občan se trochu bojí. Bojí se, že když to řekne policii, odposlech je právě policie. Tady by všichni trochu měli věřit jak komisi, kterou zřídila Poslanecká sněmovna pro kontrolu odposlechů, tak i policii.

Tato novela má opodstatnění. Pan poslanec Vymětal říkal, že se těžko bude zjišťovat, kdo to byl. Vše je těžko zjistitelné. Když začaly první vraždy, také byl problém, jak zjistit, kdo koho zabil. Ale postupem doby přinášela technika nové a nové věci na zjišťování tohoto problému. Je to stejné jako s vykrádáním aut, bytů. Myslím, že policie se specializuje a nachází protizbraň trestné činnosti. To na vysvětlenou k panu kolegovi Vymětalovi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. O slovo se hlásí pan poslanec Stanislav Křeček

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji v podrobné rozpravě prodloužení lhůty o projednání tohoto zákona ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se hlásí místopředseda sněmovny Ivan Langer, poté pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsem pověřen svými kolegy spolupředkladateli k vyslovení souhlasu s prodloužením lhůty, jak ji navrhl pan kolega Křeček.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní má slovo pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, ještě jednou bych chtěl upozornit na fakt, že náš návrh poskytuje zákonnou ochranu hodnotám a právům obsaženým a chráněným v ústavním pořádku, zejména v článku 12 a 13 Listiny základních práv a svobod. Jednání zasahující a porušující ústavním pořádkem chráněná práva tak napříště budou postihována obecnými soudy v trestním řízení jako jednání trestná, což je hlavní podstata.

Musíme si uvědomit, že v současné době když se chce někdo vlámat do práv občanů, která jsou deklarována v Listině základních práv a svobod, může to být jen Policie České republiky a zpravodajská služba České republiky. Může to být za podmínek, které jsou přesně obsaženy v zákonech. Policie České republiky musí přesně dokumentovat podle zákona soudci, proč chce použít tuto techniku vůči občanům či institucím. Soudce rozhodne, zda tato technika může být proti občanu či instituci použita. To je velice důležité. Zpravodajská služba musí udělat stejný postup.

Na druhé straně máme jiný subjekt, který nabízí přes internet, přes média, že je schopen tyto informace získat. A nemá na to podle zákona právo. Získává je tudíž nelegálním způsobem. Na druhé straně existuje velice široká nabídka prostředků. Za poměrně laciné peníze je možné získat odposlouchávací zařízení, které namontujete do zásuvky. Při jakékoli návštěvě v jakémkoli prostoru rozdvojku zasunete do zásuvky a máte možnost získávat informace, které pak můžete zpeněžovat a vytěžovat. Myslím si, že toto je základní věc, kterou zde nabízíme řešit. Kdo takto učiní bez souhlasu soudů, měl by být za toto potrestán.

Já vás také žádám, abychom tento zákon postoupili do druhého čtení, a souhlasím s tím, co navrhl kolega Křeček - prodloužit dobu na projednávání o 20 dní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, proto končím obecnou rozpravu.

Požádám nyní paní zpravodajku, aby seznámila sněmovnu s návrhy, o nichž budeme moci hlasovat.

 

Poslankyně Marie Rusová: Paní předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě vystoupilo pět poslanců, někteří opětovně. Padly zde návrhy jednak na přerušení projednávání do doby předložení trestního zákona v rekodifikované podobě, dále návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů. Dávám návrh, aby bylo v tomto smyslu hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě přivolávám do sněmovny naše kolegy. Je zde návrh na odročení. Pokud neprojde návrh na odročení, je zde návrh na prodloužení lhůty pro jednání ve výborech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP