(16.10 hodin)
(pokračuje Schling)

Mohl bych mluvit ještě o mnoha dalších věcech, popisovat průběh velmi tvrdých jednání. Upozorňuji, že jednání roční a možná i delší by probíhala v každém případě, i kdyby předcházelo výběrové řízení. Nějaké výběrové řízení. Připusťme, že by trvalo jenom rok a dalo nějaký výsledek, stejně by trvalo nejméně roční vyjednávání o smlouvě, o mnoha a mnoha věcech, které jsou ve smlouvě obsaženy a ve kterých je opravdu velmi těžké se orientovat pro toho, kdo se tomu věnuje jenom krátce.

K formě Mott MacDonald. Znovu musím upozornit, že firma Mott MacDonald v době, kdy takzvaně posuzovala nevýhodnost smlouvy, neměla v ruce konečnou verzi smlouvy, vyjadřovala se k verzi, která byla posléze dalším vyjednáváním značně změněna, a to ve prospěch státu. Takže ani tyto argumenty nejsou korektní.

Nicméně znovu na závěr zdůrazňuji: Jestliže s časovým odstupem za nové politické situace se objevila možnost financovat stavbu z levnějších zdrojů, je v pořádku, že vláda tuto možnost využila. Právě tak jako bylo v pořádku, když Zemanova vláda se snažila postavit dálnici s využitím soukromého kapitálu ve chvíli, kdy jiné zdroje k dispozici neměla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším písemně přihlášeným do všeobecné rozpravy je pan poslanec Petr Šulák. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, v oponentní zprávě a posudku dr. Čiháka jsou dle mého názoru uvedeny finanční objemy, které naprosto nekorespondují s objemy, které zvažovala při schvalování projektu vláda. Mám pocit, že v oponentní zprávě jde o účelovou manipulaci s investičními objemy a čísly.

Dále postrádám to, co už zmínil kolega Gongol, a sice že efektivnost stavby se musí posuzovat v ekonomických okruzích. Každý ekonom, kvalifikovaný ekonom, vám toto potvrdí. Zcela určitě kromě okruhu vlastní stavba musí být stavba dálnice posuzována v ekonomickém okruhu průmyslová aglomerace Ostravsko.

Všichni víte, že ekonomická transformace Ostravska si nekompromisně vyžaduje výstavbu dálnice, která bude mít obrovské ekonomické dopady na průmyslovou aglomeraci Ostravsko. V ekonomii, jak každý ekonom vám potvrdí, stejnou roli jako investiční náklady hraje faktor času, neboli rychlost realizace. Tyto věci zřejmě vůbec nebyly posouzeny a zhodnoceny. Takže některá demagogická vystoupení některých kolegů z řad opozice nejsou relevantní, protože nejsou odborně podložená.

Závěrem bych zde chtěl konstatovat, že výstavba dálnice na Ostravsku je nutná, podmiňující ekonomickou transformaci ostravské průmyslové aglomerace. Čas je přinejmenším stejně důležitý, jako je objem investic na tuto dálnici. Objemy uváděné v oponentní zprávě jsou účelové, dle mého názoru nepodložené a v rozporu s objemy, které schvalovala vláda. A nečistou metodou je také směšování nákladů z kohezních fondů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zatím posledně písemně přihlášeným je pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, aby se ujal slova. Konstatuji, že jinou přihlášku do všeobecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Paní místopředsedkyně, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, především v úvodu chci říci, že jsem získal dobrou zkušenost tím, že jsem pracoval ve vyšetřovací komisi. Byla to má první práce ve vyšetřovací komisi. Na rozdíl od některých mých kolegů jsem tuto zkušenost neměl. Na druhé straně musím říci, že jsem chvílemi propadal určité skepsi tím, že jsem si říkal, že je to naprostá ztráta času. Za naprostou ztrátu času jsem například považoval to, že řada informací, podnětů nebo fakt, která uváděli svědkové, jak byli předvoláni před komisi, se v řadě případů opakovala. Člověk tuto informaci slyšel sice dvacetkrát, nicméně v řadě případů to bylo z jiného úhlu a z jiného pohledu. Přesto jsem přesvědčen, že má zkušenost vyústila v jeden můj námět pro zlepšení činnosti, zlepšení kvality vyšetřování před takovouto komisí.

O co mi jde? Především si myslím, že osobně mi chyběla možnost konfrontovat svědky. Každý svědek vystupoval před komisí individuálně a nebyla možnost - nechci říci křížovým - výslechem dvou, tří i více svědků ověřit si pravdivost tvrzení jednotlivých svědků, a to formou z očí do očí.

Pokud mohu uvést jeden konkrétní příklad, který je uveden ve zprávě. Týká se to stanovení ceny díla, tzv. finančního modelu, to znamená od projektu, výstavby, údržby provozování, oprav po dobu 30 let dálnice D47 až po její předání do vlastnictví státu. Tam zaměstnanci Ministerstva dopravy a spojů hovořili o tom, že oni se nepodíleli na stanovení této ceny, na stanovení finančního modelu, že to snad na Úřadu vlády. Svědkové z Úřadu vlády, kteří vypovídali před vyšetřovací komisí, hovořili přesný opak. My jsme se na tom nepodíleli. Tak hovořili svědkové. Snad na Ministerstvu dopravy, nebo snad se na tom podílela poradenská firma Mott MacDonald. Když jsme hovořili se svědky z firmy Mott MacDonald, říkali - v žádném případě, naše poradenská firma dostala za úkol zabývat se tzv. realizační dohodou, otázka ceny nás naprosto nezajímala, to je buď na Ministerstvu dopravy nebo Úřadu vlády.

Samozřejmě pokud nemáte možnost konfrontovat jednotlivé svědky, točíte se v bludném kruhu, jak o tom hovořil i pan poslanec Říman, že tyto tři subjekty na sebe ukazovaly. - Musím upozornit, že to nebyl kačer Donald, ale strýček Skrblík, který tam honil ty tři malé kačery.

Pro sebe jsem si udělal závěr, že by bylo vhodné v některých odůvodněných případech mít možnost konfrontovat společně tyto svědky před vyšetřovací komisí. Jsem přesvědčen o tom, že vyšetřovací komise udělala maximum pro to, aby dospěla k jednotnému závěru, jak je formulován ve zprávě a jak je vám předkládán ve formě usnesení.

Dovolte mi ještě, vážené kolegyně a kolegové, reakci na oponentní zprávu. Především na pasáž, kde se hovoří o tom, že v důsledku neodborného a nekvalifikovaného rozhodnutí vlády ve věci výstavby dálnice D47 byla Česká republika poškozena minimálně o 626 milionů korun. Pan poslanec Říman hovořil o tom, že by bylo potřeba vyvodit i politickou odpovědnost. Samozřejmě je to částka, která této firmě byla vyplacena. Byla vyplacena jako finanční vyrovnání. Samozřejmě tuto částku zaplatil stát. Je to možné vnímat jako negativum. Na druhé straně - a tady bych se odvolal na stranu 14 zprávy vyšetřovací komise, a to jako pozitivum - na jednom z úseku obchvaty Ostravy byla projektovaná cena 8,5 miliardy korun, vysoutěžená cena 4,6 miliardy. Když to sečtu, mám reálnou úsporu ve výši 3,9 miliardy korun. Pokud se na to dívám z hlediska ryze ekonomického, úspora v této chvíli je již 3,25 miliardy korun. Jsou to reálné cash peníze, které skutečně ležely na desce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP