(17.30 hodin)

Poslanec Jiří Bílý: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji. Členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako jeden z předkladatelů vám sdělil k této novele své poznatky jako předsedy stálé komise pro kontrolu operativní techniky Policie ČR. Jistě víte, že poslední dva roky se u nás rozmohl takový fenomén odposlechů. Chodí nám na komisi spousta žádostí o prověření, zda občan není odposloucháván. Více než 90 procent těchto žádostí je záporných. Přesto občané tvrdí, že ty indicie mají, a i v médiích se objevují zprávy, že u těchto občanů byly nalezeny štěnice neboli odposlouchávací zařízení. Znamená to tedy, že zde existuje nelegální odposlech. Setkal jsem se i s několika zástupci firem, které se zabývají kontrolou jak v kancelářích, tak soukromě občanů, jestli nemají odposlechy zabudované v místnostech. Ano, tato firma nachází tyto odposlechy, které nepatří policii. To znamená, že zde existuje odposlech špionážní, průmyslový a hlavně odposlech pro získávání informací.

Myslím si, že policie, pokud chce provádět odposlech, má k tomu dána zákonem velmi přísná pravidla, a my jako komise tato pravidla kontrolujeme, zda opravdu jsou dodržována. Proto jsme udělali tuto novelu. Protože proč by jedna skupina občanů měla mít tu výhodu, že nemusí dodržovat zákon a může provádět odposlech, a hrozí jim za to - protože je to kvalifikováno jako přestupek - pouze přestupková pokuta, pokud se do soukromí nevláme násilím? Dám příklad. Pokud si pozvete opraváře ledničky či televize nebo pokud někdo bude měřit stav plynoměru a tento vám dá do bytu odposlouchávací zařízení, není to trestný čin, protože vy jste ho tam pozvali dobrovolně a on pouze spáchal přestupek. To znamená, že tam je sazba asi do pěti tisíc. Mohlo by se stát, že i některé naše složky, třeba policejní, tím je nechci obviňovat, by mohly využívat třeba soukromých detektivů a mohly by se tak vyhnout postupu, jak říká zákon - povolení soudce či státního zástupce, a tím by mohly potom navenek klesnout nechci říkat legální odposlechy, ale ty odposlechy, které jsou v souladu se zákonem. To nás vedlo jako předkladatele k tomu, udělat tuto změnu.

Já jsem nabídl jak premiérovi této vlády panu Špidlovi, tak i ministru vnitra panu Stanislavu Grossovi, abychom tento problém řešili společně s komisí, ale bohužel ani premiér, ani ministr vnitra na to nereflektovali. Proto jsme cítili, že je třeba něco s tímto provést a rychle udělat novelu.

Žádal bych celou sněmovnu, aby tuto novelu pustila do druhého čtení, a myslíme si, že bychom určitě našli řešení, jak vyhovět i požadavku vlády. Protože si myslíme, že i spousta zde přítomných poslanců má ty pocity, nebo dokonce byla u nich nalezena odposlouchávací zařízení. Vezměte si, že ústavní zákon, což je Listina základních práv a svobod, zaručuje občanovi nedotknutelnost soukromí, a pokud by byl tento ústavní zákon tímto způsobem porušen, bylo by to pouze přestupkem, a myslím si, že je to neadekvátní. Pokud někdo poruší ústavní zákon, měl by být i takto po zásluze potrestán.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Já jsem registrovala, že se o slovo v obecné rozpravě hlásila také paní zpravodajka. Pokud chce vystoupit nyní, má slovo. Pokud chce počkat na případné další přihlášky, nechám to na jejím rozhodnutí.

Nejprve tedy po dohodě vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem byl vyzván paní zpravodajkou k reakci, takže reaguji. Ještě jednou se vrátím ke stanovisku vlády a znovu opakuji postoj navrhovatelů, který říká, že se stanoviskem vlády číslo 1, se stanoviskem vlády uvedeným pod číslem 2 i se stanoviskem vlády uvedeným pod číslem 3 - v té jedné části - se zcela ztotožňuji a považuji za téměř legislativně technické úpravy zapracování těchto připomínek do našeho návrhu.

Je mi velmi líto, že nemohu vyhovět žádosti paní zpravodajky k tomu, abychom stáhli navrhovanou novelu, neboť jsme skutečně přesvědčeni o důvodnosti této novely. Jsme přesvědčeni o naléhavosti jejího přijetí, zejména v kontextu toho, že projednávání komplexně nového trestního zákona skutečně nemá pevně stanovený termín, nemá přesně stanovenou lhůtu svého doprojednání, není jasně garantována situace, že tento nový trestní zákon bude Poslaneckou sněmovnou a následně Senátem také schválen. Proto se domníváme, že by se Poslanecká sněmovna měla tímto návrhem zabývat.

(Na tribuně pro hosty se objevila dvě hesla - "Milada Horáková by komunisty nevolila" a "Lidé, bděte". Poslanec Karel Kühnl tleská.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní má slovo paní poslankyně Marie Rusová.

 

Poslankyně Marie Rusová: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nebylo akceptováno to, co jsem po předkladateli požadovala - i když mezitím jsme se už dohodli na určitých úpravách v těch prvních třech bodech, které jsem zmiňovala, to znamená těch změn, které namítala vláda, že to bude akceptováno, přesto bych tady chtěla navrhnout přerušení projednávání sněmovního tisku 632, a to do doby předložení trestního zákona v rekodifikované podobě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dámy a pánové, já nemám tak tvrdé stanovisko jako paní zpravodajka, ale to je zřejmě věc právního vztahu k drobným úpravám zákona a k celkové rekodifikaci zákona. Je to problém, který se předkladatel snaží řešit. Rozuměl jsem slovům pana kolegy Bílého, který zde hovořil o tom, že zatím je to přestupek. Ale možná by bylo dobré, kdyby nám také řekl, jestli ví, kolik takových přestupků neoprávněného odposlouchávání bylo řešeno. Totiž jak říkám, nemám nic proti tomu řešení, ale mám obavu z toho, že se obtížně prokazuje pachatel, a jestliže se takovýto přestupek v České republice vlastně nikdy neřešil, tak my sice přijmeme novelu trestního zákona, která je obsahově správná, ale v praxi opět nikdy nebude použita a i toto řešení bude zřejmě nedostatečně účinné, aby se zabránilo neoprávněným odposlechům. Z toho mám trošičku obavy a myslím, že by bylo dobře, kdyby kolega Bílý nebo pan předkladatel, pokud to vědí, řekli, jestli skutečně se takovéto přestupky řešily a byly vyřešeny postihem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má místopředseda sněmovny Ivan Langer.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP